Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πίνω, to drink
(πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, πέπομαι, ἐπόθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πίνω
πίνεις
πίνει
πίνομεν
πίνετε
πίνουσι

Present
subjunctive

πίνω
πίνῃς
πίνῃ
πίνωμεν
πίνητε
πίνωσι

Present
optative

πίνοιμι
πίνοις
πίνοι
πίνοιμεν
πίνοιτε
πίνοιεν

Present
infinitive

πίνειν

Present
participles

πίνων
πίνουσα
πίνον

Present
imperative

πίνε
πίνετε

Aorist
indicative

ἔπιον
ἔπιες
ἔπιε
ἐπίομεν
ἐπίετε
ἔπιον

Aorist
subjunctive

πίω
πίῃς
πίῃ
πίωμεν
πίητε
πίωσι

Aorist
optative

πίοιμι
πίοις
πίοι
πίοιμεν
πίοιτε
πίοιεν

Aorist
infinitive

πιεῖν

Aorist
participles

πιών
πιοῦσα
πιόν

Aorist
imperative

πίε
πίετε
Imperfect
indicative

ἔπινον
ἔπινες
ἔπινε
ἐπίνομεν
ἐπίνετε
ἔπινον

Perfect
indicative

πέπωκα
πέπωκας
πέπωκε
πεπώκαμεν
πεπώκατε
πεπώκασι

Perfect
subjunctive

πεπώκω
πεπώκῃς
πεπώκῃ
πεπώκωμεν
πεπώκητε
πεπώκωσι

Perfect
optative

πεπώκοιμι
πεπώκοις
πεπώκοι
πεπώκοιμεν
πεπώκοιτε
πεπώκοιεν

Perfect
infinitive

πεπωκέναι

Perfect
participles

πεπωκώς
πεπωκυῖα
πεπωκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπώκη
ἐπεπώκης
ἐπεπώκει
ἐπεπώκεμεν
ἐπεπώκετε
ἐπεπώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πίνομαι
πίνει
πίνεται
πινόμεθα
πίνεσθε
πίνονται

Present
subjunctive

πίνωμαι
πίνῃ
πίνηται
πινώμεθα
πίνησθε
πίνωνται

Present
optative

πινοίμην
πίνοιο
πίνοιτο
πινοίμεθα
πίνοισθε
πίνοιντο

Present
infinitive

πίνεσθαι

Present
participles

πινόμενος
πινομένη
πινόμενον

Present
imperative

πίνου
πίνεσθε
Aorist
indicative

ἐπιόμην
ἐπίου
ἐπίετο
ἐπιόμεθα
ἐπίεσθε
ἐπίοντο

Aorist
subjunctive

πίωμαι
πίῃ
πίηται
πιώμεθα
πίησθε
πίωνται

Aorist
optative

πιοίμην
πίοιο
πίοιτο
πιοίμεθα
πίοισθε
πίοιντο

Aorist
infinitive

πιέσθαι

Aorist
participles

πιόμενος
πιομένη
πιόμενον

Aorist
imperative

πιοῦ
πίεσθε
Future
indicative

πίομαι
πίει
πίεται
πιόμεθα
πίεσθε
πίονται

Future
optative

πιοίμην
πίοιο
πίοιτο
πιοίμεθα
πίοισθε
πίοιντο

Future
infinitive

πίεσθαι

Future
participles

πιόμενος
πιομένη
πιόμενον

Imperfect
indicative

ἐπινόμην
ἐπίνου
ἐπίνετο
ἐπινόμεθα
ἐπίνεσθε
ἐπίνοντο

Perfect
indicative

πέπομαι
πέποσαι
πέποται
πεπόμεθα
πέποσθε
πέπονται

Perfect
infinitive

πεπόσθαι

Perfect
participles

πεπομένος
πεπομένη
πεπομένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπόμην
ἐπέποσο
ἐπέποτο
ἐπεπόμεθα
ἐπέποσθε
ἐπέποντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πίνομαι
πίνει
πίνεται
πινόμεθα
πίνεσθε
πίνονται

Present
subjunctive

πίνωμαι
πίνῃ
πίνηται
πινώμεθα
πίνησθε
πίνωνται

Present
optative

πινοίμην
πίνοιο
πίνοιτο
πινοίμεθα
πίνοισθε
πίνοιντο

Present
infinitive

πίνεσθαι

Present
participles

πινόμενος
πινομένη
πινόμενον

Present
imperative

πίνου
πίνεσθε
Aorist
indicative

ἐπόθην
ἐπόθης
ἐπόθη
ἐπόθημεν
ἐπόθητε
ἐπόθησαν

Aorist
subjunctive

ποθῶ
ποθῇς
ποθῇ
ποθῶμεν
ποθῆτε
ποθῶσι

Aorist
optative

ποθείην
ποθείης
ποθείη
ποθεῖμεν
ποθεῖτε
ποθεῖεν

Aorist
infinitive

ποθῆναι

Aorist
participles

ποθείς
ποθεῖσα
ποθέν

Aorist
imperative

πόθητι
πόθητε
Future
indicative

ποθήσομαι
ποθήσει
ποθήσεται
ποθησόμεθα
ποθήσεσθε
ποθήσονται

Future
optative

ποθησοίμην
ποθήσοιο
ποθήσοιτο
ποθησοίμεθα
ποθήσοισθε
ποθήσοιντο

Future
infinitive

ποθήσεσθαι

Future
participles

ποθησόμενος
ποθησομένη
ποθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπινόμην
ἐπίνου
ἐπίνετο
ἐπινόμεθα
ἐπίνεσθε
ἐπίνοντο

Perfect
indicative

πέπομαι
πέποσαι
πέποται
πεπόμεθα
πέποσθε
πέπονται

Perfect
infinitive

πεπόσθαι

Perfect
participles

πεπομένος
πεπομένη
πεπομένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπόμην
ἐπέποσο
ἐπέποτο
ἐπεπόμεθα
ἐπέποσθε
ἐπέποντο