Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τρέφω, to nourish
(τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα, τέθραμμαι, ἐτράφην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τρέφω
τρέφεις
τρέφει
τρέφομεν
τρέφετε
τρέφουσι

Present
subjunctive

τρέφω
τρέφῃς
τρέφῃ
τρέφωμεν
τρέφητε
τρέφωσι

Present
optative

τρέφοιμι
τρέφοις
τρέφοι
τρέφοιμεν
τρέφοιτε
τρέφοιεν

Present
infinitive

τρέφειν

Present
participles

τρέφων
τρέφουσα
τρέφον

Present
imperative

τρέφε
τρέφετε

Aorist
indicative

ἔθρεψα
ἔθρεψας
ἔθρεψε
ἐθρέψαμεν
ἐθρέψατε
ἔθρεψαν

Aorist
subjunctive

θρέψω
θρέψῃς
θρέψῃ
θρέψωμεν
θρέψητε
θρέψωσι

Aorist
optative

θρέψαιμι
θρέψειας
θρέψειε
θρέψαιμεν
θρέψαιτε
θρέψειαν

Aorist
infinitive

θρέψαι

Aorist
participles

θρέψας
θρέψασα
θρέψαν

Aorist
imperative

θρέψον
θρέψατε
Future
indicative

θρέψω
θρέψεις
θρέψει
θρέψομεν
θρέψετε
θρέψουσι

Future
optative

θρέψοιμι
θρέψοις
θρέψοι
θρέψοιμεν
θρέψοιτε
θρέψοιεν

Future
infinitive

θρέψειν

Future
participles

θρέψων
θρέψουσα
θρέψον

Imperfect
indicative

ἔτρεφον
ἔτρεφες
ἔτρεφε
ἐτρέφομεν
ἐτρέφετε
ἔτρεφον

Perfect
indicative

τέτροφα
τέτροφας
τέτροφε
τετρόφαμεν
τετρόφατε
τετρόφασι

Perfect
subjunctive

τετρόφω
τετρόφῃς
τετρόφῃ
τετρόφωμεν
τετρόφητε
τετρόφωσι

Perfect
optative

τετρόφοιμι
τετρόφοις
τετρόφοι
τετρόφοιμεν
τετρόφοιτε
τετρόφοιεν

Perfect
infinitive

τετροφέναι

Perfect
participles

τετροφώς
τετροφυῖα
τετροφός

Pluperfect
indicative

ἐτετρόφη
ἐτετρόφης
ἐτετρόφει
ἐτετρόφεμεν
ἐτετρόφετε
ἐτετρόφεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τρέφομαι
τρέφει
τρέφεται
τρεφόμεθα
τρέφεσθε
τρέφονται

Present
subjunctive

τρέφωμαι
τρέφῃ
τρέφηται
τρεφώμεθα
τρέφησθε
τρέφωνται

Present
optative

τρεφοίμην
τρέφοιο
τρέφοιτο
τρεφοίμεθα
τρέφοισθε
τρέφοιντο

Present
infinitive

τρέφεσθαι

Present
participles

τρεφόμενος
τρεφομένη
τρεφόμενον

Present
imperative

τρέφου
τρέφεσθε
Aorist
indicative

ἐθρεψάμην
ἐθρέψω
ἐθρέψατο
ἐθρεψάμεθα
ἐθρέψασθε
ἐθρέψαντο

Aorist
subjunctive

θρέψωμαι
θρέψῃ
θρέψηται
θρεψώμεθα
θρέψησθε
θρέψωνται

Aorist
optative

θρεψαίμην
θρέψαιο
θρέψαιτο
θρεψαίμεθα
θρέψαισθε
θρέψαιντο

Aorist
infinitive

θρέψασθαι

Aorist
participles

θρεψάμενος
θρεψαμένη
θρεψάμενον

Aorist
imperative

θρέψαι
θρέψασθε
Future
indicative

θρέψομαι
θρέψει
θρέψεται
θρεψόμεθα
θρέψεσθε
θρέψονται

Future
optative

θρεψοίμην
θρέψοιο
θρέψοιτο
θρεψοίμεθα
θρέψοισθε
θρέψοιντο

Future
infinitive

θρέψεσθαι

Future
participles

θρεψόμενος
θρεψομένη
θρεψόμενον

Imperfect
indicative

ἐτρεφόμην
ἐτρέφου
ἐτρέφετο
ἐτρεφόμεθα
ἐτρέφεσθε
ἐτρέφοντο

Perfect
indicative

τέθραμμαι
τέθραψαι
τέθραπται
τεθράμμεθα
τέθραφθε
τεθραμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τεθράφθαι

Perfect
participles

τεθραμμένος
τεθραμμένη
τεθραμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτεθράμμην
ἐτέθραψο
ἐτέθραπτο
ἐτεθράμμεθα
ἐτέθραφθε
ἐτεθραμμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τρέφομαι
τρέφει
τρέφεται
τρεφόμεθα
τρέφεσθε
τρέφονται

Present
subjunctive

τρέφωμαι
τρέφῃ
τρέφηται
τρεφώμεθα
τρέφησθε
τρέφωνται

Present
optative

τρεφοίμην
τρέφοιο
τρέφοιτο
τρεφοίμεθα
τρέφοισθε
τρέφοιντο

Present
infinitive

τρέφεσθαι

Present
participles

τρεφόμενος
τρεφομένη
τρεφόμενον

Present
imperative

τρέφου
τρέφεσθε
Aorist
indicative

ἐτράφην
ἐτράφης
ἐτράφη
ἐτράφημεν
ἐτράφητε
ἐτράφησαν

Aorist
subjunctive

τραφῶ
τραφῇς
τραφῇ
τραφῶμεν
τραφῆτε
τραφῶσι

Aorist
optative

τραφείην
τραφείης
τραφείη
τραφεῖμεν
τραφεῖτε
τραφεῖεν

Aorist
infinitive

τραφῆναι

Aorist
participles

τραφείς
τραφεῖσα
τραφέν

Aorist
imperative

τράφητι
τράφητε
Future
indicative

τραφήσομαι
τραφήσει
τραφήσεται
τραφησόμεθα
τραφήσεσθε
τραφήσονται

Future
optative

τραφησοίμην
τραφήσοιο
τραφήσοιτο
τραφησοίμεθα
τραφήσοισθε
τραφήσοιντο

Future
infinitive

τραφήσεσθαι

Future
participles

τραφησόμενος
τραφησομένη
τραφησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτρεφόμην
ἐτρέφου
ἐτρέφετο
ἐτρεφόμεθα
ἐτρέφεσθε
ἐτρέφοντο

Perfect
indicative

τέθραμμαι
τέθραψαι
τέθραπται
τεθράμμεθα
τέθραφθε
τεθραμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τεθράφθαι

Perfect
participles

τεθραμμένος
τεθραμμένη
τεθραμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτεθράμμην
ἐτέθραψο
ἐτέθραπτο
ἐτεθράμμεθα
ἐτέθραφθε
ἐτεθραμμένοι ἦσαν