Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: νομίζω, to think
(νομίζω, νομιέω, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

νομίζω
νομίζεις
νομίζει
νομίζομεν
νομίζετε
νομίζουσι

Present
subjunctive

νομίζω
νομίζῃς
νομίζῃ
νομίζωμεν
νομίζητε
νομίζωσι

Present
optative

νομίζοιμι
νομίζοις
νομίζοι
νομίζοιμεν
νομίζοιτε
νομίζοιεν

Present
infinitive

νομίζειν

Present
participles

νομίζων
νομίζουσα
νομίζον

Present
imperative

νόμιζε
νομίζετε

Aorist
indicative

ἐνόμισα
ἐνόμισας
ἐνόμισε
ἐνομίσαμεν
ἐνομίσατε
ἐνόμισαν

Aorist
subjunctive

νομίσω
νομίσῃς
νομίσῃ
νομίσωμεν
νομίσητε
νομίσωσι

Aorist
optative

νομίσαιμι
νομίσειας
νομίσειε
νομίσαιμεν
νομίσαιτε
νομίσειαν

Aorist
infinitive

νομίσαι

Aorist
participles

νομίσας
νομίσασα
νομίσαν

Aorist
imperative

νόμισον
νομίσατε
Future
indicative

νομιῶ
νομιεῖς
νομιεῖ
νομιοῦμεν
νομιεῖτε
νομιοῦσι

Future
optative

νομιοῖμι
νομιοῖς
νομιοῖ
νομιοῖμεν
νομιοῖτε
νομιοῖεν

Future
infinitive

νομιεῖν

Future
participles

νομιῶν
νομιοῦσα
νομιοῦν

Imperfect
indicative

ἐνόμιζον
ἐνόμιζες
ἐνόμιζε
ἐνομίζομεν
ἐνομίζετε
ἐνόμιζον

Perfect
indicative

νενόμικα
νενόμικας
νενόμικε
νενομίκαμεν
νενομίκατε
νενομίκασι

Perfect
subjunctive

νενομίκω
νενομίκῃς
νενομίκῃ
νενομίκωμεν
νενομίκητε
νενομίκωσι

Perfect
optative

νενομίκοιμι
νενομίκοις
νενομίκοι
νενομίκοιμεν
νενομίκοιτε
νενομίκοιεν

Perfect
infinitive

νενομικέναι

Perfect
participles

νενομικώς
νενομικυῖα
νενομικός

Pluperfect
indicative

ἐνενομίκη
ἐνενομίκης
ἐνενομίκει
ἐνενομίκεμεν
ἐνενομίκετε
ἐνενομίκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

νομίζομαι
νομίζει
νομίζεται
νομιζόμεθα
νομίζεσθε
νομίζονται

Present
subjunctive

νομίζωμαι
νομίζῃ
νομίζηται
νομιζώμεθα
νομίζησθε
νομίζωνται

Present
optative

νομιζοίμην
νομίζοιο
νομίζοιτο
νομιζοίμεθα
νομίζοισθε
νομίζοιντο

Present
infinitive

νομίζεσθαι

Present
participles

νομιζόμενος
νομιζομένη
νομιζόμενον

Present
imperative

νομίζου
νομίζεσθε
Aorist
indicative

ἐνομισάμην
ἐνομίσω
ἐνομίσατο
ἐνομισάμεθα
ἐνομίσασθε
ἐνομίσαντο

Aorist
subjunctive

νομίσωμαι
νομίσῃ
νομίσηται
νομισώμεθα
νομίσησθε
νομίσωνται

Aorist
optative

νομισαίμην
νομίσαιο
νομίσαιτο
νομισαίμεθα
νομίσαισθε
νομίσαιντο

Aorist
infinitive

νομίσασθαι

Aorist
participles

νομισάμενος
νομισαμένη
νομισάμενον

Aorist
imperative

νόμισαι
νομίσασθε
Future
indicative

νομιοῦμαι
νομιεῖ
νομιεῖται
νομιοῦμεθα
νομιεῖσθε
νομιοῦνται

Future
optative

νομιοίμην
νομιοῖο
νομιοῖτο
νομιοίμεθα
νομιοῖσθε
νομιοῖντο

Future
infinitive

νομιεῖσθαι

Future
participles

νομιούμενος
νομιουμένη
νομιούμενον

Imperfect
indicative

ἐνομιζόμην
ἐνομίζου
ἐνομίζετο
ἐνομιζόμεθα
ἐνομίζεσθε
ἐνομίζοντο

Perfect
indicative

νενόμισμαι
νενόμισαι
νενόμισται
νενομίσμεθα
νενόμισθε
νενομισμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

νενομίσθαι

Perfect
participles

νενομισμένος
νενομισμένη
νενομισμένον

Pluperfect
indicative

ἐνενομίσμην
ἐνενόμισο
ἐνενόμιστο
ἐνενομίσμεθα
ἐνενόμισθε
ἐνενομισμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

νομίζομαι
νομίζει
νομίζεται
νομιζόμεθα
νομίζεσθε
νομίζονται

Present
subjunctive

νομίζωμαι
νομίζῃ
νομίζηται
νομιζώμεθα
νομίζησθε
νομίζωνται

Present
optative

νομιζοίμην
νομίζοιο
νομίζοιτο
νομιζοίμεθα
νομίζοισθε
νομίζοιντο

Present
infinitive

νομίζεσθαι

Present
participles

νομιζόμενος
νομιζομένη
νομιζόμενον

Present
imperative

νομίζου
νομίζεσθε
Aorist
indicative

ἐνομίσθην
ἐνομίσθης
ἐνομίσθη
ἐνομίσθημεν
ἐνομίσθητε
ἐνομίσθησαν

Aorist
subjunctive

νομισθῶ
νομισθῇς
νομισθῇ
νομισθῶμεν
νομισθῆτε
νομισθῶσι

Aorist
optative

νομισθείην
νομισθείης
νομισθείη
νομισθεῖμεν
νομισθεῖτε
νομισθεῖεν

Aorist
infinitive

νομισθῆναι

Aorist
participles

νομισθείς
νομισθεῖσα
νομισθέν

Aorist
imperative

νομίσθητι
νομίσθητε
Future
indicative

νομισθήσομαι
νομισθήσει
νομισθήσεται
νομισθησόμεθα
νομισθήσεσθε
νομισθήσονται

Future
optative

νομισθησοίμην
νομισθήσοιο
νομισθήσοιτο
νομισθησοίμεθα
νομισθήσοισθε
νομισθήσοιντο

Future
infinitive

νομισθήσεσθαι

Future
participles

νομισθησόμενος
νομισθησομένη
νομισθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐνομιζόμην
ἐνομίζου
ἐνομίζετο
ἐνομιζόμεθα
ἐνομίζεσθε
ἐνομίζοντο

Perfect
indicative

νενόμισμαι
νενόμισαι
νενόμισται
νενομίσμεθα
νενόμισθε
νενομισμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

νενομίσθαι

Perfect
participles

νενομισμένος
νενομισμένη
νενομισμένον

Pluperfect
indicative

ἐνενομίσμην
ἐνενόμισο
ἐνενόμιστο
ἐνενομίσμεθα
ἐνενόμισθε
ἐνενομισμένοι ἦσαν