Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πίπτω, to fall
(πίπτω, πεσέομαι, ἔπεσον, πέπτωκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πίπτω
πίπτεις
πίπτει
πίπτομεν
πίπτετε
πίπτουσι

Present
subjunctive

πίπτω
πίπτῃς
πίπτῃ
πίπτωμεν
πίπτητε
πίπτωσι

Present
optative

πίπτοιμι
πίπτοις
πίπτοι
πίπτοιμεν
πίπτοιτε
πίπτοιεν

Present
infinitive

πίπτειν

Present
participles

πίπτων
πίπτουσα
πίπτον

Present
imperative

πίπτε
πίπτετε

Aorist
indicative

ἔπεσον
ἔπεσες
ἔπεσε
ἐπέσομεν
ἐπέσετε
ἔπεσον

Aorist
subjunctive

πέσω
πέσῃς
πέσῃ
πέσωμεν
πέσητε
πέσωσι

Aorist
optative

πέσοιμι
πέσοις
πέσοι
πέσοιμεν
πέσοιτε
πέσοιεν

Aorist
infinitive

πεσεῖν

Aorist
participles

πεσών
πεσοῦσα
πεσόν

Aorist
imperative

πέσε
πέσετε
Imperfect
indicative

ἔπιπτον
ἔπιπτες
ἔπιπτε
ἐπίπτομεν
ἐπίπτετε
ἔπιπτον

Perfect
indicative

πέπτωκα
πέπτωκας
πέπτωκε
πεπτώκαμεν
πεπτώκατε
πεπτώκασι

Perfect
subjunctive

πεπτώκω
πεπτώκῃς
πεπτώκῃ
πεπτώκωμεν
πεπτώκητε
πεπτώκωσι

Perfect
optative

πεπτώκοιμι
πεπτώκοις
πεπτώκοι
πεπτώκοιμεν
πεπτώκοιτε
πεπτώκοιεν

Perfect
infinitive

πεπτωκέναι

Perfect
participles

πεπτωκώς
πεπτωκυῖα
πεπτωκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπτώκη
ἐπεπτώκης
ἐπεπτώκει
ἐπεπτώκεμεν
ἐπεπτώκετε
ἐπεπτώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πίπτομαι
πίπτει
πίπτεται
πιπτόμεθα
πίπτεσθε
πίπτονται

Present
subjunctive

πίπτωμαι
πίπτῃ
πίπτηται
πιπτώμεθα
πίπτησθε
πίπτωνται

Present
optative

πιπτοίμην
πίπτοιο
πίπτοιτο
πιπτοίμεθα
πίπτοισθε
πίπτοιντο

Present
infinitive

πίπτεσθαι

Present
participles

πιπτόμενος
πιπτομένη
πιπτόμενον

Present
imperative

πίπτου
πίπτεσθε
Aorist
indicative

ἐπεσόμην
ἐπέσου
ἐπέσετο
ἐπεσόμεθα
ἐπέσεσθε
ἐπέσοντο

Aorist
subjunctive

πέσωμαι
πέσῃ
πέσηται
πεσώμεθα
πέσησθε
πέσωνται

Aorist
optative

πεσοίμην
πέσοιο
πέσοιτο
πεσοίμεθα
πέσοισθε
πέσοιντο

Aorist
infinitive

πεσέσθαι

Aorist
participles

πεσόμενος
πεσομένη
πεσόμενον

Aorist
imperative

πεσοῦ
πέσεσθε
Future
indicative

πεσοῦμαι
πεσεῖ
πεσεῖται
πεσοῦμεθα
πεσεῖσθε
πεσοῦνται

Future
optative

πεσοίμην
πεσοῖο
πεσοῖτο
πεσοίμεθα
πεσοῖσθε
πεσοῖντο

Future
infinitive

πεσεῖσθαι

Future
participles

πεσούμενος
πεσουμένη
πεσούμενον

Imperfect
indicative

ἐπιπτόμην
ἐπίπτου
ἐπίπτετο
ἐπιπτόμεθα
ἐπίπτεσθε
ἐπίπτοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πίπτομαι
πίπτει
πίπτεται
πιπτόμεθα
πίπτεσθε
πίπτονται

Present
subjunctive

πίπτωμαι
πίπτῃ
πίπτηται
πιπτώμεθα
πίπτησθε
πίπτωνται

Present
optative

πιπτοίμην
πίπτοιο
πίπτοιτο
πιπτοίμεθα
πίπτοισθε
πίπτοιντο

Present
infinitive

πίπτεσθαι

Present
participles

πιπτόμενος
πιπτομένη
πιπτόμενον

Present
imperative

πίπτου
πίπτεσθε
Imperfect
indicative

ἐπιπτόμην
ἐπίπτου
ἐπίπτετο
ἐπιπτόμεθα
ἐπίπτεσθε
ἐπίπτοντο