Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φέρω, to bear
(φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φέρω
φέρεις
φέρει
φέρομεν
φέρετε
φέρουσι

Present
subjunctive

φέρω
φέρῃς
φέρῃ
φέρωμεν
φέρητε
φέρωσι

Present
optative

φέροιμι
φέροις
φέροι
φέροιμεν
φέροιτε
φέροιεν

Present
infinitive

φέρειν

Present
participles

φέρων
φέρουσα
φέρον

Present
imperative

φέρε
φέρετε

Aorist
indicative

ἤνεγκα
ἤνεγκας
ἤνεγκε
ἠνέγκαμεν
ἠνέγκατε
ἤνεγκαν

Aorist
subjunctive

ἐνέγκω
ἐνέγκῃς
ἐνέγκῃ
ἐνέγκωμεν
ἐνέγκητε
ἐνέγκωσι

Aorist
optative

ἐνέγκαιμι
ἐνέγκειας
ἐνέγκειε
ἐνέγκαιμεν
ἐνέγκαιτε
ἐνέγκειαν

Aorist
infinitive

ἐνέγκαι

Aorist
participles

ἐνέγκας
ἐνέγκασα
ἐνέγκαν

Aorist
imperative

ἔνεγκον
ἐνέγκατε
Future
indicative

οἴσω
οἴσεις
οἴσει
οἴσομεν
οἴσετε
οἴσουσι

Future
optative

οἴσοιμι
οἴσοις
οἴσοι
οἴσοιμεν
οἴσοιτε
οἴσοιεν

Future
infinitive

οἴσειν

Future
participles

οἴσων
οἴσουσα
οἴσον

Imperfect
indicative

ἔφερον
ἔφερες
ἔφερε
ἐφέρομεν
ἐφέρετε
ἔφερον

Perfect
indicative

ἐνήνοχα
ἐνήνοχας
ἐνήνοχε
ἐνηνόχαμεν
ἐνηνόχατε
ἐνηνόχασι

Perfect
subjunctive

ἐνηνόχω
ἐνηνόχῃς
ἐνηνόχῃ
ἐνηνόχωμεν
ἐνηνόχητε
ἐνηνόχωσι

Perfect
optative

ἐνηνόχοιμι
ἐνηνόχοις
ἐνηνόχοι
ἐνηνόχοιμεν
ἐνηνόχοιτε
ἐνηνόχοιεν

Perfect
infinitive

ἐνηνοχέναι

Perfect
participles

ἐνηνοχώς
ἐνηνοχυῖα
ἐνηνοχός

Pluperfect
indicative

ἠνηνόχη
ἠνηνόχης
ἠνηνόχει
ἠνηνόχεμεν
ἠνηνόχετε
ἠνηνόχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φέρομαι
φέρει
φέρεται
φερόμεθα
φέρεσθε
φέρονται

