Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τιτρώσκω, to wound
(τιτρώσκω, τρώσω, ἔτρωσα, τέτρωκα, τέτρωμαι, ἐτρώθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τιτρώσκω
τιτρώσκεις
τιτρώσκει
τιτρώσκομεν
τιτρώσκετε
τιτρώσκουσι

Present
subjunctive

τιτρώσκω
τιτρώσκῃς
τιτρώσκῃ
τιτρώσκωμεν
τιτρώσκητε
τιτρώσκωσι

Present
optative

τιτρώσκοιμι
τιτρώσκοις
τιτρώσκοι
τιτρώσκοιμεν
τιτρώσκοιτε
τιτρώσκοιεν

Present
infinitive

τιτρώσκειν

Present
participles

τιτρώσκων
τιτρώσκουσα
τιτρώσκον

Present
imperative

τίτρωσκε
τιτρώσκετε

Aorist
indicative

ἔτρωσα
ἔτρωσας
ἔτρωσε
ἐτρώσαμεν
ἐτρώσατε
ἔτρωσαν

Aorist
subjunctive

τρώσω
τρώσῃς
τρώσῃ
τρώσωμεν
τρώσητε
τρώσωσι

Aorist
optative

τρώσαιμι
τρώσειας
τρώσειε
τρώσαιμεν
τρώσαιτε
τρώσειαν

Aorist
infinitive

τρῶσαι

Aorist
participles

τρώσας
τρώσασα
τρῶσαν

Aorist
imperative

τρῶσον
τρώσατε
Future
indicative

τρώσω
τρώσεις
τρώσει
τρώσομεν
τρώσετε
τρώσουσι

Future
optative

τρώσοιμι
τρώσοις
τρώσοι
τρώσοιμεν
τρώσοιτε
τρώσοιεν

Future
infinitive

τρώσειν

Future
participles

τρώσων
τρώσουσα
τρώσον

Imperfect
indicative

ἐτίτρωσκον
ἐτίτρωσκες
ἐτίτρωσκε
ἐτιτρώσκομεν
ἐτιτρώσκετε
ἐτίτρωσκον

Perfect
indicative

τέτρωκα
τέτρωκας
τέτρωκε
τετρώκαμεν
τετρώκατε
τετρώκασι

Perfect
subjunctive

τετρώκω
τετρώκῃς
τετρώκῃ
τετρώκωμεν
τετρώκητε
τετρώκωσι

Perfect
optative

τετρώκοιμι
τετρώκοις
τετρώκοι
τετρώκοιμεν
τετρώκοιτε
τετρώκοιεν

Perfect
infinitive

τετρωκέναι

Perfect
participles

τετρωκώς
τετρωκυῖα
τετρωκός

Pluperfect
indicative

ἐτετρώκη
ἐτετρώκης
ἐτετρώκει
ἐτετρώκεμεν
ἐτετρώκετε
ἐτετρώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τιτρώσκομαι
τιτρώσκει
τιτρώσκεται
τιτρωσκόμεθα
τιτρώσκεσθε
τιτρώσκονται

