Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πράττω, to do
(πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πράττω
πράττεις
πράττει
πράττομεν
πράττετε
πράττουσι

Present
subjunctive

πράττω
πράττῃς
πράττῃ
πράττωμεν
πράττητε
πράττωσι

Present
optative

πράττοιμι
πράττοις
πράττοι
πράττοιμεν
πράττοιτε
πράττοιεν

Present
infinitive

πράττειν

Present
participles

πράττων
πράττουσα
πράττον

Present
imperative

πράττε
πράττετε

Aorist
indicative

ἔπραξα
ἔπραξας
ἔπραξε
ἐπράξαμεν
ἐπράξατε
ἔπραξαν

Aorist
subjunctive

πράξω
πράξῃς
πράξῃ
πράξωμεν
πράξητε
πράξωσι

Aorist
optative

πράξαιμι
πράξειας
πράξειε
πράξαιμεν
πράξαιτε
πράξειαν

Aorist
infinitive

πράξαι

Aorist
participles

πράξας
πράξασα
πράξαν

Aorist
imperative

πράξον
πράξατε
Future
indicative

πράξω
πράξεις
πράξει
πράξομεν
πράξετε
πράξουσι

Future
optative

πράξοιμι
πράξοις
πράξοι
πράξοιμεν
πράξοιτε
πράξοιεν

Future
infinitive

πράξειν

Future
participles

πράξων
πράξουσα
πράξον

Imperfect
indicative

ἔπραττον
ἔπραττες
ἔπραττε
ἐπράττομεν
ἐπράττετε
ἔπραττον

Perfect
indicative

πέπραχα
πέπραχας
πέπραχε
πεπράχαμεν
πεπράχατε
πεπράχασι

Perfect
subjunctive

πεπράχω
πεπράχῃς
πεπράχῃ
πεπράχωμεν
πεπράχητε
πεπράχωσι

Perfect
optative

πεπράχοιμι
πεπράχοις
πεπράχοι
πεπράχοιμεν
πεπράχοιτε
πεπράχοιεν

Perfect
infinitive

πεπραχέναι

Perfect
participles

πεπραχώς
πεπραχυῖα
πεπραχός

Pluperfect
indicative

ἐπεπράχη
ἐπεπράχης
ἐπεπράχει
ἐπεπράχεμεν
ἐπεπράχετε
ἐπεπράχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πράττομαι
πράττει
πράττεται
πραττόμεθα
πράττεσθε
πράττονται

Present
subjunctive

πράττωμαι
πράττῃ
πράττηται
πραττώμεθα
πράττησθε
πράττωνται

Present
optative

πραττοίμην
πράττοιο
πράττοιτο
πραττοίμεθα
πράττοισθε
πράττοιντο

Present
infinitive

πράττεσθαι

Present
participles

πραττόμενος
πραττομένη
πραττόμενον

Present
imperative

πράττου
πράττεσθε
Aorist
indicative

ἐπραξάμην
ἐπράξω
ἐπράξατο
ἐπραξάμεθα
ἐπράξασθε
ἐπράξαντο

Aorist
subjunctive

πράξωμαι
πράξῃ
πράξηται
πραξώμεθα
πράξησθε
πράξωνται

Aorist
optative

πραξαίμην
πράξαιο
πράξαιτο
πραξαίμεθα
πράξαισθε
πράξαιντο

Aorist
infinitive

πράξασθαι

Aorist
participles

πραξάμενος
πραξαμένη
πραξάμενον

Aorist
imperative

πράξαι
πράξασθε
Future
indicative

πράξομαι
πράξει
πράξεται
πραξόμεθα
πράξεσθε
πράξονται

Future
optative

πραξοίμην
πράξοιο
πράξοιτο
πραξοίμεθα
πράξοισθε
πράξοιντο

Future
infinitive

πράξεσθαι

Future
participles

πραξόμενος
πραξομένη
πραξόμενον

Imperfect
indicative

ἐπραττόμην
ἐπράττου
ἐπράττετο
ἐπραττόμεθα
ἐπράττεσθε
ἐπράττοντο

Perfect
indicative

πέπραγμαι
πέπραξαι
πέπρακται
πεπράγμεθα
πέπραχθε
πεπραγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπράχθαι

Perfect
participles

πεπραγμένος
πεπραγμένη
πεπραγμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπράγμην
ἐπέπραξο
ἐπέπρακτο
ἐπεπράγμεθα
ἐπέπραχθε
ἐπεπραγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πράττομαι
πράττει
πράττεται
πραττόμεθα
πράττεσθε
πράττονται

Present
subjunctive

πράττωμαι
πράττῃ
πράττηται
πραττώμεθα
πράττησθε
πράττωνται

Present
optative

πραττοίμην
πράττοιο
πράττοιτο
πραττοίμεθα
πράττοισθε
πράττοιντο

Present
infinitive

πράττεσθαι

Present
participles

πραττόμενος
πραττομένη
πραττόμενον

Present
imperative

πράττου
πράττεσθε
Aorist
indicative

ἐπράχθην
ἐπράχθης
ἐπράχθη
ἐπράχθημεν
ἐπράχθητε
ἐπράχθησαν

Aorist
subjunctive

πραχθῶ
πραχθῇς
πραχθῇ
πραχθῶμεν
πραχθῆτε
πραχθῶσι

Aorist
optative

πραχθείην
πραχθείης
πραχθείη
πραχθεῖμεν
πραχθεῖτε
πραχθεῖεν

Aorist
infinitive

πραχθῆναι

Aorist
participles

πραχθείς
πραχθεῖσα
πραχθέν

Aorist
imperative

πράχθητι
πράχθητε
Future
indicative

πραχθήσομαι
πραχθήσει
πραχθήσεται
πραχθησόμεθα
πραχθήσεσθε
πραχθήσονται

Future
optative

πραχθησοίμην
πραχθήσοιο
πραχθήσοιτο
πραχθησοίμεθα
πραχθήσοισθε
πραχθήσοιντο

Future
infinitive

πραχθήσεσθαι

Future
participles

πραχθησόμενος
πραχθησομένη
πραχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπραττόμην
ἐπράττου
ἐπράττετο
ἐπραττόμεθα
ἐπράττεσθε
ἐπράττοντο

Perfect
indicative

πέπραγμαι
πέπραξαι
πέπρακται
πεπράγμεθα
πέπραχθε
πεπραγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπράχθαι

Perfect
participles

πεπραγμένος
πεπραγμένη
πεπραγμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπράγμην
ἐπέπραξο
ἐπέπρακτο
ἐπεπράγμεθα
ἐπέπραχθε
ἐπεπραγμένοι ἦσαν