Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πίμπλημι, to fill
(πίμπλημι, πλήσω, έπλησα, πέπληκα, πέπλησμαι, ἐπλήσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πίμπλημι
πίμπλης
πίμπλησι
πίμπλεμεν
πίμπλετε
πιμπλέασι

Present
subjunctive

πιμπλῶ
πιμπλῇς
πιμπλῇ
πιμπλῶμεν
πιμπλῆτε
πιμπλῶσι

Present
optative

πιμπλείην
πιμπλείης
πιμπλείη
πιμπλεῖμεν
πιμπλεῖτε
πιμπλεῖεν

Present
infinitive

πιμπλέναι

Present
participles

πιμπλείς
πιμπλεῖσα
πιμπλέν

Present
imperative

πίμπλει
πίμπλετε

Aorist
indicative

έπλησα
έπλησας
έπλησε
επλήσαμεν
επλήσατε
έπλησαν

Aorist
subjunctive

επλήσω
επλήσῃς
επλήσῃ
επλήσωμεν
επλήσητε
επλήσωσι

Aorist
optative

επλήσαιμι
επλήσειας
επλήσειε
επλήσαιμεν
επλήσαιτε
επλήσειαν

Aorist
infinitive

επλῆσαι

Aorist
participles

επλήσας
επλήσασα
επλῆσαν

Aorist
imperative

έπλησον
επλήσατε
Future
indicative

πλήσω
πλήσεις
πλήσει
πλήσομεν
πλήσετε
πλήσουσι

Future
optative

πλήσοιμι
πλήσοις
πλήσοι
πλήσοιμεν
πλήσοιτε
πλήσοιεν

Future
infinitive

πλήσειν

Future
participles

πλήσων
πλήσουσα
πλήσον

Imperfect
indicative

ἐπίμπλην
ἐπίμπλεις
ἐπίμπλει
ἐπίμπλεμεν
ἐπίμπλετε
ἐπίμπλεσαν

Perfect
indicative

πέπληκα
πέπληκας
πέπληκε
πεπλήκαμεν
πεπλήκατε
πεπλήκασι

Perfect
subjunctive

πεπλήκω
πεπλήκῃς
πεπλήκῃ
πεπλήκωμεν
πεπλήκητε
πεπλήκωσι

Perfect
optative

πεπλήκοιμι
πεπλήκοις
πεπλήκοι
πεπλήκοιμεν
πεπλήκοιτε
πεπλήκοιεν

Perfect
infinitive

πεπληκέναι

Perfect
participles

πεπληκώς
πεπληκυῖα
πεπληκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπλήκη
ἐπεπλήκης
ἐπεπλήκει
ἐπεπλήκεμεν
ἐπεπλήκετε
ἐπεπλήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πίμπλεμαι
πίμπλεσαι
πίμπλεται
πιμπλέμεθα
πίμπλεσθε
πίμπλενται

Present
subjunctive

πιμπλῶμαι
πιμπλῇ
πιμπλῆται
πιμπλώμεθα
πιμπλῆσθε
πιμπλῶνται

Present
optative

πιμπλείμην
πιμπλεῖο
πιμπλεῖτο
πιμπλείμεθα
πιμπλεῖσθε
πιμπλεῖντο

Present
infinitive

πίμπλεσθαι

Present
participles

πιμπλέμενος
πιμπλεμένη
πιμπλέμενον

Present
imperative

πίμπλεσο
πίμπλεσθε
Aorist
indicative

επλησάμην
επλήσω
επλήσατο
επλησάμεθα
επλήσασθε
επλήσαντο

Aorist
subjunctive

επλήσωμαι
επλήσῃ
επλήσηται
επλησώμεθα
επλήσησθε
επλήσωνται

Aorist
optative

επλησαίμην
επλήσαιο
επλήσαιτο
επλησαίμεθα
επλήσαισθε
επλήσαιντο

Aorist
infinitive

επλήσασθαι

Aorist
participles

επλησάμενος
επλησαμένη
επλησάμενον

Aorist
imperative

έπλησαι
επλήσασθε
Future
indicative

πλήσομαι
πλήσει
πλήσεται
πλησόμεθα
πλήσεσθε
πλήσονται

Future
optative

πλησοίμην
πλήσοιο
πλήσοιτο
πλησοίμεθα
πλήσοισθε
πλήσοιντο

Future
infinitive

πλήσεσθαι

Future
participles

πλησόμενος
πλησομένη
πλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπιμπλέμην
ἐπίμπλεσο
ἐπίμπλετο
ἐπιμπλέμεθα
ἐπίμπλεσθε
ἐπίμπλεντο

Perfect
indicative

πέπλησμαι
πέπλησαι
πέπλησται
πεπλήσμεθα
πέπλησθε
πεπλησμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπλῆσθαι

Perfect
participles

πεπλησμένος
πεπλησμένη
πεπλησμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπλήσμην
ἐπέπλησο
ἐπέπληστο
ἐπεπλήσμεθα
ἐπέπλησθε
ἐπεπλησμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πίμπλεμαι
πίμπλεσαι
πίμπλεται
πιμπλέμεθα
πίμπλεσθε
πίμπλενται

Present
subjunctive

πιμπλῶμαι
πιμπλῇ
πιμπλῆται
πιμπλώμεθα
πιμπλῆσθε
πιμπλῶνται

Present
optative

πιμπλείμην
πιμπλεῖο
πιμπλεῖτο
πιμπλείμεθα
πιμπλεῖσθε
πιμπλεῖντο

Present
infinitive

πίμπλεσθαι

Present
participles

πιμπλέμενος
πιμπλεμένη
πιμπλέμενον

Present
imperative

πίμπλεσο
πίμπλεσθε
Aorist
indicative

ἐπλήσθην
ἐπλήσθης
ἐπλήσθη
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθητε
ἐπλήσθησαν

Aorist
subjunctive

πλησθῶ
πλησθῇς
πλησθῇ
πλησθῶμεν
πλησθῆτε
πλησθῶσι

Aorist
optative

πλησθείην
πλησθείης
πλησθείη
πλησθεῖμεν
πλησθεῖτε
πλησθεῖεν

Aorist
infinitive

πλησθῆναι

Aorist
participles

πλησθείς
πλησθεῖσα
πλησθέν

Aorist
imperative

πλήσθητι
πλήσθητε
Future
indicative

πλησθήσομαι
πλησθήσει
πλησθήσεται
πλησθησόμεθα
πλησθήσεσθε
πλησθήσονται

Future
optative

πλησθησοίμην
πλησθήσοιο
πλησθήσοιτο
πλησθησοίμεθα
πλησθήσοισθε
πλησθήσοιντο

Future
infinitive

πλησθήσεσθαι

Future
participles

πλησθησόμενος
πλησθησομένη
πλησθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπιμπλέμην
ἐπίμπλεσο
ἐπίμπλετο
ἐπιμπλέμεθα
ἐπίμπλεσθε
ἐπίμπλεντο

Perfect
indicative

πέπλησμαι
πέπλησαι
πέπλησται
πεπλήσμεθα
πέπλησθε
πεπλησμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπλῆσθαι

Perfect
participles

πεπλησμένος
πεπλησμένη
πεπλησμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπλήσμην
ἐπέπλησο
ἐπέπληστο
ἐπεπλήσμεθα
ἐπέπλησθε
ἐπεπλησμένοι ἦσαν