Present
subjunctive

τιτρώσκωμαι
τιτρώσκῃ
τιτρώσκηται
τιτρωσκώμεθα
τιτρώσκησθε
τιτρώσκωνται

Present
optative

τιτρωσκοίμην
τιτρώσκοιο
τιτρώσκοιτο
τιτρωσκοίμεθα
τιτρώσκοισθε
τιτρώσκοιντο

Present
infinitive

τιτρώσκεσθαι

Present
participles

τιτρωσκόμενος
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενον

Present
imperative

τιτρώσκου
τιτρώσκεσθε
Aorist
indicative

ἐτρωσάμην
ἐτρώσω
ἐτρώσατο
ἐτρωσάμεθα
ἐτρώσασθε
ἐτρώσαντο

Aorist
subjunctive

τρώσωμαι
τρώσῃ
τρώσηται
τρωσώμεθα
τρώσησθε
τρώσωνται

Aorist
optative

τρωσαίμην
τρώσαιο
τρώσαιτο
τρωσαίμεθα
τρώσαισθε
τρώσαιντο

Aorist
infinitive

τρώσασθαι

Aorist
participles

τρωσάμενος
τρωσαμένη
τρωσάμενον

Aorist
imperative

τρῶσαι
τρώσασθε
Future
indicative

τρώσομαι
τρώσει
τρώσεται
τρωσόμεθα
τρώσεσθε
τρώσονται

Future
optative

τρωσοίμην
τρώσοιο
τρώσοιτο
τρωσοίμεθα
τρώσοισθε
τρώσοιντο

Future
infinitive

τρώσεσθαι

Future
participles

τρωσόμενος
τρωσομένη
τρωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιτρωσκόμην
ἐτιτρώσκου
ἐτιτρώσκετο
ἐτιτρωσκόμεθα
ἐτιτρώσκεσθε
ἐτιτρώσκοντο

Perfect
indicative

τέτρωμαι
τέτρωσαι
τέτρωται
τετρώμεθα
τέτρωσθε
τέτρωνται

Perfect
infinitive

τετρῶσθαι

Perfect
participles

τετρωμένος
τετρωμένη
τετρωμένον

Pluperfect
indicative

ἐτετρώμην
ἐτέτρωσο
ἐτέτρωτο
ἐτετρώμεθα
ἐτέτρωσθε
ἐτέτρωντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τιτρώσκομαι
τιτρώσκει
τιτρώσκεται
τιτρωσκόμεθα
τιτρώσκεσθε
τιτρώσκονται

Present
subjunctive

τιτρώσκωμαι
τιτρώσκῃ
τιτρώσκηται
τιτρωσκώμεθα
τιτρώσκησθε
τιτρώσκωνται

Present
optative

τιτρωσκοίμην
τιτρώσκοιο
τιτρώσκοιτο
τιτρωσκοίμεθα
τιτρώσκοισθε
τιτρώσκοιντο

Present
infinitive

τιτρώσκεσθαι

Present
participles

τιτρωσκόμενος
τιτρωσκομένη
τιτρωσκόμενον

Present
imperative

τιτρώσκου
τιτρώσκεσθε
Aorist
indicative

ἐτρώθην
ἐτρώθης
ἐτρώθη
ἐτρώθημεν
ἐτρώθητε
ἐτρώθησαν

Aorist
subjunctive

τρωθῶ
τρωθῇς
τρωθῇ
τρωθῶμεν
τρωθῆτε
τρωθῶσι

Aorist
optative

τρωθείην
τρωθείης
τρωθείη
τρωθεῖμεν
τρωθεῖτε
τρωθεῖεν

Aorist
infinitive

τρωθῆναι

Aorist
participles

τρωθείς
τρωθεῖσα
τρωθέν

Aorist
imperative

τρώθητι
τρώθητε
Future
indicative

τρωθήσομαι
τρωθήσει
τρωθήσεται
τρωθησόμεθα
τρωθήσεσθε
τρωθήσονται

Future
optative

τρωθησοίμην
τρωθήσοιο
τρωθήσοιτο
τρωθησοίμεθα
τρωθήσοισθε
τρωθήσοιντο

Future
infinitive

τρωθήσεσθαι

Future
participles

τρωθησόμενος
τρωθησομένη
τρωθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιτρωσκόμην
ἐτιτρώσκου
ἐτιτρώσκετο
ἐτιτρωσκόμεθα
ἐτιτρώσκεσθε
ἐτιτρώσκοντο

Perfect
indicative

τέτρωμαι
τέτρωσαι
τέτρωται
τετρώμεθα
τέτρωσθε
τέτρωνται

Perfect
infinitive

τετρῶσθαι

Perfect
participles

τετρωμένος
τετρωμένη
τετρωμένον

Pluperfect
indicative

ἐτετρώμην
ἐτέτρωσο
ἐτέτρωτο
ἐτετρώμεθα
ἐτέτρωσθε
ἐτέτρωντο