Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: μέλλω, to intend to
(μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα, -, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

μέλλω
μέλλεις
μέλλει
μέλλομεν
μέλλετε
μέλλουσι

Present
subjunctive

μέλλω
μέλλῃς
μέλλῃ
μέλλωμεν
μέλλητε
μέλλωσι

Present
optative

μέλλοιμι
μέλλοις
μέλλοι
μέλλοιμεν
μέλλοιτε
μέλλοιεν

Present
infinitive

μέλλειν

Present
participles

μέλλων
μέλλουσα
μέλλον

Present
imperative

μέλλε
μέλλετε

Aorist
indicative

ἐμέλλησα
ἐμέλλησας
ἐμέλλησε
ἐμελλήσαμεν
ἐμελλήσατε
ἐμέλλησαν

Aorist
subjunctive

μελλήσω
μελλήσῃς
μελλήσῃ
μελλήσωμεν
μελλήσητε
μελλήσωσι

Aorist
optative

μελλήσαιμι
μελλήσειας
μελλήσειε
μελλήσαιμεν
μελλήσαιτε
μελλήσειαν

Aorist
infinitive

μελλῆσαι

Aorist
participles

μελλήσας
μελλήσασα
μελλῆσαν

Aorist
imperative

μέλλησον
μελλήσατε
Future
indicative

μελλήσω
μελλήσεις
μελλήσει
μελλήσομεν
μελλήσετε
μελλήσουσι

Future
optative

μελλήσοιμι
μελλήσοις
μελλήσοι
μελλήσοιμεν
μελλήσοιτε
μελλήσοιεν

Future
infinitive

μελλήσειν

Future
participles

μελλήσων
μελλήσουσα
μελλήσον

Imperfect
indicative

ἔμελλον
ἔμελλες
ἔμελλε
ἐμέλλομεν
ἐμέλλετε
ἔμελλον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

μέλλομαι
μέλλει
μέλλεται
μελλόμεθα
μέλλεσθε
μέλλονται

Present
subjunctive

μέλλωμαι
μέλλῃ
μέλληται
μελλώμεθα
μέλλησθε
μέλλωνται

Present
optative

μελλοίμην
μέλλοιο
μέλλοιτο
μελλοίμεθα
μέλλοισθε
μέλλοιντο

Present
infinitive

μέλλεσθαι

Present
participles

μελλόμενος
μελλομένη
μελλόμενον

Present
imperative

μέλλου
μέλλεσθε
Aorist
indicative

ἐμελλησάμην
ἐμελλήσω
ἐμελλήσατο
ἐμελλησάμεθα
ἐμελλήσασθε
ἐμελλήσαντο

Aorist
subjunctive

μελλήσωμαι
μελλήσῃ
μελλήσηται
μελλησώμεθα
μελλήσησθε
μελλήσωνται

Aorist
optative

μελλησαίμην
μελλήσαιο
μελλήσαιτο
μελλησαίμεθα
μελλήσαισθε
μελλήσαιντο

Aorist
infinitive

μελλήσασθαι

Aorist
participles

μελλησάμενος
μελλησαμένη
μελλησάμενον

Aorist
imperative

μέλλησαι
μελλήσασθε
Future
indicative

μελλήσομαι
μελλήσει
μελλήσεται
μελλησόμεθα
μελλήσεσθε
μελλήσονται

Future
optative

μελλησοίμην
μελλήσοιο
μελλήσοιτο
μελλησοίμεθα
μελλήσοισθε
μελλήσοιντο

Future
infinitive

μελλήσεσθαι

Future
participles

μελλησόμενος
μελλησομένη
μελλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐμελλόμην
ἐμέλλου
ἐμέλλετο
ἐμελλόμεθα
ἐμέλλεσθε
ἐμέλλοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

μέλλομαι
μέλλει
μέλλεται
μελλόμεθα
μέλλεσθε
μέλλονται

Present
subjunctive

μέλλωμαι
μέλλῃ
μέλληται
μελλώμεθα
μέλλησθε
μέλλωνται

Present
optative

μελλοίμην
μέλλοιο
μέλλοιτο
μελλοίμεθα
μέλλοισθε
μέλλοιντο

Present
infinitive

μέλλεσθαι

Present
participles

μελλόμενος
μελλομένη
μελλόμενον

Present
imperative

μέλλου
μέλλεσθε
Imperfect
indicative

ἐμελλόμην
ἐμέλλου
ἐμέλλετο
ἐμελλόμεθα
ἐμέλλεσθε
ἐμέλλοντο