Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τίκτω, to beget
(τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τίκτω
τίκτεις
τίκτει
τίκτομεν
τίκτετε
τίκτουσι

Present
subjunctive

τίκτω
τίκτῃς
τίκτῃ
τίκτωμεν
τίκτητε
τίκτωσι

Present
optative

τίκτοιμι
τίκτοις
τίκτοι
τίκτοιμεν
τίκτοιτε
τίκτοιεν

Present
infinitive

τίκτειν

Present
participles

τίκτων
τίκτουσα
τίκτον

Present
imperative

τίκτε
τίκτετε

Aorist
indicative

ἔτεκον
ἔτεκες
ἔτεκε
ἐτέκομεν
ἐτέκετε
ἔτεκον

Aorist
subjunctive

τέκω
τέκῃς
τέκῃ
τέκωμεν
τέκητε
τέκωσι

Aorist
optative

τέκοιμι
τέκοις
τέκοι
τέκοιμεν
τέκοιτε
τέκοιεν

Aorist
infinitive

τεκεῖν

Aorist
participles

τεκών
τεκοῦσα
τεκόν

Aorist
imperative

τέκε
τέκετε
Imperfect
indicative

ἔτικτον
ἔτικτες
ἔτικτε
ἐτίκτομεν
ἐτίκτετε
ἔτικτον

Perfect
indicative

τέτοκα
τέτοκας
τέτοκε
τετόκαμεν
τετόκατε
τετόκασι

Perfect
subjunctive

τετόκω
τετόκῃς
τετόκῃ
τετόκωμεν
τετόκητε
τετόκωσι

Perfect
optative

τετόκοιμι
τετόκοις
τετόκοι
τετόκοιμεν
τετόκοιτε
τετόκοιεν

Perfect
infinitive

τετοκέναι

Perfect
participles

τετοκώς
τετοκυῖα
τετοκός

Pluperfect
indicative

ἐτετόκη
ἐτετόκης
ἐτετόκει
ἐτετόκεμεν
ἐτετόκετε
ἐτετόκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τίκτομαι
τίκτει
τίκτεται
τικτόμεθα
τίκτεσθε
τίκτονται

Present
subjunctive

τίκτωμαι
τίκτῃ
τίκτηται
τικτώμεθα
τίκτησθε
τίκτωνται

Present
optative

τικτοίμην
τίκτοιο
τίκτοιτο
τικτοίμεθα
τίκτοισθε
τίκτοιντο

Present
infinitive

τίκτεσθαι

Present
participles

τικτόμενος
τικτομένη
τικτόμενον

Present
imperative

τίκτου
τίκτεσθε
Aorist
indicative

ἐτεκόμην
ἐτέκου
ἐτέκετο
ἐτεκόμεθα
ἐτέκεσθε
ἐτέκοντο

Aorist
subjunctive

τέκωμαι
τέκῃ
τέκηται
τεκώμεθα
τέκησθε
τέκωνται

Aorist
optative

τεκοίμην
τέκοιο
τέκοιτο
τεκοίμεθα
τέκοισθε
τέκοιντο

Aorist
infinitive

τεκέσθαι

Aorist
participles

τεκόμενος
τεκομένη
τεκόμενον

Aorist
imperative

τεκοῦ
τέκεσθε
Future
indicative

τέξομαι
τέξει
τέξεται
τεξόμεθα
τέξεσθε
τέξονται

Future
optative

τεξοίμην
τέξοιο
τέξοιτο
τεξοίμεθα
τέξοισθε
τέξοιντο

Future
infinitive

τέξεσθαι

Future
participles

τεξόμενος
τεξομένη
τεξόμενον

Imperfect
indicative

ἐτικτόμην
ἐτίκτου
ἐτίκτετο
ἐτικτόμεθα
ἐτίκτεσθε
ἐτίκτοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τίκτομαι
τίκτει
τίκτεται
τικτόμεθα
τίκτεσθε
τίκτονται

Present
subjunctive

τίκτωμαι
τίκτῃ
τίκτηται
τικτώμεθα
τίκτησθε
τίκτωνται

Present
optative

τικτοίμην
τίκτοιο
τίκτοιτο
τικτοίμεθα
τίκτοισθε
τίκτοιντο

Present
infinitive

τίκτεσθαι

Present
participles

τικτόμενος
τικτομένη
τικτόμενον

Present
imperative

τίκτου
τίκτεσθε
Imperfect
indicative

ἐτικτόμην
ἐτίκτου
ἐτίκτετο
ἐτικτόμεθα
ἐτίκτεσθε
ἐτίκτοντο