Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: παύω, to stop
(παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

παύω
παύεις
παύει
παύομεν
παύετε
παύουσι

Present
subjunctive

παύω
παύῃς
παύῃ
παύωμεν
παύητε
παύωσι

Present
optative

παύοιμι
παύοις
παύοι
παύοιμεν
παύοιτε
παύοιεν

Present
infinitive

παύειν

Present
participles

παύων
παύουσα
παῦον

Present
imperative

παῦε
παύετε

Aorist
indicative

ἔπαυσα
ἔπαυσας
ἔπαυσε
ἐπαύσαμεν
ἐπαύσατε
ἔπαυσαν

Aorist
subjunctive

παύσω
παύσῃς
παύσῃ
παύσωμεν
παύσητε
παύσωσι

Aorist
optative

παύσαιμι
παύσειας
παύσειε
παύσαιμεν
παύσαιτε
παύσειαν

Aorist
infinitive

παῦσαι

Aorist
participles

παύσας
παύσασα
παῦσαν

Aorist
imperative

παῦσον
παύσατε
Future
indicative

παύσω
παύσεις
παύσει
παύσομεν
παύσετε
παύσουσι

Future
optative

παύσοιμι
παύσοις
παύσοι
παύσοιμεν
παύσοιτε
παύσοιεν

Future
infinitive

παύσειν

Future
participles

παύσων
παύσουσα
παῦσον

Imperfect
indicative

ἔπαυον
ἔπαυες
ἔπαυε
ἐπαύομεν
ἐπαύετε
ἔπαυον

Perfect
indicative

πέπαυκα
πέπαυκας
πέπαυκε
πεπαύκαμεν
πεπαύκατε
πεπαύκασι

Perfect
subjunctive

πεπαύκω
πεπαύκῃς
πεπαύκῃ
πεπαύκωμεν
πεπαύκητε
πεπαύκωσι

Perfect
optative

πεπαύκοιμι
πεπαύκοις
πεπαύκοι
πεπαύκοιμεν
πεπαύκοιτε
πεπαύκοιεν

Perfect
infinitive

πεπαυκέναι

Perfect
participles

πεπαυκώς
πεπαυκυῖα
πεπαυκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπαύκη
ἐπεπαύκης
ἐπεπαύκει
ἐπεπαύκεμεν
ἐπεπαύκετε
ἐπεπαύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

παύομαι
παύει
παύεται
παυόμεθα
παύεσθε
παύονται

Present
subjunctive

παύωμαι
παύῃ
παύηται
παυώμεθα
παύησθε
παύωνται

Present
optative

παυοίμην
παύοιο
παύοιτο
παυοίμεθα
παύοισθε
παύοιντο

Present
infinitive

παύεσθαι

Present
participles

παυόμενος
παυομένη
παυόμενον

Present
imperative

παύου
παύεσθε
Aorist
indicative

ἐπαυσάμην
ἐπαύσω
ἐπαύσατο
ἐπαυσάμεθα
ἐπαύσασθε
ἐπαύσαντο

Aorist
subjunctive

παύσωμαι
παύσῃ
παύσηται
παυσώμεθα
παύσησθε
παύσωνται

Aorist
optative

παυσαίμην
παύσαιο
παύσαιτο
παυσαίμεθα
παύσαισθε
παύσαιντο

Aorist
infinitive

παύσασθαι

Aorist
participles

παυσάμενος
παυσαμένη
παυσάμενον

Aorist
imperative

παῦσαι
παύσασθε
Future
indicative

παύσομαι
παύσει
παύσεται
παυσόμεθα
παύσεσθε
παύσονται

Future
optative

παυσοίμην
παύσοιο
παύσοιτο
παυσοίμεθα
παύσοισθε
παύσοιντο

Future
infinitive

παύσεσθαι

Future
participles

παυσόμενος
παυσομένη
παυσόμενον

Imperfect
indicative

ἐπαυόμην
ἐπαύου
ἐπαύετο
ἐπαυόμεθα
ἐπαύεσθε
ἐπαύοντο

Perfect
indicative

πέπαυμαι
πέπαυσαι
πέπαυται
πεπαύμεθα
πέπαυσθε
πέπαυνται

Perfect
infinitive

πεπαῦσθαι

Perfect
participles

πεπαυμένος
πεπαυμένη
πεπαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπαύμην
ἐπέπαυσο
ἐπέπαυτο
ἐπεπαύμεθα
ἐπέπαυσθε
ἐπέπαυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

παύομαι
παύει
παύεται
παυόμεθα
παύεσθε
παύονται

Present
subjunctive

παύωμαι
παύῃ
παύηται
παυώμεθα
παύησθε
παύωνται

Present
optative

παυοίμην
παύοιο
παύοιτο
παυοίμεθα
παύοισθε
παύοιντο

Present
infinitive

παύεσθαι

Present
participles

παυόμενος
παυομένη
παυόμενον

Present
imperative

παύου
παύεσθε
Aorist
indicative

ἐπαύσθην
ἐπαύσθης
ἐπαύσθη
ἐπαύσθημεν
ἐπαύσθητε
ἐπαύσθησαν

Aorist
subjunctive

παυσθῶ
παυσθῇς
παυσθῇ
παυσθῶμεν
παυσθῆτε
παυσθῶσι

Aorist
optative

παυσθείην
παυσθείης
παυσθείη
παυσθεῖμεν
παυσθεῖτε
παυσθεῖεν

Aorist
infinitive

παυσθῆναι

Aorist
participles

παυσθείς
παυσθεῖσα
παυσθέν

Aorist
imperative

παύσθητι
παύσθητε
Future
indicative

παυσθήσομαι
παυσθήσει
παυσθήσεται
παυσθησόμεθα
παυσθήσεσθε
παυσθήσονται

Future
optative

παυσθησοίμην
παυσθήσοιο
παυσθήσοιτο
παυσθησοίμεθα
παυσθήσοισθε
παυσθήσοιντο

Future
infinitive

παυσθήσεσθαι

Future
participles

παυσθησόμενος
παυσθησομένη
παυσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπαυόμην
ἐπαύου
ἐπαύετο
ἐπαυόμεθα
ἐπαύεσθε
ἐπαύοντο

Perfect
indicative

πέπαυμαι
πέπαυσαι
πέπαυται
πεπαύμεθα
πέπαυσθε
πέπαυνται

Perfect
infinitive

πεπαῦσθαι

Perfect
participles

πεπαυμένος
πεπαυμένη
πεπαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπαύμην
ἐπέπαυσο
ἐπέπαυτο
ἐπεπαύμεθα
ἐπέπαυσθε
ἐπέπαυντο