Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: μάχομαι, to fight
(μάχομαι, μαχέομαι, ἐμαχεσάμην, -, μεμάχηναι, -)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

μάχομαι
μάχει
μάχεται
μαχόμεθα
μάχεσθε
μάχονται

Present
subjunctive

μάχωμαι
μάχῃ
μάχηται
μαχώμεθα
μάχησθε
μάχωνται

Present
optative

μαχοίμην
μάχοιο
μάχοιτο
μαχοίμεθα
μάχοισθε
μάχοιντο

Present
infinitive

μάχεσθαι

Present
participles

μαχόμενος
μαχομένη
μαχόμενον

Present
imperative

μάχου
μάχεσθε
Aorist
indicative

ἐμαχεσάμην
ἐμαχέσω
ἐμαχέσατο
ἐμαχεσάμεθα
ἐμαχέσασθε
ἐμαχέσαντο

Aorist
subjunctive

μαχέσωμαι
μαχέσῃ
μαχέσηται
μαχεσώμεθα
μαχέσησθε
μαχέσωνται

Aorist
optative

μαχεσαίμην
μαχέσαιο
μαχέσαιτο
μαχεσαίμεθα
μαχέσαισθε
μαχέσαιντο

Aorist
infinitive

μαχέσασθαι

Aorist
participles

μαχεσάμενος
μαχεσαμένη
μαχεσάμενον

Aorist
imperative

μάχεσαι
μαχέσασθε
Future
indicative

μαχοῦμαι
μαχεῖ
μαχεῖται
μαχοῦμεθα
μαχεῖσθε
μαχοῦνται

Future
optative

μαχοίμην
μαχοῖο
μαχοῖτο
μαχοίμεθα
μαχοῖσθε
μαχοῖντο

Future
infinitive

μαχεῖσθαι

Future
participles

μαχούμενος
μαχουμένη
μαχούμενον

Imperfect
indicative

ἐμαχόμην
ἐμάχου
ἐμάχετο
ἐμαχόμεθα
ἐμάχεσθε
ἐμάχοντο

Perfect
indicative

μεμάχημαι
μεμάχησαι
μεμάχηται
μεμαχήμεθα
μεμάχησθε
μεμάχηνται

Perfect
infinitive

μεμαχῆσθαι

Perfect
participles

μεμαχημένος
μεμαχημένη
μεμαχημένον

Pluperfect
indicative

ἐμεμαχήμην
ἐμεμάχησο
ἐμεμάχητο
ἐμεμαχήμεθα
ἐμεμάχησθε
ἐμεμάχηντο