Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πυνθάνομαι, to find out
(πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, -, πέπυσμαι, -)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πυνθάνομαι
πυνθάνει
πυνθάνεται
πυνθανόμεθα
πυνθάνεσθε
πυνθάνονται

Present
subjunctive

πυνθάνωμαι
πυνθάνῃ
πυνθάνηται
πυνθανώμεθα
πυνθάνησθε
πυνθάνωνται

Present
optative

πυνθανοίμην
πυνθάνοιο
πυνθάνοιτο
πυνθανοίμεθα
πυνθάνοισθε
πυνθάνοιντο

Present
infinitive

πυνθάνεσθαι

Present
participles

πυνθανόμενος
πυνθανομένη
πυνθανόμενον

Present
imperative

πυνθάνου
πυνθάνεσθε
Aorist
indicative

ἐπυθόμην
ἐπύθου
ἐπύθετο
ἐπυθόμεθα
ἐπύθεσθε
ἐπύθοντο

Aorist
subjunctive

πύθωμαι
πύθῃ
πύθηται
πυθώμεθα
πύθησθε
πύθωνται

Aorist
optative

πυθοίμην
πύθοιο
πύθοιτο
πυθοίμεθα
πύθοισθε
πύθοιντο

Aorist
infinitive

πυθέσθαι

Aorist
participles

πυθόμενος
πυθομένη
πυθόμενον

Aorist
imperative

πυθοῦ
πύθεσθε
Future
indicative

πεύσομαι
πεύσει
πεύσεται
πευσόμεθα
πεύσεσθε
πεύσονται

Future
optative

πευσοίμην
πεύσοιο
πεύσοιτο
πευσοίμεθα
πεύσοισθε
πεύσοιντο

Future
infinitive

πεύσεσθαι

Future
participles

πευσόμενος
πευσομένη
πευσόμενον

Imperfect
indicative

ἐπυνθανόμην
ἐπυνθάνου
ἐπυνθάνετο
ἐπυνθανόμεθα
ἐπυνθάνεσθε
ἐπυνθάνοντο

Perfect
indicative

πέπυσμαι
πέπυσαι
πέπυσται
πεπύσμεθα
πέπυσθε
πεπυσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπύσθαι

Perfect
participles

πεπυσμένος
πεπυσμένη
πεπυσμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπύσμην
ἐπέπυσο
ἐπέπυστο
ἐπεπύσμεθα
ἐπέπυσθε
ἐπεπυσμένοι ἦσαν