Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φύω, to produce
(φύω, φύσω, ἔφυσα, πέφυκα, -, ἐφύην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φύω
φύεις
φύει
φύομεν
φύετε
φύουσι

Present
subjunctive

φύω
φύῃς
φύῃ
φύωμεν
φύητε
φύωσι

Present
optative

φύοιμι
φύοις
φύοι
φύοιμεν
φύοιτε
φύοιεν

Present
infinitive

φύειν

Present
participles

φύων
φύουσα
φύον

Present
imperative

φύε
φύετε

Aorist
indicative

ἔφυσα
ἔφυσας
ἔφυσε
ἐφύσαμεν
ἐφύσατε
ἔφυσαν

Aorist
subjunctive

φύσω
φύσῃς
φύσῃ
φύσωμεν
φύσητε
φύσωσι

Aorist
optative

φύσαιμι
φύσειας
φύσειε
φύσαιμεν
φύσαιτε
φύσειαν

Aorist
infinitive

φύσαι

Aorist
participles

φύσας
φύσασα
φύσαν

Aorist
imperative

φύσον
φύσατε
Future
indicative

φύσω
φύσεις
φύσει
φύσομεν
φύσετε
φύσουσι

Future
optative

φύσοιμι
φύσοις
φύσοι
φύσοιμεν
φύσοιτε
φύσοιεν

Future
infinitive

φύσειν

Future
participles

φύσων
φύσουσα
φύσον

Imperfect
indicative

ἔφυον
ἔφυες
ἔφυε
ἐφύομεν
ἐφύετε
ἔφυον

Perfect
indicative

πέφυκα
πέφυκας
πέφυκε
πεφύκαμεν
πεφύκατε
πεφύκασι

Perfect
subjunctive

πεφύκω
πεφύκῃς
πεφύκῃ
πεφύκωμεν
πεφύκητε
πεφύκωσι

Perfect
optative

πεφύκοιμι
πεφύκοις
πεφύκοι
πεφύκοιμεν
πεφύκοιτε
πεφύκοιεν

Perfect
infinitive

πεφυκέναι

Perfect
participles

πεφυκώς
πεφυκυῖα
πεφυκός

Pluperfect
indicative

ἐπεφύκη
ἐπεφύκης
ἐπεφύκει
ἐπεφύκεμεν
ἐπεφύκετε
ἐπεφύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φύομαι
φύει
φύεται
φυόμεθα
φύεσθε
φύονται

Present
subjunctive

φύωμαι
φύῃ
φύηται
φυώμεθα
φύησθε
φύωνται

Present
optative

φυοίμην
φύοιο
φύοιτο
φυοίμεθα
φύοισθε
φύοιντο

Present
infinitive

φύεσθαι

Present
participles

φυόμενος
φυομένη
φυόμενον

Present
imperative

φύου
φύεσθε
Aorist
indicative

ἐφυσάμην
ἐφύσω
ἐφύσατο
ἐφυσάμεθα
ἐφύσασθε
ἐφύσαντο

Aorist
subjunctive

φύσωμαι
φύσῃ
φύσηται
φυσώμεθα
φύσησθε
φύσωνται

Aorist
optative

φυσαίμην
φύσαιο
φύσαιτο
φυσαίμεθα
φύσαισθε
φύσαιντο

Aorist
infinitive

φύσασθαι

Aorist
participles

φυσάμενος
φυσαμένη
φυσάμενον

Aorist
imperative

φύσαι
φύσασθε
Future
indicative

φύσομαι
φύσει
φύσεται
φυσόμεθα
φύσεσθε
φύσονται

Future
optative

φυσοίμην
φύσοιο
φύσοιτο
φυσοίμεθα
φύσοισθε
φύσοιντο

Future
infinitive

φύσεσθαι

Future
participles

φυσόμενος
φυσομένη
φυσόμενον

Imperfect
indicative

ἐφυόμην
ἐφύου
ἐφύετο
ἐφυόμεθα
ἐφύεσθε
ἐφύοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φύομαι
φύει
φύεται
φυόμεθα
φύεσθε
φύονται

Present
subjunctive

φύωμαι
φύῃ
φύηται
φυώμεθα
φύησθε
φύωνται

Present
optative

φυοίμην
φύοιο
φύοιτο
φυοίμεθα
φύοισθε
φύοιντο

Present
infinitive

φύεσθαι

Present
participles

φυόμενος
φυομένη
φυόμενον

Present
imperative

φύου
φύεσθε
Aorist
indicative

ἐφύην
ἐφύης
ἐφύη
ἐφύημεν
ἐφύητε
ἐφύησαν

Aorist
subjunctive

φυῶ
φυῇς
φυῇ
φυῶμεν
φυῆτε
φυῶσι

Aorist
optative

φυείην
φυείης
φυείη
φυεῖμεν
φυεῖτε
φυεῖεν

Aorist
infinitive

φυῆναι

Aorist
participles

φυείς
φυεῖσα
φυέν

Aorist
imperative

φύητι
φύητε
Future
indicative

φυήσομαι
φυήσει
φυήσεται
φυησόμεθα
φυήσεσθε
φυήσονται

Future
optative

φυησοίμην
φυήσοιο
φυήσοιτο
φυησοίμεθα
φυήσοισθε
φυήσοιντο

Future
infinitive

φυήσεσθαι

Future
participles

φυησόμενος
φυησομένη
φυησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφυόμην
ἐφύου
ἐφύετο
ἐφυόμεθα
ἐφύεσθε
ἐφύοντο