Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: σῴζω, to save
(σῴζω, σώσω, ἔσῳσα, σέσωκα, σέσωσμαι, ἐσώθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

σῴζω
σῴζεις
σῴζει
σῴζομεν
σῴζετε
σῴζουσι

Present
subjunctive

σῴζω
σῴζῃς
σῴζῃ
σῴζωμεν
σῴζητε
σῴζωσι

Present
optative

σῴζοιμι
σῴζοις
σῴζοι
σῴζοιμεν
σῴζοιτε
σῴζοιεν

Present
infinitive

σῴζειν

Present
participles

σῴζων
σῴζουσα
σῴζον

Present
imperative

σῷζε
σῴζετε

Aorist
indicative

ἔσῳσα
ἔσῳσας
ἔσῳσε
ἐσῴσαμεν
ἐσῴσατε
ἔσῳσαν

Aorist
subjunctive

σῴσω
σῴσῃς
σῴσῃ
σῴσωμεν
σῴσητε
σῴσωσι

Aorist
optative

σῴσαιμι
σῴσειας
σῴσειε
σῴσαιμεν
σῴσαιτε
σῴσειαν

Aorist
infinitive

σῷσαι

Aorist
participles

σῴσας
σῴσασα
σῷσαν

Aorist
imperative

σῷσον
σῴσατε
Future
indicative

σώσω
σώσεις
σώσει
σώσομεν
σώσετε
σώσουσι

Future
optative

σώσοιμι
σώσοις
σώσοι
σώσοιμεν
σώσοιτε
σώσοιεν

Future
infinitive

σώσειν

Future
participles

σώσων
σώσουσα
σώσον

Imperfect
indicative

ἔσῳζον
ἔσῳζες
ἔσῳζε
ἐσῴζομεν
ἐσῴζετε
ἔσῳζον

Perfect
indicative

σέσωκα
σέσωκας
σέσωκε
σεσώκαμεν
σεσώκατε
σεσώκασι

Perfect
subjunctive

σεσώκω
σεσώκῃς
σεσώκῃ
σεσώκωμεν
σεσώκητε
σεσώκωσι

Perfect
optative

σεσώκοιμι
σεσώκοις
σεσώκοι
σεσώκοιμεν
σεσώκοιτε
σεσώκοιεν

Perfect
infinitive

σεσωκέναι

Perfect
participles

σεσωκώς
σεσωκυῖα
σεσωκός

Pluperfect
indicative

ἐσεσώκη
ἐσεσώκης
ἐσεσώκει
ἐσεσώκεμεν
ἐσεσώκετε
ἐσεσώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

σῴζομαι
σῴζει
σῴζεται
σῳζόμεθα
σῴζεσθε
σῴζονται

Present
subjunctive

σῴζωμαι
σῴζῃ
σῴζηται
σῳζώμεθα
σῴζησθε
σῴζωνται

Present
optative

σῳζοίμην
σῴζοιο
σῴζοιτο
σῳζοίμεθα
σῴζοισθε
σῴζοιντο

Present
infinitive

σῴζεσθαι

Present
participles

σῳζόμενος
σῳζομένη
σῳζόμενον

Present
imperative

σῴζου
σῴζεσθε
Aorist
indicative

ἐσῳσάμην
ἐσῴσω
ἐσῴσατο
ἐσῳσάμεθα
ἐσῴσασθε
ἐσῴσαντο

Aorist
subjunctive

σῴσωμαι
σῴσῃ
σῴσηται
σῳσώμεθα
σῴσησθε
σῴσωνται

Aorist
optative

σῳσαίμην
σῴσαιο
σῴσαιτο
σῳσαίμεθα
σῴσαισθε
σῴσαιντο

Aorist
infinitive

σῴσασθαι

Aorist
participles

σῳσάμενος
σῳσαμένη
σῳσάμενον

Aorist
imperative

σῷσαι
σῴσασθε
Future
indicative

σώσομαι
σώσει
σώσεται
σωσόμεθα
σώσεσθε
σώσονται

Future
optative

σωσοίμην
σώσοιο
σώσοιτο
σωσοίμεθα
σώσοισθε
σώσοιντο

Future
infinitive

σώσεσθαι

Future
participles

σωσόμενος
σωσομένη
σωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐσῳζόμην
ἐσῴζου
ἐσῴζετο
ἐσῳζόμεθα
ἐσῴζεσθε
ἐσῴζοντο

Perfect
indicative

σέσωσμαι
σέσωσαι
σέσωσται
σεσώσμεθα
σέσωσθε
σεσωσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

σεσῶσθαι

Perfect
participles

σεσωσμένος
σεσωσμένη
σεσωσμένον

Pluperfect
indicative

ἐσεσώσμην
ἐσέσωσο
ἐσέσωστο
ἐσεσώσμεθα
ἐσέσωσθε
ἐσεσωσμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

σῴζομαι
σῴζει
σῴζεται
σῳζόμεθα
σῴζεσθε
σῴζονται

Present
subjunctive

σῴζωμαι
σῴζῃ
σῴζηται
σῳζώμεθα
σῴζησθε
σῴζωνται

Present
optative

σῳζοίμην
σῴζοιο
σῴζοιτο
σῳζοίμεθα
σῴζοισθε
σῴζοιντο

Present
infinitive

σῴζεσθαι

Present
participles

σῳζόμενος
σῳζομένη
σῳζόμενον

Present
imperative

σῴζου
σῴζεσθε
Aorist
indicative

ἐσώθην
ἐσώθης
ἐσώθη
ἐσώθημεν
ἐσώθητε
ἐσώθησαν

Aorist
subjunctive

σωθῶ
σωθῇς
σωθῇ
σωθῶμεν
σωθῆτε
σωθῶσι

Aorist
optative

σωθείην
σωθείης
σωθείη
σωθεῖμεν
σωθεῖτε
σωθεῖεν

Aorist
infinitive

σωθῆναι

Aorist
participles

σωθείς
σωθεῖσα
σωθέν

Aorist
imperative

σώθητι
σώθητε
Future
indicative

σωθήσομαι
σωθήσει
σωθήσεται
σωθησόμεθα
σωθήσεσθε
σωθήσονται

Future
optative

σωθησοίμην
σωθήσοιο
σωθήσοιτο
σωθησοίμεθα
σωθήσοισθε
σωθήσοιντο

Future
infinitive

σωθήσεσθαι

Future
participles

σωθησόμενος
σωθησομένη
σωθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐσῳζόμην
ἐσῴζου
ἐσῴζετο
ἐσῳζόμεθα
ἐσῴζεσθε
ἐσῴζοντο

Perfect
indicative

σέσωσμαι
σέσωσαι
σέσωσται
σεσώσμεθα
σέσωσθε
σεσωσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

σεσῶσθαι

Perfect
participles

σεσωσμένος
σεσωσμένη
σεσωσμένον

Pluperfect
indicative

ἐσεσώσμην
ἐσέσωσο
ἐσέσωστο
ἐσεσώσμεθα
ἐσέσωσθε
ἐσεσωσμένοι ἦσαν