Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πείθω, to persuade
(πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πείθω
πείθεις
πείθει
πείθομεν
πείθετε
πείθουσι

Present
subjunctive

πείθω
πείθῃς
πείθῃ
πείθωμεν
πείθητε
πείθωσι

Present
optative

πείθοιμι
πείθοις
πείθοι
πείθοιμεν
πείθοιτε
πείθοιεν

Present
infinitive

πείθειν

Present
participles

πείθων
πείθουσα
πείθον

Present
imperative

πεῖθε
πείθετε

Aorist
indicative

ἔπεισα
ἔπεισας
ἔπεισε
ἐπείσαμεν
ἐπείσατε
ἔπεισαν

Aorist
subjunctive

πείσω
πείσῃς
πείσῃ
πείσωμεν
πείσητε
πείσωσι

Aorist
optative

πείσαιμι
πείσειας
πείσειε
πείσαιμεν
πείσαιτε
πείσειαν

Aorist
infinitive

πεῖσαι

Aorist
participles

πείσας
πείσασα
πεῖσαν

Aorist
imperative

πεῖσον
πείσατε
Future
indicative

πείσω
πείσεις
πείσει
πείσομεν
πείσετε
πείσουσι

Future
optative

πείσοιμι
πείσοις
πείσοι
πείσοιμεν
πείσοιτε
πείσοιεν

Future
infinitive

πείσειν

Future
participles

πείσων
πείσουσα
πείσον

Imperfect
indicative

ἔπειθον
ἔπειθες
ἔπειθε
ἐπείθομεν
ἐπείθετε
ἔπειθον

Perfect
indicative

πέπεικα
πέπεικας
πέπεικε
πεπείκαμεν
πεπείκατε
πεπείκασι

Perfect
subjunctive

πεπείκω
πεπείκῃς
πεπείκῃ
πεπείκωμεν
πεπείκητε
πεπείκωσι

Perfect
optative

πεπείκοιμι
πεπείκοις
πεπείκοι
πεπείκοιμεν
πεπείκοιτε
πεπείκοιεν

Perfect
infinitive

πεπεικέναι

Perfect
participles

πεπεικώς
πεπεικυῖα
πεπεικός

Pluperfect
indicative

ἐπεπείκη
ἐπεπείκης
ἐπεπείκει
ἐπεπείκεμεν
ἐπεπείκετε
ἐπεπείκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται

Present
subjunctive

πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται

Present
optative

πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο

Present
infinitive

πείθεσθαι

Present
participles

πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον

Present
imperative

πείθου
πείθεσθε
Aorist
indicative

ἐπεισάμην
ἐπείσω
ἐπείσατο
ἐπεισάμεθα
ἐπείσασθε
ἐπείσαντο

Aorist
subjunctive

πείσωμαι
πείσῃ
πείσηται
πεισώμεθα
πείσησθε
πείσωνται

Aorist
optative

πεισαίμην
πείσαιο
πείσαιτο
πεισαίμεθα
πείσαισθε
πείσαιντο

Aorist
infinitive

πείσασθαι

Aorist
participles

πεισάμενος
πεισαμένη
πεισάμενον

Aorist
imperative

πεῖσαι
πείσασθε
Future
indicative

πείσομαι
πείσει
πείσεται
πεισόμεθα
πείσεσθε
πείσονται

Future
optative

πεισοίμην
πείσοιο
πείσοιτο
πεισοίμεθα
πείσοισθε
πείσοιντο

Future
infinitive

πείσεσθαι

Future
participles

πεισόμενος
πεισομένη
πεισόμενον

Imperfect
indicative

ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο

Perfect
indicative

πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπεῖσθαι

Perfect
participles

πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
ἐπεπεισμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται

Present
subjunctive

πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται

Present
optative

πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο

Present
infinitive

πείθεσθαι

Present
participles

πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον

Present
imperative

πείθου
πείθεσθε
Aorist
indicative

ἐπείσθην
ἐπείσθης
ἐπείσθη
ἐπείσθημεν
ἐπείσθητε
ἐπείσθησαν

Aorist
subjunctive

πεισθῶ
πεισθῇς
πεισθῇ
πεισθῶμεν
πεισθῆτε
πεισθῶσι

Aorist
optative

πεισθείην
πεισθείης
πεισθείη
πεισθεῖμεν
πεισθεῖτε
πεισθεῖεν

Aorist
infinitive

πεισθῆναι

Aorist
participles

πεισθείς
πεισθεῖσα
πεισθέν

Aorist
imperative

πείσθητι
πείσθητε
Future
indicative

πεισθήσομαι
πεισθήσει
πεισθήσεται
πεισθησόμεθα
πεισθήσεσθε
πεισθήσονται

Future
optative

πεισθησοίμην
πεισθήσοιο
πεισθήσοιτο
πεισθησοίμεθα
πεισθήσοισθε
πεισθήσοιντο

Future
infinitive

πεισθήσεσθαι

Future
participles

πεισθησόμενος
πεισθησομένη
πεισθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο

Perfect
indicative

πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπεῖσθαι

Perfect
participles

πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
ἐπεπεισμένοι ἦσαν