Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τίθημι, to place
(τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, -, ἐτέθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τίθημι
τίθης
τίθησι
τίθεμεν
τίθετε
τιθέασι

Present
subjunctive

τιθῶ
τιθῇς
τιθῇ
τιθῶμεν
τιθῆτε
τιθῶσι

Present
optative

τιθείην
τιθείης
τιθείη
τιθεῖμεν
τιθεῖτε
τιθεῖεν

Present
infinitive

τιθέναι

Present
participles

τιθείς
τιθεῖσα
τιθέν

Present
imperative

τίθει
τίθετε

Aorist
indicative

ἔθηκα
ἔθηκας
ἔθηκε
ἔθεμεν
ἔθετε
ἔθηκαν

Aorist
subjunctive

θῶ
θῇς
θῇ
θῶμεν
θῆτε
θῶσι

Aorist
optative

θείην
θείης
θείη
θεῖμεν
θεῖτε
θεῖεν

Aorist
infinitive

θεῖναι

Aorist
participles

θείς
θεῖσα
θέν

Aorist
imperative

θές
θέτε
Future
indicative

θήσω
θήσεις
θήσει
θήσομεν
θήσετε
θήσουσι

Future
optative

θήσοιμι
θήσοις
θήσοι
θήσοιμεν
θήσοιτε
θήσοιεν

Future
infinitive

θήσειν

Future
participles

θήσων
θήσουσα
θῆσον

Imperfect
indicative

ἐτίθην
ἐτίθεις
ἐτίθει
ἐτίθεμεν
ἐτίθετε
ἐτίθεσαν

Perfect
indicative

τέθηκα
τέθηκας
τέθηκε
τεθήκαμεν
τεθήκατε
τεθήκασι

Perfect
subjunctive

τεθήκω
τεθήκῃς
τεθήκῃ
τεθήκωμεν
τεθήκητε
τεθήκωσι

Perfect
optative

τεθήκοιμι
τεθήκοις
τεθήκοι
τεθήκοιμεν
τεθήκοιτε
τεθήκοιεν

Perfect
infinitive

τεθηκέναι

Perfect
participles

τεθηκώς
τεθηκυῖα
τεθηκός

Pluperfect
indicative

ἐτεθήκη
ἐτεθήκης
ἐτεθήκει
ἐτεθήκεμεν
ἐτεθήκετε
ἐτεθήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τίθεμαι
τίθεσαι
τίθεται
τιθέμεθα
τίθεσθε
τίθενται

Present
subjunctive

τιθῶμαι
τιθῇ
τιθῆται
τιθώμεθα
τιθῆσθε
τιθῶνται

Present
optative

τιθείμην
τιθεῖο
τιθεῖτο
τιθείμεθα
τιθεῖσθε
τιθεῖντο

Present
infinitive

τίθεσθαι

Present
participles

τιθέμενος
τιθεμένη
τιθέμενον

Present
imperative

τίθεσο
τίθεσθε
Aorist
indicative

ἐθέμην
ἔθου
ἔθετο
ἐθέμεθα
ἔθεσθε
ἔθεντο

Aorist
subjunctive

θῶμαι
θῇ
θῆται
θώμεθα
θῆσθε
θῶνται

Aorist
optative

θείμην
θεῖο
θεῖτο
θείμεθα
θεῖσθε
θεῖντο

Aorist
infinitive

θέσθαι

Aorist
participles

θέμενος
θεμένη
θέμενον

Aorist
imperative

θοῦ
θέσθε
Future
indicative

θήσομαι
θήσει
θήσεται
θησόμεθα
θήσεσθε
θήσονται

Future
optative

θησοίμην
θήσοιο
θήσοιτο
θησοίμεθα
θήσοισθε
θήσοιντο

Future
infinitive

θήσεσθαι

Future
participles

θησόμενος
θησομένη
θησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιθέμην
ἐτίθεσο
ἐτίθετο
ἐτιθέμεθα
ἐτίθεσθε
ἐτίθεντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τίθεμαι
τίθεσαι
τίθεται
τιθέμεθα
τίθεσθε
τίθενται

Present
subjunctive

τιθῶμαι
τιθῇ
τιθῆται
τιθώμεθα
τιθῆσθε
τιθῶνται

Present
optative

τιθείμην
τιθεῖο
τιθεῖτο
τιθείμεθα
τιθεῖσθε
τιθεῖντο

Present
infinitive

τίθεσθαι

Present
participles

τιθέμενος
τιθεμένη
τιθέμενον

Present
imperative

τίθεσο
τίθεσθε
Aorist
indicative

ἐτέθην
ἐτέθης
ἐτέθη
ἐτέθημεν
ἐτέθητε
ἐτέθησαν

Aorist
subjunctive

τεθῶ
τεθῇς
τεθῇ
τεθῶμεν
τεθῆτε
τεθῶσι

Aorist
optative

τεθείην
τεθείης
τεθείη
τεθεῖμεν
τεθεῖτε
τεθεῖεν

Aorist
infinitive

τεθῆναι

Aorist
participles

τεθείς
τεθεῖσα
τεθέν

Aorist
imperative

τέθητι
τέθητε
Future
indicative

τεθήσομαι
τεθήσει
τεθήσεται
τεθησόμεθα
τεθήσεσθε
τεθήσονται

Future
optative

τεθησοίμην
τεθήσοιο
τεθήσοιτο
τεθησοίμεθα
τεθήσοισθε
τεθήσοιντο

Future
infinitive

τεθήσεσθαι

Future
participles

τεθησόμενος
τεθησομένη
τεθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐτιθέμην
ἐτίθεσο
ἐτίθετο
ἐτιθέμεθα
ἐτίθεσθε
ἐτίθεντο