Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φημί, to say
(φημί, φήσω, ἔφησα, -, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φημί
φῄς
φησί
φαμέν
φατέ
φασί

Present
subjunctive

φῶ
φῇς
φῇ
φῶμεν
φῆτε
φῶσι

Present
optative

φαίην
φαίης
φαίη
φαῖμεν
φαίητε
φαῖεν

Present
infinitive

φάναι

Present
participles

φάς
φᾶσα
φάν

Present
imperative

φάθι
φάτε

Aorist
indicative

ἔφησα
ἔφησας
ἔφησε
ἐφήσαμεν
ἐφήσατε
ἔφησαν

Aorist
subjunctive

φήσω
φήσῃς
φήσῃ
φήσωμεν
φήσητε
φήσωσι

Aorist
optative

φήσαιμι
φήσειας
φήσειε
φήσαιμεν
φήσαιτε
φήσειαν

Aorist
infinitive

φῆσαι

Aorist
participles

φήσας
φήσασα
φῆσαν

Aorist
imperative

φῆσον
φήσατε
Future
indicative

φήσω
φήσεις
φήσει
φήσομεν
φήσετε
φήσουσι

Future
optative

φήσοιμι
φήσοις
φήσοι
φήσοιμεν
φήσοιτε
φήσοιεν

Future
infinitive

φήσειν

Future
participles

φήσων
φήσουσα
φήσον

Imperfect
indicative

ἔφην
ἔφησθα
ἔφη
ἔφαμεν
ἔφατε
ἔφασαν