Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: πάσχω, to suffer
(πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

πάσχω
πάσχεις
πάσχει
πάσχομεν
πάσχετε
πάσχουσι

Present
subjunctive

πάσχω
πάσχῃς
πάσχῃ
πάσχωμεν
πάσχητε
πάσχωσι

Present
optative

πάσχοιμι
πάσχοις
πάσχοι
πάσχοιμεν
πάσχοιτε
πάσχοιεν

Present
infinitive

πάσχειν

Present
participles

πάσχων
πάσχουσα
πάσχον

Present
imperative

πάσχε
πάσχετε

Aorist
indicative

ἔπαθον
ἔπαθες
ἔπαθε
ἐπάθομεν
ἐπάθετε
ἔπαθον

Aorist
subjunctive

πάθω
πάθῃς
πάθῃ
πάθωμεν
πάθητε
πάθωσι

Aorist
optative

πάθοιμι
πάθοις
πάθοι
πάθοιμεν
πάθοιτε
πάθοιεν

Aorist
infinitive

παθεῖν

Aorist
participles

παθών
παθοῦσα
παθόν

Aorist
imperative

πάθε
πάθετε
Imperfect
indicative

ἔπασχον
ἔπασχες
ἔπασχε
ἐπάσχομεν
ἐπάσχετε
ἔπασχον

Perfect
indicative

πέπονθα
πέπονθας
πέπονθε
πεπόνθαμεν
πεπόνθατε
πεπόνθασι

Perfect
subjunctive

πεπόνθω
πεπόνθῃς
πεπόνθῃ
πεπόνθωμεν
πεπόνθητε
πεπόνθωσι

Perfect
optative

πεπόνθοιμι
πεπόνθοις
πεπόνθοι
πεπόνθοιμεν
πεπόνθοιτε
πεπόνθοιεν

Perfect
infinitive

πεπονθέναι

Perfect
participles

πεπονθώς
πεπονθυῖα
πεπονθός

Pluperfect
indicative

ἐπεπόνθη
ἐπεπόνθης
ἐπεπόνθει
ἐπεπόνθεμεν
ἐπεπόνθετε
ἐπεπόνθεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

πάσχομαι
πάσχει
πάσχεται
πασχόμεθα
πάσχεσθε
πάσχονται

Present
subjunctive

πάσχωμαι
πάσχῃ
πάσχηται
πασχώμεθα
πάσχησθε
πάσχωνται

Present
optative

πασχοίμην
πάσχοιο
πάσχοιτο
πασχοίμεθα
πάσχοισθε
πάσχοιντο

Present
infinitive

πάσχεσθαι

Present
participles

πασχόμενος
πασχομένη
πασχόμενον

Present
imperative

πάσχου
πάσχεσθε
Aorist
indicative

ἐπαθόμην
ἐπάθου
ἐπάθετο
ἐπαθόμεθα
ἐπάθεσθε
ἐπάθοντο

Aorist
subjunctive

πάθωμαι
πάθῃ
πάθηται
παθώμεθα
πάθησθε
πάθωνται

Aorist
optative

παθοίμην
πάθοιο
πάθοιτο
παθοίμεθα
πάθοισθε
πάθοιντο

Aorist
infinitive

παθέσθαι

Aorist
participles

παθόμενος
παθομένη
παθόμενον

Aorist
imperative

παθοῦ
πάθεσθε
Future
indicative

πείσομαι
πείσει
πείσεται
πεισόμεθα
πείσεσθε
πείσονται

Future
optative

πεισοίμην
πείσοιο
πείσοιτο
πεισοίμεθα
πείσοισθε
πείσοιντο

Future
infinitive

πείσεσθαι

Future
participles

πεισόμενος
πεισομένη
πεισόμενον

Imperfect
indicative

ἐπασχόμην
ἐπάσχου
ἐπάσχετο
ἐπασχόμεθα
ἐπάσχεσθε
ἐπάσχοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

πάσχομαι
πάσχει
πάσχεται
πασχόμεθα
πάσχεσθε
πάσχονται

Present
subjunctive

πάσχωμαι
πάσχῃ
πάσχηται
πασχώμεθα
πάσχησθε
πάσχωνται

Present
optative

πασχοίμην
πάσχοιο
πάσχοιτο
πασχοίμεθα
πάσχοισθε
πάσχοιντο

Present
infinitive

πάσχεσθαι

Present
participles

πασχόμενος
πασχομένη
πασχόμενον

Present
imperative

πάσχου
πάσχεσθε
Imperfect
indicative

ἐπασχόμην
ἐπάσχου
ἐπάσχετο
ἐπασχόμεθα
ἐπάσχεσθε
ἐπάσχοντο