Present
subjunctive

φέρωμαι
φέρῃ
φέρηται
φερώμεθα
φέρησθε
φέρωνται

Present
optative

φεροίμην
φέροιο
φέροιτο
φεροίμεθα
φέροισθε
φέροιντο

Present
infinitive

φέρεσθαι

Present
participles

φερόμενος
φερομένη
φερόμενον

Present
imperative

φέρου
φέρεσθε
Aorist
indicative

ἠνεγκάμην
ἠνέγκω
ἠνέγκατο
ἠνεγκάμεθα
ἠνέγκασθε
ἠνέγκαντο

Aorist
subjunctive

ἐνέγκωμαι
ἐνέγκῃ
ἐνέγκηται
ἐνεγκώμεθα
ἐνέγκησθε
ἐνέγκωνται

Aorist
optative

ἐνεγκαίμην
ἐνέγκαιο
ἐνέγκαιτο
ἐνεγκαίμεθα
ἐνέγκαισθε
ἐνέγκαιντο

Aorist
infinitive

ἐνέγκασθαι

Aorist
participles

ἐνεγκάμενος
ἐνεγκαμένη
ἐνεγκάμενον

Aorist
imperative

ἔνεγκαι
ἐνέγκασθε
Future
indicative

οἴσομαι
οἴσει
οἴσεται
οἰσόμεθα
οἴσεσθε
οἴσονται

Future
optative

οἰσοίμην
οἴσοιο
οἴσοιτο
οἰσοίμεθα
οἴσοισθε
οἴσοιντο

Future
infinitive

οἴσεσθαι

Future
participles

οἰσόμενος
οἰσομένη
οἰσόμενον

Imperfect
indicative

ἐφερόμην
ἐφέρου
ἐφέρετο
ἐφερόμεθα
ἐφέρεσθε
ἐφέροντο

Perfect
indicative

ἐνήνεγμαι
ἐνήνεξαι
ἐνήνεκται
ἐνηνέγμεθα
ἐνήνεχθε
ἐνηνεγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐνηνέχθαι

Perfect
participles

ἐνηνεγμένος
ἐνηνεγμένη
ἐνηνεγμένον

Pluperfect
indicative

ἠνηνέγμην
ἠνήνεξο
ἠνήνεκτο
ἠνηνέγμεθα
ἠνήνεχθε
ἠνηνεγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φέρομαι
φέρει
φέρεται
φερόμεθα
φέρεσθε
φέρονται

Present
subjunctive

φέρωμαι
φέρῃ
φέρηται
φερώμεθα
φέρησθε
φέρωνται

Present
optative

φεροίμην
φέροιο
φέροιτο
φεροίμεθα
φέροισθε
φέροιντο

Present
infinitive

φέρεσθαι

Present
participles

φερόμενος
φερομένη
φερόμενον

Present
imperative

φέρου
φέρεσθε
Aorist
indicative

ἠνέχθην
ἠνέχθης
ἠνέχθη
ἠνέχθημεν
ἠνέχθητε
ἠνέχθησαν

Aorist
subjunctive

ἐνεχθῶ
ἐνεχθῇς
ἐνεχθῇ
ἐνεχθῶμεν
ἐνεχθῆτε
ἐνεχθῶσι

Aorist
optative

ἐνεχθείην
ἐνεχθείης
ἐνεχθείη
ἐνεχθεῖμεν
ἐνεχθεῖτε
ἐνεχθεῖεν

Aorist
infinitive

ἐνεχθῆναι

Aorist
participles

ἐνεχθείς
ἐνεχθεῖσα
ἐνεχθέν

Aorist
imperative

ἐνέχθητι
ἐνέχθητε
Future
indicative

ἐνεχθήσομαι
ἐνεχθήσει
ἐνεχθήσεται
ἐνεχθησόμεθα
ἐνεχθήσεσθε
ἐνεχθήσονται

Future
optative

ἐνεχθησοίμην
ἐνεχθήσοιο
ἐνεχθήσοιτο
ἐνεχθησοίμεθα
ἐνεχθήσοισθε
ἐνεχθήσοιντο

Future
infinitive

ἐνεχθήσεσθαι

Future
participles

ἐνεχθησόμενος
ἐνεχθησομένη
ἐνεχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφερόμην
ἐφέρου
ἐφέρετο
ἐφερόμεθα
ἐφέρεσθε
ἐφέροντο

Perfect
indicative

ἐνήνεγμαι
ἐνήνεξαι
ἐνήνεκται
ἐνηνέγμεθα
ἐνήνεχθε
ἐνηνεγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐνηνέχθαι

Perfect
participles

ἐνηνεγμένος
ἐνηνεγμένη
ἐνηνεγμένον

Pluperfect
indicative

ἠνηνέγμην
ἠνήνεξο
ἠνήνεκτο
ἠνηνέγμεθα
ἠνήνεχθε
ἠνηνεγμένοι ἦσαν