Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πλέω, to sail
(πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πλέω
πλεῖς
πλεῖ
πλέομεν
πλεῖτε
πλέουσι

Present
subjunctive

πλέω
πλέῃς
πλέῃ
πλέωμεν
πλέητε
πλέωσι

Present
optative

πλέοιμι
πλέοις
πλέοι
πλέοιμεν
πλέοιτε
πλέοιεν

Present
infinitive

πλεῖν

Present
participles

πλέων
πλέουσα
πλέον

Present
imperative

πλεῖ
πλεῖτε

Aorist
indicative

ἔπλευσα
ἔπλευσας
ἔπλευσε
ἐπλεύσαμεν
ἐπλεύσατε
ἔπλευσαν

Aorist
subjunctive

πλεύσω
πλεύσῃς
πλεύσῃ
πλεύσωμεν
πλεύσητε
πλεύσωσι

Aorist
optative

πλεύσαιμι
πλεύσειας
πλεύσειε
πλεύσαιμεν
πλεύσαιτε
πλεύσειαν

Aorist
infinitive

πλεῦσαι

Aorist
participles

πλεύσας
πλεύσασα
πλεῦσαν

Aorist
imperative

πλεῦσον
πλεύσατε
Imperfect
indicative

ἐπλέον
ἔπλεις
ἔπλει
ἐπλέομεν
ἐπλεῖτε
ἐπλέον

Perfect
indicative

πέπλευκα
πέπλευκας
πέπλευκε
πεπλεύκαμεν
πεπλεύκατε
πεπλεύκασι

Perfect
subjunctive

πεπλεύκω
πεπλεύκῃς
πεπλεύκῃ
πεπλεύκωμεν
πεπλεύκητε
πεπλεύκωσι

Perfect
optative

πεπλεύκοιμι
πεπλεύκοις
πεπλεύκοι
πεπλεύκοιμεν
πεπλεύκοιτε
πεπλεύκοιεν

Perfect
infinitive

πεπλευκέναι

Perfect
participles

πεπλευκώς
πεπλευκυῖα
πεπλευκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπλεύκη
ἐπεπλεύκης
ἐπεπλεύκει
ἐπεπλεύκεμεν
ἐπεπλεύκετε
ἐπεπλεύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πλέομαι
πλεῖ
πλεῖται
πλεόμεθα
πλεῖσθε
πλέονται

Present
subjunctive

πλέωμαι
πλέῃ
πλέηται
πλεώμεθα
πλέησθε
πλέωνται

Present
optative

πλέοιμην
πλέοιο
πλέοιτο
πλεοίμεθα
πλέοισθε
πλέοιντο

Present
infinitive

πλεῖσθαι

Present
participles

πλεούμενος
πλεουμένη
πλεούμενον

Present
imperative

πλέου
πλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐπλευσάμην
ἐπλεύσω
ἐπλεύσατο
ἐπλευσάμεθα
ἐπλεύσασθε
ἐπλεύσαντο

Aorist
subjunctive

πλεύσωμαι
πλεύσῃ
πλεύσηται
πλευσώμεθα
πλεύσησθε
πλεύσωνται

Aorist
optative

πλευσαίμην
πλεύσαιο
πλεύσαιτο
πλευσαίμεθα
πλεύσαισθε
πλεύσαιντο

Aorist
infinitive

πλεύσασθαι

Aorist
participles

πλευσάμενος
πλευσαμένη
πλευσάμενον

Aorist
imperative

πλεῦσαι
πλεύσασθε
Future
indicative

πλεύσομαι
πλεύσει
πλεύσεται
πλευσόμεθα
πλεύσεσθε
πλεύσονται

Future
optative

πλευσοίμην
πλεύσοιο
πλεύσοιτο
πλευσοίμεθα
πλεύσοισθε
πλεύσοιντο

Future
infinitive

πλεύσεσθαι

Future
participles

πλευσόμενος
πλευσομένη
πλευσόμενον

Imperfect
indicative

ἐπλεόμην
ἐπλέου
ἐπλεῖτο
ἐπλεόμεθα
ἐπλεῖσθε
ἐπλέοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πλέομαι
πλεῖ
πλεῖται
πλεόμεθα
πλεῖσθε
πλέονται

Present
subjunctive

πλέωμαι
πλέῃ
πλέηται
πλεώμεθα
πλέησθε
πλέωνται

Present
optative

πλέοιμην
πλέοιο
πλέοιτο
πλεοίμεθα
πλέοισθε
πλέοιντο

Present
infinitive

πλεῖσθαι

Present
participles

πλεούμενος
πλεουμένη
πλεούμενον

Present
imperative

πλέου
πλεῖσθε
Imperfect
indicative

ἐπλεόμην
ἐπλέου
ἐπλεῖτο
ἐπλεόμεθα
ἐπλεῖσθε
ἐπλέοντο