Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φαίνω, to reveal
(φαίνω, φανέω, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φαίνω
φαίνεις
φαίνει
φαίνομεν
φαίνετε
φαίνουσι

Present
subjunctive

φαίνω
φαίνῃς
φαίνῃ
φαίνωμεν
φαίνητε
φαίνωσι

Present
optative

φαίνοιμι
φαίνοις
φαίνοι
φαίνοιμεν
φαίνοιτε
φαίνοιεν

Present
infinitive

φαίνειν

Present
participles

φαίνων
φαίνουσα
φαίνον

Present
imperative

φαῖνε
φαίνετε

Aorist
indicative

ἔφηνα
ἔφηνας
ἔφηνε
ἐφήναμεν
ἐφήνατε
ἔφηναν

Aorist
subjunctive

φήνω
φήνῃς
φήνῃ
φήνωμεν
φήνητε
φήνωσι

Aorist
optative

φήναιμι
φήνειας
φήνειε
φήναιμεν
φήναιτε
φήνειαν

Aorist
infinitive

φῆναι

Aorist
participles

φήνας
φήνασα
φῆναν

Aorist
imperative

φῆνον
φήνατε
Future
indicative

φανῶ
φανεῖς
φανεῖ
φανοῦμεν
φανεῖτε
φανοῦσι

Future
optative

φανοῖμι
φανοῖς
φανοῖ
φανοῖμεν
φανοῖτε
φανοῖεν

Future
infinitive

φανεῖν

Future
participles

φανῶν
φανοῦσα
φανοῦν

Imperfect
indicative

ἔφαινον
ἔφαινες
ἔφαινε
ἐφαίνομεν
ἐφαίνετε
ἔφαινον

Perfect
indicative

πέφηνα
πέφηνας
πέφηνε
πεφήναμεν
πεφήνατε
πεφήνασι

Perfect
subjunctive

πεφήνω
πεφήνῃς
πεφήνῃ
πεφήνωμεν
πεφήνητε
πεφήνωσι

Perfect
optative

πεφήνοιμι
πεφήνοις
πεφήνοι
πεφήνοιμεν
πεφήνοιτε
πεφήνοιεν

Perfect
infinitive

πεφηνέναι

Perfect
participles

πεφηνώς
πεφηνυῖα
πεφηνός

Pluperfect
indicative

ἐπεφήνη
ἐπεφήνης
ἐπεφήνει
ἐπεφήνεμεν
ἐπεφήνετε
ἐπεφήνεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται

Present
subjunctive

φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται

Present
optative

φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο

Present
infinitive

φαίνεσθαι

Present
participles

φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον

Present
imperative

φαίνου
φαίνεσθε
Aorist
indicative

ἐφηνάμην
ἐφήνω
ἐφήνατο
ἐφηνάμεθα
ἐφήνασθε
ἐφήναντο

Aorist
subjunctive

φήνωμαι
φήνῃ
φήνηται
φηνώμεθα
φήνησθε
φήνωνται

Aorist
optative

φηναίμην
φήναιο
φήναιτο
φηναίμεθα
φήναισθε
φήναιντο

Aorist
infinitive

φήνασθαι

Aorist
participles

φηνάμενος
φηναμένη
φηνάμενον

Aorist
imperative

φῆναι
φήνασθε
Future
indicative

φανοῦμαι
φανεῖ
φανεῖται
φανοῦμεθα
φανεῖσθε
φανοῦνται

Future
optative

φανοίμην
φανοῖο
φανοῖτο
φανοίμεθα
φανοῖσθε
φανοῖντο

Future
infinitive

φανεῖσθαι

Future
participles

φανούμενος
φανουμένη
φανούμενον

Imperfect
indicative

ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο

Perfect
indicative

πέφασμαι
πέφασαι
πέφασται
πεφάσμεθα
πέφασθε
πεφασμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεφάσθαι

Perfect
participles

πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεφάσμην
ἐπέφασο
ἐπέφαστο
ἐπεφάσμεθα
ἐπέφασθε
ἐπεφασμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται

Present
subjunctive

φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται

Present
optative

φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο

Present
infinitive

φαίνεσθαι

Present
participles

φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον

Present
imperative

φαίνου
φαίνεσθε
Aorist
indicative

ἐφάνθην
ἐφάνθης
ἐφάνθη
ἐφάνθημεν
ἐφάνθητε
ἐφάνθησαν

Aorist
subjunctive

φανθῶ
φανθῇς
φανθῇ
φανθῶμεν
φανθῆτε
φανθῶσι

Aorist
optative

φανθείην
φανθείης
φανθείη
φανθεῖμεν
φανθεῖτε
φανθεῖεν

Aorist
infinitive

φανθῆναι

Aorist
participles

φανθείς
φανθεῖσα
φανθέν

Aorist
imperative

φάνθητι
φάνθητε
Future
indicative

φανθήσομαι
φανθήσει
φανθήσεται
φανθησόμεθα
φανθήσεσθε
φανθήσονται

Future
optative

φανθησοίμην
φανθήσοιο
φανθήσοιτο
φανθησοίμεθα
φανθήσοισθε
φανθήσοιντο

Future
infinitive

φανθήσεσθαι

Future
participles

φανθησόμενος
φανθησομένη
φανθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο

Perfect
indicative

πέφασμαι
πέφασαι
πέφασται
πεφάσμεθα
πέφασθε
πεφασμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεφάσθαι

Perfect
participles

πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεφάσμην
ἐπέφασο
ἐπέφαστο
ἐπεφάσμεθα
ἐπέφασθε
ἐπεφασμένοι ἦσαν