Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φιλέω, to love
(φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, πεφίληκα, πεφίλημαι, ἐφιλήσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φιλῶ
φιλεῖς
φιλεῖ
φιλοῦμεν
φιλεῖτε
φιλοῦσι

Present
subjunctive

φιλῶ
φιλῇς
φιλῇ
φιλῶμεν
φιλῆτε
φιλῶσι

Present
optative

φιλοίην
φιλοίης
φιλοίη
φιλοῖμεν
φιλοῖτε
φιλοῖεν

Present
infinitive

φιλεῖν

Present
participles

φιλῶν
φιλοῦσα
φιλοῦν

Present
imperative

φίλει
φιλεῖτε

Aorist
indicative

ἐφίλησα
ἐφίλησας
ἐφίλησε
ἐφιλήσαμεν
ἐφιλήσατε
ἐφίλησαν

Aorist
subjunctive

φιλήσω
φιλήσῃς
φιλήσῃ
φιλήσωμεν
φιλήσητε
φιλήσωσι

Aorist
optative

φιλήσαιμι
φιλήσειας
φιλήσειε
φιλήσαιμεν
φιλήσαιτε
φιλήσειαν

Aorist
infinitive

φιλῆσαι

Aorist
participles

φιλήσας
φιλήσασα
φιλῆσαν

Aorist
imperative

φίλησον
φιλήσατε
Future
indicative

φιλήσω
φιλήσεις
φιλήσει
φιλήσομεν
φιλήσετε
φιλήσουσι

Future
optative

φιλήσοιμι
φιλήσοις
φιλήσοι
φιλήσοιμεν
φιλήσοιτε
φιλήσοιεν

Future
infinitive

φιλήσειν

Future
participles

φιλήσων
φιλήσουσα
φιλήσον

Imperfect
indicative

ἐφίλουν
ἐφίλεις
ἐφίλει
ἐφιλοῦμεν
ἐφιλεῖτε
ἐφίλουν

Perfect
indicative

πεφίληκα
πεφίληκας
πεφίληκε
πεφιλήκαμεν
πεφιλήκατε
πεφιλήκασι

Perfect
subjunctive

πεφιλήκω
πεφιλήκῃς
πεφιλήκῃ
πεφιλήκωμεν
πεφιλήκητε
πεφιλήκωσι

Perfect
optative

πεφιλήκοιμι
πεφιλήκοις
πεφιλήκοι
πεφιλήκοιμεν
πεφιλήκοιτε
πεφιλήκοιεν

Perfect
infinitive

πεφιληκέναι

Perfect
participles

πεφιληκώς
πεφιληκυῖα
πεφιληκός

Pluperfect
indicative

ἐπεφιλήκη
ἐπεφιλήκης
ἐπεφιλήκει
ἐπεφιλήκεμεν
ἐπεφιλήκετε
ἐπεφιλήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φιλοῦμαι
φιλεῖ
φιλεῖται
φιλούμεθα
φιλεῖσθε
φιλοῦνται

Present
subjunctive

φιλῶμαι
φιλῇ
φιλῆται
φιλώμεθα
φιλῆσθε
φιλῶνται

Present
optative

φιλοίμην
φιλοῖο
φιλοῖτο
φιλοίμεθα
φιλοῖσθε
φιλοῖντο

Present
infinitive

φιλεῖσθαι

Present
participles

φιλεούμενος
φιλεουμένη
φιλεούμενον

Present
imperative

φιλοῦ
φιλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐφιλησάμην
ἐφιλήσω
ἐφιλήσατο
ἐφιλησάμεθα
ἐφιλήσασθε
ἐφιλήσαντο

