Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πέμπω, to send
(πέμπω, πέμψω, ἔπενψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἔπέμφθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πέμπω
πέμπεις
πέμπει
πέμπομεν
πέμπετε
πέμπουσι

Present
subjunctive

πέμπω
πέμπῃς
πέμπῃ
πέμπωμεν
πέμπητε
πέμπωσι

Present
optative

πέμποιμι
πέμποις
πέμποι
πέμποιμεν
πέμποιτε
πέμποιεν

Present
infinitive

πέμπειν

Present
participles

πέμπων
πέμπουσα
πέμπον

Present
imperative

πέμπε
πέμπετε

Aorist
indicative

ἔπενψα
ἔπενψας
ἔπενψε
ἐπένψαμεν
ἐπένψατε
ἔπενψαν

Aorist
subjunctive

πένψω
πένψῃς
πένψῃ
πένψωμεν
πένψητε
πένψωσι

Aorist
optative

πένψαιμι
πένψειας
πένψειε
πένψαιμεν
πένψαιτε
πένψειαν

Aorist
infinitive

πένψαι

Aorist
participles

πένψας
πένψασα
πένψαν

Aorist
imperative

πένψον
πένψατε
Future
indicative

πέμψω
πέμψεις
πέμψει
πέμψομεν
πέμψετε
πέμψουσι

Future
optative

πέμψοιμι
πέμψοις
πέμψοι
πέμψοιμεν
πέμψοιτε
πέμψοιεν

Future
infinitive

πέμψειν

Future
participles

πέμψων
πέμψουσα
πέμψον

Imperfect
indicative

ἔπεμπον
ἔπεμπες
ἔπεμπε
ἐπέμπομεν
ἐπέμπετε
ἔπεμπον

Perfect
indicative

πέπομφα
πέπομφας
πέπομφε
πεπόμφαμεν
πεπόμφατε
πεπόμφασι

Perfect
subjunctive

πεπόμφω
πεπόμφῃς
πεπόμφῃ
πεπόμφωμεν
πεπόμφητε
πεπόμφωσι

Perfect
optative

πεπόμφοιμι
πεπόμφοις
πεπόμφοι
πεπόμφοιμεν
πεπόμφοιτε
πεπόμφοιεν

Perfect
infinitive

πεπομφέναι

Perfect
participles

πεπομφώς
πεπομφυῖα
πεπομφός

Pluperfect
indicative

ἐπεπόμφη
ἐπεπόμφης
ἐπεπόμφει
ἐπεπόμφεμεν
ἐπεπόμφετε
ἐπεπόμφεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πέμπομαι
πέμπει
πέμπεται
πεμπόμεθα
πέμπεσθε
πέμπονται

Present
subjunctive

πέμπωμαι
πέμπῃ
πέμπηται
πεμπώμεθα
πέμπησθε
πέμπωνται

Present
optative

πεμποίμην
πέμποιο
πέμποιτο
πεμποίμεθα
πέμποισθε
πέμποιντο

Present
infinitive

πέμπεσθαι

Present
participles

πεμπόμενος
πεμπομένη
πεμπόμενον

Present
imperative

πέμπου
πέμπεσθε
Aorist
indicative

ἐπενψάμην
ἐπένψω
ἐπένψατο
ἐπενψάμεθα
ἐπένψασθε
ἐπένψαντο

Aorist
subjunctive

πένψωμαι
πένψῃ
πένψηται
πενψώμεθα
πένψησθε
πένψωνται

Aorist
optative

πενψαίμην
πένψαιο
πένψαιτο
πενψαίμεθα
πένψαισθε
πένψαιντο

Aorist
infinitive

πένψασθαι

Aorist
participles

πενψάμενος
πενψαμένη
πενψάμενον

Aorist
imperative

πένψαι
πένψασθε
Future
indicative

πέμψομαι
πέμψει
πέμψεται
πεμψόμεθα
πέμψεσθε
πέμψονται

Future
optative

πεμψοίμην
πέμψοιο
πέμψοιτο
πεμψοίμεθα
πέμψοισθε
πέμψοιντο

Future
infinitive

πέμψεσθαι

Future
participles

πεμψόμενος
πεμψομένη
πεμψόμενον

Imperfect
indicative

ἐπεμπόμην
ἐπέμπου
ἐπέμπετο
ἐπεμπόμεθα
ἐπέμπεσθε
ἐπέμποντο

Perfect
indicative

πέπεμμαι
πέπεψαι
πέπεπται
πεπέμμεθα
πέπεφθε
πεπεμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπέφθαι

Perfect
participles

πεπεμμένος
πεπεμμένη
πεπεμμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπέμμην
ἐπέπεψο
ἐπέπεπτο
ἐπεπέμμεθα
ἐπέπεφθε
ἐπεπεμμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πέμπομαι
πέμπει
πέμπεται
πεμπόμεθα
πέμπεσθε
πέμπονται

Present
subjunctive

πέμπωμαι
πέμπῃ
πέμπηται
πεμπώμεθα
πέμπησθε
πέμπωνται

Present
optative

πεμποίμην
πέμποιο
πέμποιτο
πεμποίμεθα
πέμποισθε
πέμποιντο

Present
infinitive

πέμπεσθαι

Present
participles

πεμπόμενος
πεμπομένη
πεμπόμενον

Present
imperative

πέμπου
πέμπεσθε
Aorist
indicative

ἔπέμφθην
ἔπέμφθης
ἔπέμφθη
ἔπέμφθημεν
ἔπέμφθητε
ἔπέμφθησαν

Aorist
subjunctive

πεμφθῶ
πεμφθῇς
πεμφθῇ
πεμφθῶμεν
πεμφθῆτε
πεμφθῶσι

Aorist
optative

πεμφθείην
πεμφθείης
πεμφθείη
πεμφθεῖμεν
πεμφθεῖτε
πεμφθεῖεν

Aorist
infinitive

πεμφθῆναι

Aorist
participles

πεμφθείς
πεμφθεῖσα
πεμφθέν

Aorist
imperative

πέμφθητι
πέμφθητε
Future
indicative

πεμφθήσομαι
πεμφθήσει
πεμφθήσεται
πεμφθησόμεθα
πεμφθήσεσθε
πεμφθήσονται

Future
optative

πεμφθησοίμην
πεμφθήσοιο
πεμφθήσοιτο
πεμφθησοίμεθα
πεμφθήσοισθε
πεμφθήσοιντο

Future
infinitive

πεμφθήσεσθαι

Future
participles

πεμφθησόμενος
πεμφθησομένη
πεμφθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπεμπόμην
ἐπέμπου
ἐπέμπετο
ἐπεμπόμεθα
ἐπέμπεσθε
ἐπέμποντο

Perfect
indicative

πέπεμμαι
πέπεψαι
πέπεπται
πεπέμμεθα
πέπεφθε
πεπεμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

πεπέφθαι

Perfect
participles

πεπεμμένος
πεπεμμένη
πεπεμμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπέμμην
ἐπέπεψο
ἐπέπεπτο
ἐπεπέμμεθα
ἐπέπεφθε
ἐπεπεμμένοι ἦσαν