Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τιμάω, to honor
(τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι

Present
subjunctive

τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι

Present
optative

τιμῴην
τιμῴης
τιμῴη
τιμῷμεν
τιμῷτε
τιμῷεν

Present
infinitive

τιμᾶν

Present
participles

τιμῶν
τιμῶσα

Present
imperative

τίμα
τιμᾶτε

Aorist
indicative

ἐτίμησα
ἐτίμησας
ἐτίμησε
ἐτιμήσαμεν
ἐτιμήσατε
ἐτίμησαν

Aorist
subjunctive

τιμήσω
τιμήσῃς
τιμήσῃ
τιμήσωμεν
τιμήσητε
τιμήσωσι

Aorist
optative

τιμήσαιμι
τιμήσειας
τιμήσειε
τιμήσαιμεν
τιμήσαιτε
τιμήσειαν

Aorist
infinitive

τιμῆσαι

Aorist
participles

τιμήσας
τιμήσασα
τιμῆσαν

Aorist
imperative

τίμησον
τιμήσατε
Future
indicative

τιμήσω
τιμήσεις
τιμήσει
τιμήσομεν
τιμήσετε
τιμήσουσι

Future
optative

τιμήσοιμι
τιμήσοις
τιμήσοι
τιμήσοιμεν
τιμήσοιτε
τιμήσοιεν

Future
infinitive

τιμήσειν

Future
participles

τιμήσων
τιμήσουσα
τιμήσον

Imperfect
indicative

ἐτίμων
ἐτίμας
ἐτίμα
ἐτιμῶμεν
ἐτιμᾶτε
ἐτίμων

Perfect
indicative

τετίμηκα
τετίμηκας
τετίμηκε
τετιμήκαμεν
τετιμήκατε
τετιμήκασι

Perfect
subjunctive

τετιμήκω
τετιμήκῃς
τετιμήκῃ
τετιμήκωμεν
τετιμήκητε
τετιμήκωσι

Perfect
optative

τετιμήκοιμι
τετιμήκοις
τετιμήκοι
τετιμήκοιμεν
τετιμήκοιτε
τετιμήκοιεν

Perfect
infinitive

τετιμηκέναι

Perfect
participles

τετιμηκώς
τετιμηκυῖα
τετιμηκός

Pluperfect
indicative

ἐτετιμήκη
ἐτετιμήκης
ἐτετιμήκει
ἐτετιμήκεμεν
ἐτετιμήκετε
ἐτετιμήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται

Present
subjunctive

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο

Present
optative

τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῴσθε
τιμῷντο

Present
infinitive

τιμᾶσθαι

Present
participles

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον

Present
imperative

τιμῶ
τιμᾶσθε
Aorist
indicative

ἐτιμησάμην
ἐτιμήσω
ἐτιμήσατο
ἐτιμησάμεθα
ἐτιμήσασθε
ἐτιμήσαντο

Aorist
subjunctive

τιμήσωμαι
τιμήσῃ
τιμήσηται
τιμησώμεθα
τιμήσησθε
τιμήσωνται

Aorist
optative

τιμησαίμην
τιμήσαιο
τιμήσαιτο
τιμησαίμεθα
τιμήσαισθε
τιμήσαιντο

Aorist
infinitive

τιμήσασθαι

Aorist
participles

τιμησάμενος
τιμησαμένη
τιμησάμενον

Aorist
imperative

τίμησαι
τιμήσασθε
Future
indicative

τιμήσομαι
τιμήσει
τιμήσεται
τιμησόμεθα
τιμήσεσθε
τιμήσονται

Future
optative

τιμησοίμην
τιμήσοιο
τιμήσοιτο
τιμησοίμεθα
τιμήσοισθε
τιμήσοιντο

Future
infinitive

τιμήσεσθαι

Future
participles

τιμησόμενος
τιμησομένη
τιμησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιμώμην
ἐτιμῶ
ἐτιμᾶτο
ἐτιμώμεθα
ἐτιμᾶσθε
ἐτιμῶντο

Perfect
indicative

τετίμημαι
τετίμησαι
τετίμηται
τετιμήμεθα
τετίμησθε
τετίμηνται

Perfect
infinitive

τετιμῆσθαι

Perfect
participles

τετιμημένος
τετιμημένη
τετιμημένον

Pluperfect
indicative

ἐτετιμήμην
ἐτετίμησο
ἐτετίμητο
ἐτετιμήμεθα
ἐτετίμησθε
ἐτετίμηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται

Present
subjunctive

τιμῶμαι
τιμᾷ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο

Present
optative

τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῴσθε
τιμῷντο

Present
infinitive

τιμᾶσθαι

Present
participles

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον

Present
imperative

τιμῶ
τιμᾶσθε
Aorist
indicative

ἐτιμήσθην
ἐτιμήσθης
ἐτιμήσθη
ἐτιμήσθημεν
ἐτιμήσθητε
ἐτιμήσθησαν

Aorist
subjunctive

τιμησθῶ
τιμησθῇς
τιμησθῇ
τιμησθῶμεν
τιμησθῆτε
τιμησθῶσι

Aorist
optative

τιμησθείην
τιμησθείης
τιμησθείη
τιμησθεῖμεν
τιμησθεῖτε
τιμησθεῖεν

Aorist
infinitive

τιμησθῆναι

Aorist
participles

τιμησθείς
τιμησθεῖσα
τιμησθέν

Aorist
imperative

τιμήσθητι
τιμήσθητε
Future
indicative

τιμησθήσομαι
τιμησθήσει
τιμησθήσεται
τιμησθησόμεθα
τιμησθήσεσθε
τιμησθήσονται

Future
optative

τιμησθησοίμην
τιμησθήσοιο
τιμησθήσοιτο
τιμησθησοίμεθα
τιμησθήσοισθε
τιμησθήσοιντο

Future
infinitive

τιμησθήσεσθαι

Future
participles

τιμησθησόμενος
τιμησθησομένη
τιμησθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιμώμην
ἐτιμῶ
ἐτιμᾶτο
ἐτιμώμεθα
ἐτιμᾶσθε
ἐτιμῶντο

Perfect
indicative

τετίμημαι
τετίμησαι
τετίμηται
τετιμήμεθα
τετίμησθε
τετίμηνται

Perfect
infinitive

τετιμῆσθαι

Perfect
participles

τετιμημένος
τετιμημένη
τετιμημένον

Pluperfect
indicative

ἐτετιμήμην
ἐτετίμησο
ἐτετίμητο
ἐτετιμήμεθα
ἐτετίμησθε
ἐτετίμηντο