Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: μιμνήσκω, to remember
(μιμνήσκω, μνήσω, ἔμνησα, -, μέμνημαι, ἐμνήσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

μιμνήσκω
μιμνήσκεις
μιμνήσκει
μιμνήσκομεν
μιμνήσκετε
μιμνήσκουσι

Present
subjunctive

μιμνήσκω
μιμνήσκῃς
μιμνήσκῃ
μιμνήσκωμεν
μιμνήσκητε
μιμνήσκωσι

Present
optative

μιμνήσκοιμι
μιμνήσκοις
μιμνήσκοι
μιμνήσκοιμεν
μιμνήσκοιτε
μιμνήσκοιεν

Present
infinitive

μιμνήσκειν

Present
participles

μιμνήσκων
μιμνήσκουσα
μιμνήσκον

Present
imperative

μίμνησκε
μιμνήσκετε

Aorist
indicative

ἔμνησα
ἔμνησας
ἔμνησε
ἐμνήσαμεν
ἐμνήσατε
ἔμνησαν

Aorist
subjunctive

μνήσω
μνήσῃς
μνήσῃ
μνήσωμεν
μνήσητε
μνήσωσι

Aorist
optative

μνήσαιμι
μνήσειας
μνήσειε
μνήσαιμεν
μνήσαιτε
μνήσειαν

Aorist
infinitive

μνῆσαι

Aorist
participles

μνήσας
μνήσασα
μνῆσαν

Aorist
imperative

μνῆσον
μνήσατε
Future
indicative

μνήσω
μνήσεις
μνήσει
μνήσομεν
μνήσετε
μνήσουσι

Future
optative

μνήσοιμι
μνήσοις
μνήσοι
μνήσοιμεν
μνήσοιτε
μνήσοιεν

Future
infinitive

μνήσειν

Future
participles

μνήσων
μνήσουσα
μνήσον

Imperfect
indicative

ἐμίμνησκον
ἐμίμνησκες
ἐμίμνησκε
ἐμιμνήσκομεν
ἐμιμνήσκετε
ἐμίμνησκον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

μιμνήσκομαι
μιμνήσκει
μιμνήσκεται
μιμνησκόμεθα
μιμνήσκεσθε
μιμνήσκονται

Present
subjunctive

μιμνήσκωμαι
μιμνήσκῃ
μιμνήσκηται
μιμνησκώμεθα
μιμνήσκησθε
μιμνήσκωνται

Present
optative

μιμνησκοίμην
μιμνήσκοιο
μιμνήσκοιτο
μιμνησκοίμεθα
μιμνήσκοισθε
μιμνήσκοιντο

Present
infinitive

μιμνήσκεσθαι

Present
participles

μιμνησκόμενος
μιμνησκομένη
μιμνησκόμενον

Present
imperative

μιμνήσκου
μιμνήσκεσθε
Aorist
indicative

ἐμνησάμην
ἐμνήσω
ἐμνήσατο
ἐμνησάμεθα
ἐμνήσασθε
ἐμνήσαντο

Aorist
subjunctive

μνήσωμαι
μνήσῃ
μνήσηται
μνησώμεθα
μνήσησθε
μνήσωνται

Aorist
optative

μνησαίμην
μνήσαιο
μνήσαιτο
μνησαίμεθα
μνήσαισθε
μνήσαιντο

Aorist
infinitive

μνήσασθαι

Aorist
participles

μνησάμενος
μνησαμένη
μνησάμενον

Aorist
imperative

μνῆσαι
μνήσασθε
Future
indicative

μνήσομαι
μνήσει
μνήσεται
μνησόμεθα
μνήσεσθε
μνήσονται

Future
optative

μνησοίμην
μνήσοιο
μνήσοιτο
μνησοίμεθα
μνήσοισθε
μνήσοιντο

Future
infinitive

μνήσεσθαι

Future
participles

μνησόμενος
μνησομένη
μνησόμενον

Imperfect
indicative

ἐμιμνησκόμην
ἐμιμνήσκου
ἐμιμνήσκετο
ἐμιμνησκόμεθα
ἐμιμνήσκεσθε
ἐμιμνήσκοντο

Perfect
indicative

μέμνημαι
μέμνησαι
μέμνηται
μεμνήμεθα
μέμνησθε
μέμνηνται

Perfect
infinitive

μεμνῆσθαι

Perfect
participles

μεμνημένος
μεμνημένη
μεμνημένον

Pluperfect
indicative

ἐμεμνήμην
ἐμέμνησο
ἐμέμνητο
ἐμεμνήμεθα
ἐμέμνησθε
ἐμέμνηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

μιμνήσκομαι
μιμνήσκει
μιμνήσκεται
μιμνησκόμεθα
μιμνήσκεσθε
μιμνήσκονται

Present
subjunctive

μιμνήσκωμαι
μιμνήσκῃ
μιμνήσκηται
μιμνησκώμεθα
μιμνήσκησθε
μιμνήσκωνται

Present
optative

μιμνησκοίμην
μιμνήσκοιο
μιμνήσκοιτο
μιμνησκοίμεθα
μιμνήσκοισθε
μιμνήσκοιντο

Present
infinitive

μιμνήσκεσθαι

Present
participles

μιμνησκόμενος
μιμνησκομένη
μιμνησκόμενον

Present
imperative

μιμνήσκου
μιμνήσκεσθε
Aorist
indicative

ἐμνήσθην
ἐμνήσθης
ἐμνήσθη
ἐμνήσθημεν
ἐμνήσθητε
ἐμνήσθησαν

Aorist
subjunctive

μνησθῶ
μνησθῇς
μνησθῇ
μνησθῶμεν
μνησθῆτε
μνησθῶσι

Aorist
optative

μνησθείην
μνησθείης
μνησθείη
μνησθεῖμεν
μνησθεῖτε
μνησθεῖεν

Aorist
infinitive

μνησθῆναι

Aorist
participles

μνησθείς
μνησθεῖσα
μνησθέν

Aorist
imperative

μνήσθητι
μνήσθητε
Future
indicative

μνησθήσομαι
μνησθήσει
μνησθήσεται
μνησθησόμεθα
μνησθήσεσθε
μνησθήσονται

Future
optative

μνησθησοίμην
μνησθήσοιο
μνησθήσοιτο
μνησθησοίμεθα
μνησθήσοισθε
μνησθήσοιντο

Future
infinitive

μνησθήσεσθαι

Future
participles

μνησθησόμενος
μνησθησομένη
μνησθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐμιμνησκόμην
ἐμιμνήσκου
ἐμιμνήσκετο
ἐμιμνησκόμεθα
ἐμιμνήσκεσθε
ἐμιμνήσκοντο

Perfect
indicative

μέμνημαι
μέμνησαι
μέμνηται
μεμνήμεθα
μέμνησθε
μέμνηνται

Perfect
infinitive

μεμνῆσθαι

Perfect
participles

μεμνημένος
μεμνημένη
μεμνημένον

Pluperfect
indicative

ἐμεμνήμην
ἐμέμνησο
ἐμέμνητο
ἐμεμνήμεθα
ἐμέμνησθε
ἐμέμνηντο