Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πωλέω, to sell
(πωλέω, πωλήσω, ἐπώλησα, πέπρακα, πέπραμαι, ἐπράθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πωλῶ
πωλεῖς
πωλεῖ
πωλοῦμεν
πωλεῖτε
πωλοῦσι

Present
subjunctive

πωλῶ
πωλῇς
πωλῇ
πωλῶμεν
πωλῆτε
πωλῶσι

Present
optative

πωλοίην
πωλοίης
πωλοίη
πωλοῖμεν
πωλοῖτε
πωλοῖεν

Present
infinitive

πωλεῖν

Present
participles

πωλῶν
πωλοῦσα
πωλοῦν

Present
imperative

πώλει
πωλεῖτε

Aorist
indicative

ἐπώλησα
ἐπώλησας
ἐπώλησε
ἐπωλήσαμεν
ἐπωλήσατε
ἐπώλησαν

Aorist
subjunctive

πωλήσω
πωλήσῃς
πωλήσῃ
πωλήσωμεν
πωλήσητε
πωλήσωσι

Aorist
optative

πωλήσαιμι
πωλήσειας
πωλήσειε
πωλήσαιμεν
πωλήσαιτε
πωλήσειαν

Aorist
infinitive

πωλῆσαι

Aorist
participles

πωλήσας
πωλήσασα
πωλῆσαν

Aorist
imperative

πώλησον
πωλήσατε
Future
indicative

πωλήσω
πωλήσεις
πωλήσει
πωλήσομεν
πωλήσετε
πωλήσουσι

Future
optative

πωλήσοιμι
πωλήσοις
πωλήσοι
πωλήσοιμεν
πωλήσοιτε
πωλήσοιεν

Future
infinitive

πωλήσειν

Future
participles

πωλήσων
πωλήσουσα
πωλήσον

Imperfect
indicative

ἐπώλουν
ἐπώλεις
ἐπώλει
ἐπωλοῦμεν
ἐπωλεῖτε
ἐπώλουν

Perfect
indicative

πέπρακα
πέπρακας
πέπρακε
πεπράκαμεν
πεπράκατε
πεπράκασι

Perfect
subjunctive

πεπράκω
πεπράκῃς
πεπράκῃ
πεπράκωμεν
πεπράκητε
πεπράκωσι

Perfect
optative

πεπράκοιμι
πεπράκοις
πεπράκοι
πεπράκοιμεν
πεπράκοιτε
πεπράκοιεν

Perfect
infinitive

πεπρακέναι

Perfect
participles

πεπρακώς
πεπρακυῖα
πεπρακός

Pluperfect
indicative

ἐπεπράκη
ἐπεπράκης
ἐπεπράκει
ἐπεπράκεμεν
ἐπεπράκετε
ἐπεπράκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πωλοῦμαι
πωλεῖ
πωλεῖται
πωλούμεθα
πωλεῖσθε
πωλοῦνται

Present
subjunctive

πωλῶμαι
πωλῇ
πωλῆται
πωλώμεθα
πωλῆσθε
πωλῶνται

Present
optative

πωλοίμην
πωλοῖο
πωλοῖτο
πωλοίμεθα
πωλοῖσθε
πωλοῖντο

Present
infinitive

πωλεῖσθαι

Present
participles

πωλεούμενος
πωλεουμένη
πωλεούμενον

Present
imperative

πωλοῦ
πωλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐπωλησάμην
ἐπωλήσω
ἐπωλήσατο
ἐπωλησάμεθα
ἐπωλήσασθε
ἐπωλήσαντο

Aorist
subjunctive

πωλήσωμαι
πωλήσῃ
πωλήσηται
πωλησώμεθα
πωλήσησθε
πωλήσωνται

Aorist
optative

πωλησαίμην
πωλήσαιο
πωλήσαιτο
πωλησαίμεθα
πωλήσαισθε
πωλήσαιντο

Aorist
infinitive

πωλήσασθαι

Aorist
participles

πωλησάμενος
πωλησαμένη
πωλησάμενον

Aorist
imperative

πώλησαι
πωλήσασθε
Future
indicative

πωλήσομαι
πωλήσει
πωλήσεται
πωλησόμεθα
πωλήσεσθε
πωλήσονται

Future
optative

πωλησοίμην
πωλήσοιο
πωλήσοιτο
πωλησοίμεθα
πωλήσοισθε
πωλήσοιντο

Future
infinitive

πωλήσεσθαι

Future
participles

πωλησόμενος
πωλησομένη
πωλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπωλούμην
ἐπωλοῦ
ἐπωλεῖτο
ἐπωλούμεθα
ἐπωλεῖσθε
ἐπωλοῦντο

Perfect
indicative

πέπραμαι
πέπρασαι
πέπραται
πεπράμεθα
πέπρασθε
πέπρανται

Perfect
infinitive

πεπράσθαι

Perfect
participles

πεπραμένος
πεπραμένη
πεπραμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπράμην
ἐπέπρασο
ἐπέπρατο
ἐπεπράμεθα
ἐπέπρασθε
ἐπέπραντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πωλοῦμαι
πωλεῖ
πωλεῖται
πωλούμεθα
πωλεῖσθε
πωλοῦνται

Present
subjunctive

πωλῶμαι
πωλῇ
πωλῆται
πωλώμεθα
πωλῆσθε
πωλῶνται

Present
optative

πωλοίμην
πωλοῖο
πωλοῖτο
πωλοίμεθα
πωλοῖσθε
πωλοῖντο

Present
infinitive

πωλεῖσθαι

Present
participles

πωλεούμενος
πωλεουμένη
πωλεούμενον

Present
imperative

πωλοῦ
πωλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐπράθην
ἐπράθης
ἐπράθη
ἐπράθημεν
ἐπράθητε
ἐπράθησαν

Aorist
subjunctive

πραθῶ
πραθῇς
πραθῇ
πραθῶμεν
πραθῆτε
πραθῶσι

Aorist
optative

πραθείην
πραθείης
πραθείη
πραθεῖμεν
πραθεῖτε
πραθεῖεν

Aorist
infinitive

πραθῆναι

Aorist
participles

πραθείς
πραθεῖσα
πραθέν

Aorist
imperative

πράθητι
πράθητε
Future
indicative

πραθήσομαι
πραθήσει
πραθήσεται
πραθησόμεθα
πραθήσεσθε
πραθήσονται

Future
optative

πραθησοίμην
πραθήσοιο
πραθήσοιτο
πραθησοίμεθα
πραθήσοισθε
πραθήσοιντο

Future
infinitive

πραθήσεσθαι

Future
participles

πραθησόμενος
πραθησομένη
πραθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπωλούμην
ἐπωλοῦ
ἐπωλεῖτο
ἐπωλούμεθα
ἐπωλεῖσθε
ἐπωλοῦντο

Perfect
indicative

πέπραμαι
πέπρασαι
πέπραται
πεπράμεθα
πέπρασθε
πέπρανται

Perfect
infinitive

πεπράσθαι

Perfect
participles

πεπραμένος
πεπραμένη
πεπραμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπράμην
ἐπέπρασο
ἐπέπρατο
ἐπεπράμεθα
ἐπέπρασθε
ἐπέπραντο