Aorist
subjunctive

φιλήσωμαι
φιλήσῃ
φιλήσηται
φιλησώμεθα
φιλήσησθε
φιλήσωνται

Aorist
optative

φιλησαίμην
φιλήσαιο
φιλήσαιτο
φιλησαίμεθα
φιλήσαισθε
φιλήσαιντο

Aorist
infinitive

φιλήσασθαι

Aorist
participles

φιλησάμενος
φιλησαμένη
φιλησάμενον

Aorist
imperative

φίλησαι
φιλήσασθε
Future
indicative

φιλήσομαι
φιλήσει
φιλήσεται
φιλησόμεθα
φιλήσεσθε
φιλήσονται

Future
optative

φιλησοίμην
φιλήσοιο
φιλήσοιτο
φιλησοίμεθα
φιλήσοισθε
φιλήσοιντο

Future
infinitive

φιλήσεσθαι

Future
participles

φιλησόμενος
φιλησομένη
φιλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφιλούμην
ἐφιλοῦ
ἐφιλεῖτο
ἐφιλούμεθα
ἐφιλεῖσθε
ἐφιλοῦντο

Perfect
indicative

πεφίλημαι
πεφίλησαι
πεφίληται
πεφιλήμεθα
πεφίλησθε
πεφίληνται

Perfect
infinitive

πεφιλῆσθαι

Perfect
participles

πεφιλημένος
πεφιλημένη
πεφιλημένον

Pluperfect
indicative

ἐπεφιλήμην
ἐπεφίλησο
ἐπεφίλητο
ἐπεφιλήμεθα
ἐπεφίλησθε
ἐπεφίληντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φιλοῦμαι
φιλεῖ
φιλεῖται
φιλούμεθα
φιλεῖσθε
φιλοῦνται

Present
subjunctive

φιλῶμαι
φιλῇ
φιλῆται
φιλώμεθα
φιλῆσθε
φιλῶνται

Present
optative

φιλοίμην
φιλοῖο
φιλοῖτο
φιλοίμεθα
φιλοῖσθε
φιλοῖντο

Present
infinitive

φιλεῖσθαι

Present
participles

φιλεούμενος
φιλεουμένη
φιλεούμενον

Present
imperative

φιλοῦ
φιλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐφιλήσθην
ἐφιλήσθης
ἐφιλήσθη
ἐφιλήσθημεν
ἐφιλήσθητε
ἐφιλήσθησαν

Aorist
subjunctive

φιλησθῶ
φιλησθῇς
φιλησθῇ
φιλησθῶμεν
φιλησθῆτε
φιλησθῶσι

Aorist
optative

φιλησθείην
φιλησθείης
φιλησθείη
φιλησθεῖμεν
φιλησθεῖτε
φιλησθεῖεν

Aorist
infinitive

φιλησθῆναι

Aorist
participles

φιλησθείς
φιλησθεῖσα
φιλησθέν

Aorist
imperative

φιλήσθητι
φιλήσθητε
Future
indicative

φιλησθήσομαι
φιλησθήσει
φιλησθήσεται
φιλησθησόμεθα
φιλησθήσεσθε
φιλησθήσονται

Future
optative

φιλησθησοίμην
φιλησθήσοιο
φιλησθήσοιτο
φιλησθησοίμεθα
φιλησθήσοισθε
φιλησθήσοιντο

Future
infinitive

φιλησθήσεσθαι

Future
participles

φιλησθησόμενος
φιλησθησομένη
φιλησθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφιλούμην
ἐφιλοῦ
ἐφιλεῖτο
ἐφιλούμεθα
ἐφιλεῖσθε
ἐφιλοῦντο

Perfect
indicative

πεφίλημαι
πεφίλησαι
πεφίληται
πεφιλήμεθα
πεφίλησθε
πεφίληνται

Perfect
infinitive

πεφιλῆσθαι

Perfect
participles

πεφιλημένος
πεφιλημένη
πεφιλημένον

Pluperfect
indicative

ἐπεφιλήμην
ἐπεφίλησο
ἐπεφίλητο
ἐπεφιλήμεθα
ἐπεφίλησθε
ἐπεφίληντο