Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: στέλλω, to send
(στέλλω, στελέω, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἔσταλμαι, ἐστάλην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

στέλλω
στέλλεις
στέλλει
στέλλομεν
στέλλετε
στέλλουσι

Present
subjunctive

στέλλω
στέλλῃς
στέλλῃ
στέλλωμεν
στέλλητε
στέλλωσι

Present
optative

στέλλοιμι
στέλλοις
στέλλοι
στέλλοιμεν
στέλλοιτε
στέλλοιεν

Present
infinitive

στέλλειν

Present
participles

στέλλων
στέλλουσα
στέλλον

Present
imperative

στέλλε
στέλλετε

Aorist
indicative

ἔστειλα
ἔστειλας
ἔστειλε
ἐστείλαμεν
ἐστείλατε
ἔστειλαν

Aorist
subjunctive

στείλω
στείλῃς
στείλῃ
στείλωμεν
στείλητε
στείλωσι

Aorist
optative

στείλαιμι
στείλειας
στείλειε
στείλαιμεν
στείλαιτε
στείλειαν

Aorist
infinitive

στεῖλαι

Aorist
participles

στείλας
στείλασα
στεῖλαν

Aorist
imperative

στεῖλον
στείλατε
Future
indicative

στελῶ
στελεῖς
στελεῖ
στελοῦμεν
στελεῖτε
στελοῦσι

Future
optative

στελοῖμι
στελοῖς
στελοῖ
στελοῖμεν
στελοῖτε
στελοῖεν

Future
infinitive

στελεῖν

Future
participles

στελῶν
στελοῦσα
στελοῦν

Imperfect
indicative

ἔστελλον
ἔστελλες
ἔστελλε
ἐστέλλομεν
ἐστέλλετε
ἔστελλον

Perfect
indicative

ἔσταλκα
ἔσταλκας
ἔσταλκε
ἐστάλκαμεν
ἐστάλκατε
ἐστάλκασι

Perfect
subjunctive

ἐστάλκω
ἐστάλκῃς
ἐστάλκῃ
ἐστάλκωμεν
ἐστάλκητε
ἐστάλκωσι

Perfect
optative

ἐστάλκοιμι
ἐστάλκοις
ἐστάλκοι
ἐστάλκοιμεν
ἐστάλκοιτε
ἐστάλκοιεν

Perfect
infinitive

ἐσταλκέναι

Perfect
participles

ἐσταλκώς
ἐσταλκυῖα
ἐσταλκός

Pluperfect
indicative

ἠστάλκη
ἠστάλκης
ἠστάλκει
ἠστάλκεμεν
ἠστάλκετε
ἠστάλκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

στέλλομαι
στέλλει
στέλλεται
στελλόμεθα
στέλλεσθε
στέλλονται

Present
subjunctive

στέλλωμαι
στέλλῃ
στέλληται
στελλώμεθα
στέλλησθε
στέλλωνται

Present
optative

στελλοίμην
στέλλοιο
στέλλοιτο
στελλοίμεθα
στέλλοισθε
στέλλοιντο

Present
infinitive

στέλλεσθαι

Present
participles

στελλόμενος
στελλομένη
στελλόμενον

Present
imperative

στέλλου
στέλλεσθε
Aorist
indicative

ἐστειλάμην
ἐστείλω
ἐστείλατο
ἐστειλάμεθα
ἐστείλασθε
ἐστείλαντο

Aorist
subjunctive

στείλωμαι
στείλῃ
στείληται
στειλώμεθα
στείλησθε
στείλωνται

Aorist
optative

στειλαίμην
στείλαιο
στείλαιτο
στειλαίμεθα
στείλαισθε
στείλαιντο

Aorist
infinitive

στείλασθαι

Aorist
participles

στειλάμενος
στειλαμένη
στειλάμενον

Aorist
imperative

στεῖλαι
στείλασθε
Future
indicative

στελοῦμαι
στελεῖ
στελεῖται
στελοῦμεθα
στελεῖσθε
στελοῦνται

Future
optative

στελοίμην
στελοῖο
στελοῖτο
στελοίμεθα
στελοῖσθε
στελοῖντο

Future
infinitive

στελεῖσθαι

Future
participles

στελούμενος
στελουμένη
στελούμενον

Imperfect
indicative

ἐστελλόμην
ἐστέλλου
ἐστέλλετο
ἐστελλόμεθα
ἐστέλλεσθε
ἐστέλλοντο

Perfect
indicative

ἔσταλμαι
ἔσταλσαι
ἔσταλται
ἐστάλμεθα
ἔσταλθε
ἐσταλμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐστάλθαι

Perfect
participles

ἐσταλμένος
ἐσταλμένη
ἐσταλμένον

Pluperfect
indicative

ἠστάλμην
ἤσταλσο
ἤσταλτο
ἠστάλμεθα
ἤσταλθε
ἠσταλμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

στέλλομαι
στέλλει
στέλλεται
στελλόμεθα
στέλλεσθε
στέλλονται

Present
subjunctive

στέλλωμαι
στέλλῃ
στέλληται
στελλώμεθα
στέλλησθε
στέλλωνται

Present
optative

στελλοίμην
στέλλοιο
στέλλοιτο
στελλοίμεθα
στέλλοισθε
στέλλοιντο

Present
infinitive

στέλλεσθαι

Present
participles

στελλόμενος
στελλομένη
στελλόμενον

Present
imperative

στέλλου
στέλλεσθε
Aorist
indicative

ἐστάλην
ἐστάλης
ἐστάλη
ἐστάλημεν
ἐστάλητε
ἐστάλησαν

Aorist
subjunctive

σταλῶ
σταλῇς
σταλῇ
σταλῶμεν
σταλῆτε
σταλῶσι

Aorist
optative

σταλείην
σταλείης
σταλείη
σταλεῖμεν
σταλεῖτε
σταλεῖεν

Aorist
infinitive

σταλῆναι

Aorist
participles

σταλείς
σταλεῖσα
σταλέν

Aorist
imperative

στάλητι
στάλητε
Future
indicative

σταλήσομαι
σταλήσει
σταλήσεται
σταλησόμεθα
σταλήσεσθε
σταλήσονται

Future
optative

σταλησοίμην
σταλήσοιο
σταλήσοιτο
σταλησοίμεθα
σταλήσοισθε
σταλήσοιντο

Future
infinitive

σταλήσεσθαι

Future
participles

σταλησόμενος
σταλησομένη
σταλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐστελλόμην
ἐστέλλου
ἐστέλλετο
ἐστελλόμεθα
ἐστέλλεσθε
ἐστέλλοντο

Perfect
indicative

ἔσταλμαι
ἔσταλσαι
ἔσταλται
ἐστάλμεθα
ἔσταλθε
ἐσταλμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐστάλθαι

Perfect
participles

ἐσταλμένος
ἐσταλμένη
ἐσταλμένον

Pluperfect
indicative

ἠστάλμην
ἤσταλσο
ἤσταλτο
ἠστάλμεθα
ἤσταλθε
ἠσταλμένοι ἦσαν