Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τρέπω, to turn
(τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, τέτραμμαι, ἐτρέφθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τρέπω
τρέπεις
τρέπει
τρέπομεν
τρέπετε
τρέπουσι

Present
subjunctive

τρέπω
τρέπῃς
τρέπῃ
τρέπωμεν
τρέπητε
τρέπωσι

Present
optative

τρέποιμι
τρέποις
τρέποι
τρέποιμεν
τρέποιτε
τρέποιεν

Present
infinitive

τρέπειν

Present
participles

τρέπων
τρέπουσα
τρέπον

Present
imperative

τρέπε
τρέπετε

Aorist
indicative

ἔτρεψα
ἔτρεψας
ἔτρεψε
ἐτρέψαμεν
ἐτρέψατε
ἔτρεψαν

Aorist
subjunctive

τρέψω
τρέψῃς
τρέψῃ
τρέψωμεν
τρέψητε
τρέψωσι

Aorist
optative

τρέψαιμι
τρέψειας
τρέψειε
τρέψαιμεν
τρέψαιτε
τρέψειαν

Aorist
infinitive

τρέψαι

Aorist
participles

τρέψας
τρέψασα
τρέψαν

Aorist
imperative

τρέψον
τρέψατε
Future
indicative

τρέψω
τρέψεις
τρέψει
τρέψομεν
τρέψετε
τρέψουσι

Future
optative

τρέψοιμι
τρέψοις
τρέψοι
τρέψοιμεν
τρέψοιτε
τρέψοιεν

Future
infinitive

τρέψειν

Future
participles

τρέψων
τρέψουσα
τρέψον

Imperfect
indicative

ἔτρεπον
ἔτρεπες
ἔτρεπε
ἐτρέπομεν
ἐτρέπετε
ἔτρεπον

Perfect
indicative

τέτροφα
τέτροφας
τέτροφε
τετρόφαμεν
τετρόφατε
τετρόφασι

Perfect
subjunctive

τετρόφω
τετρόφῃς
τετρόφῃ
τετρόφωμεν
τετρόφητε
τετρόφωσι

Perfect
optative

τετρόφοιμι
τετρόφοις
τετρόφοι
τετρόφοιμεν
τετρόφοιτε
τετρόφοιεν

Perfect
infinitive

τετροφέναι

Perfect
participles

τετροφώς
τετροφυῖα
τετροφός

Pluperfect
indicative

ἐτετρόφη
ἐτετρόφης
ἐτετρόφει
ἐτετρόφεμεν
ἐτετρόφετε
ἐτετρόφεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τρέπομαι
τρέπει
τρέπεται
τρεπόμεθα
τρέπεσθε
τρέπονται

Present
subjunctive

τρέπωμαι
τρέπῃ
τρέπηται
τρεπώμεθα
τρέπησθε
τρέπωνται

Present
optative

τρεποίμην
τρέποιο
τρέποιτο
τρεποίμεθα
τρέποισθε
τρέποιντο

Present
infinitive

τρέπεσθαι

Present
participles

τρεπόμενος
τρεπομένη
τρεπόμενον

Present
imperative

τρέπου
τρέπεσθε
Aorist
indicative

ἐτρεψάμην
ἐτρέψω
ἐτρέψατο
ἐτρεψάμεθα
ἐτρέψασθε
ἐτρέψαντο

Aorist
subjunctive

τρέψωμαι
τρέψῃ
τρέψηται
τρεψώμεθα
τρέψησθε
τρέψωνται

Aorist
optative

τρεψαίμην
τρέψαιο
τρέψαιτο
τρεψαίμεθα
τρέψαισθε
τρέψαιντο

Aorist
infinitive

τρέψασθαι

Aorist
participles

τρεψάμενος
τρεψαμένη
τρεψάμενον

Aorist
imperative

τρέψαι
τρέψασθε
Future
indicative

τρέψομαι
τρέψει
τρέψεται
τρεψόμεθα
τρέψεσθε
τρέψονται

Future
optative

τρεψοίμην
τρέψοιο
τρέψοιτο
τρεψοίμεθα
τρέψοισθε
τρέψοιντο

Future
infinitive

τρέψεσθαι

Future
participles

τρεψόμενος
τρεψομένη
τρεψόμενον

Imperfect
indicative

ἐτρεπόμην
ἐτρέπου
ἐτρέπετο
ἐτρεπόμεθα
ἐτρέπεσθε
ἐτρέποντο

Perfect
indicative

τέτραμμαι
τέτραψαι
τέτραπται
τετράμμεθα
τέτραφθε
τετραμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τετράφθαι

Perfect
participles

τετραμμένος
τετραμμένη
τετραμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτετράμμην
ἐτέτραψο
ἐτέτραπτο
ἐτετράμμεθα
ἐτέτραφθε
ἐτετραμμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τρέπομαι
τρέπει
τρέπεται
τρεπόμεθα
τρέπεσθε
τρέπονται

Present
subjunctive

τρέπωμαι
τρέπῃ
τρέπηται
τρεπώμεθα
τρέπησθε
τρέπωνται

Present
optative

τρεποίμην
τρέποιο
τρέποιτο
τρεποίμεθα
τρέποισθε
τρέποιντο

Present
infinitive

τρέπεσθαι

Present
participles

τρεπόμενος
τρεπομένη
τρεπόμενον

Present
imperative

τρέπου
τρέπεσθε
Aorist
indicative

ἐτρέφθην
ἐτρέφθης
ἐτρέφθη
ἐτρέφθημεν
ἐτρέφθητε
ἐτρέφθησαν

Aorist
subjunctive

τρεφθῶ
τρεφθῇς
τρεφθῇ
τρεφθῶμεν
τρεφθῆτε
τρεφθῶσι

Aorist
optative

τρεφθείην
τρεφθείης
τρεφθείη
τρεφθεῖμεν
τρεφθεῖτε
τρεφθεῖεν

Aorist
infinitive

τρεφθῆναι

Aorist
participles

τρεφθείς
τρεφθεῖσα
τρεφθέν

Aorist
imperative

τρέφθητι
τρέφθητε
Future
indicative

τρεφθήσομαι
τρεφθήσει
τρεφθήσεται
τρεφθησόμεθα
τρεφθήσεσθε
τρεφθήσονται

Future
optative

τρεφθησοίμην
τρεφθήσοιο
τρεφθήσοιτο
τρεφθησοίμεθα
τρεφθήσοισθε
τρεφθήσοιντο

Future
infinitive

τρεφθήσεσθαι

Future
participles

τρεφθησόμενος
τρεφθησομένη
τρεφθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτρεπόμην
ἐτρέπου
ἐτρέπετο
ἐτρεπόμεθα
ἐτρέπεσθε
ἐτρέποντο

Perfect
indicative

τέτραμμαι
τέτραψαι
τέτραπται
τετράμμεθα
τέτραφθε
τετραμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τετράφθαι

Perfect
participles

τετραμμένος
τετραμμένη
τετραμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτετράμμην
ἐτέτραψο
ἐτέτραπτο
ἐτετράμμεθα
ἐτέτραφθε
ἐτετραμμένοι ἦσαν