Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φοβέομαι, to fear
(φοβέομαι, φοβέσομαι, -, -, πεφόβημαι, ἐφόβήθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φοβοῦμαι
φοβεῖ
φοβεῖται
φοβούμεθα
φοβεῖσθε
φοβοῦνται

Present
subjunctive

φοβῶμαι
φοβῇ
φοβῆται
φοβώμεθα
φοβῆσθε
φοβῶνται

Present
optative

φοβοίμην
φοβοῖο
φοβοῖτο
φοβοίμεθα
φοβοῖσθε
φοβοῖντο

Present
infinitive

φοβεῖσθαι

Present
participles

φοβεούμενος
φοβεουμένη
φοβεούμενον

Present
imperative

φοβοῦ
φοβεῖσθε
Future
indicative

φοβέσομαι
φοβέσει
φοβέσεται
φοβεσόμεθα
φοβέσεσθε
φοβέσονται

Future
optative

φοβεσοίμην
φοβέσοιο
φοβέσοιτο
φοβεσοίμεθα
φοβέσοισθε
φοβέσοιντο

Future
infinitive

φοβέσεσθαι

Future
participles

φοβεσόμενος
φοβεσομένη
φοβεσόμενον

Imperfect
indicative

ἐφοβούμην
ἐφοβοῦ
ἐφοβεῖτο
ἐφοβούμεθα
ἐφοβεῖσθε
ἐφοβοῦντο

Perfect
indicative

πεφόβημαι
πεφόβησαι
πεφόβηται
πεφοβήμεθα
πεφόβησθε
πεφόβηνται

Perfect
infinitive

πεφοβῆσθαι

Perfect
participles

πεφοβημένος
πεφοβημένη
πεφοβημένον

Pluperfect
indicative

ἐπεφοβήμην
ἐπεφόβησο
ἐπεφόβητο
ἐπεφοβήμεθα
ἐπεφόβησθε
ἐπεφόβηντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἐφόβήθην
ἐφόβήθης
ἐφόβήθη
ἐφόβήθημεν
ἐφόβήθητε
ἐφόβήθησαν

Aorist
subjunctive

φοβηθῶ
φοβηθῇς
φοβηθῇ
φοβηθῶμεν
φοβηθῆτε
φοβηθῶσι

Aorist
optative

φοβηθείην
φοβηθείης
φοβηθείη
φοβηθεῖμεν
φοβηθεῖτε
φοβηθεῖεν

Aorist
infinitive

φοβηθῆναι

Aorist
participles

φοβηθείς
φοβηθεῖσα
φοβηθέν

Aorist
imperative

φοβήθητι
φοβήθητε
Future
indicative

φοβηθήσομαι
φοβηθήσει
φοβηθήσεται
φοβηθησόμεθα
φοβηθήσεσθε
φοβηθήσονται

Future
optative

φοβηθησοίμην
φοβηθήσοιο
φοβηθήσοιτο
φοβηθησοίμεθα
φοβηθήσοισθε
φοβηθήσοιντο

Future
infinitive

φοβηθήσεσθαι

Future
participles

φοβηθησόμενος
φοβηθησομένη
φοβηθησόμενον