Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: λείπω, to leave
(λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

λείπω
λείπεις
λείπει
λείπομεν
λείπετε
λείπουσι

Present
subjunctive

λείπω
λείπῃς
λείπῃ
λείπωμεν
λείπητε
λείπωσι

Present
optative

λείποιμι
λείποις
λείποι
λείποιμεν
λείποιτε
λείποιεν

Present
infinitive

λείπειν

Present
participles

λείπων
λείπουσα
λείπον

Present
imperative

λεῖπε
λείπετε

Aorist
indicative

ἔλιπον
ἔλιπες
ἔλιπε
ἐλίπομεν
ἐλίπετε
ἔλιπον

Aorist
subjunctive

λίπω
λίπῃς
λίπῃ
λίπωμεν
λίπητε
λίπωσι

Aorist
optative

λίποιμι
λίποις
λίποι
λίποιμεν
λίποιτε
λίποιεν

Aorist
infinitive

λιπεῖν

Aorist
participles

λιπών
λιποῦσα
λιπόν

Aorist
imperative

λίπε
λίπετε
Future
indicative

λείψω
λείψεις
λείψει
λείψομεν
λείψετε
λείψουσι

Future
optative

λείψοιμι
λείψοις
λείψοι
λείψοιμεν
λείψοιτε
λείψοιεν

Future
infinitive

λείψειν

Future
participles

λείψων
λείψουσα
λείψον

Imperfect
indicative

ἔλειπον
ἔλειπες
ἔλειπε
ἐλείπομεν
ἐλείπετε
ἔλειπον

Perfect
indicative

λέλοιπα
λέλοιπας
λέλοιπε
λελοίπαμεν
λελοίπατε
λελοίπασι

Perfect
subjunctive

λελοίπω
λελοίπῃς
λελοίπῃ
λελοίπωμεν
λελοίπητε
λελοίπωσι

Perfect
optative

λελοίποιμι
λελοίποις
λελοίποι
λελοίποιμεν
λελοίποιτε
λελοίποιεν

Perfect
infinitive

λελοιπέναι

Perfect
participles

λελοιπώς
λελοιπυῖα
λελοιπός

Pluperfect
indicative

ἐλελοίπη
ἐλελοίπης
ἐλελοίπει
ἐλελοίπεμεν
ἐλελοίπετε
ἐλελοίπεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

λείπομαι
λείπει
λείπεται
λειπόμεθα
λείπεσθε
λείπονται

Present
subjunctive

λείπωμαι
λείπῃ
λείπηται
λειπώμεθα
λείπησθε
λείπωνται

Present
optative

λειποίμην
λείποιο
λείποιτο
λειποίμεθα
λείποισθε
λείποιντο

Present
infinitive

λείπεσθαι

Present
participles

λειπόμενος
λειπομένη
λειπόμενον

Present
imperative

λείπου
λείπεσθε
Aorist
indicative

ἐλιπόμην
ἐλίπου
ἐλίπετο
ἐλιπόμεθα
ἐλίπεσθε
ἐλίποντο

Aorist
subjunctive

λίπωμαι
λίπῃ
λίπηται
λιπώμεθα
λίπησθε
λίπωνται

Aorist
optative

λιποίμην
λίποιο
λίποιτο
λιποίμεθα
λίποισθε
λίποιντο

Aorist
infinitive

λιπέσθαι

Aorist
participles

λιπόμενος
λιπομένη
λιπόμενον

Aorist
imperative

λιποῦ
λίπεσθε
Future
indicative

λείψομαι
λείψει
λείψεται
λειψόμεθα
λείψεσθε
λείψονται

Future
optative

λειψοίμην
λείψοιο
λείψοιτο
λειψοίμεθα
λείψοισθε
λείψοιντο

Future
infinitive

λείψεσθαι

Future
participles

λειψόμενος
λειψομένη
λειψόμενον

Imperfect
indicative

ἐλειπόμην
ἐλείπου
ἐλείπετο
ἐλειπόμεθα
ἐλείπεσθε
ἐλείποντο

Perfect
indicative

λέλειμμαι
λέλειψαι
λέλειπται
λελείμμεθα
λέλειφθε
λελειμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

λελεῖφθαι

Perfect
participles

λελειμμένος
λελειμμένη
λελειμμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελείμμην
ἐλέλειψο
ἐλέλειπτο
ἐλελείμμεθα
ἐλέλειφθε
ἐλελειμμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

λείπομαι
λείπει
λείπεται
λειπόμεθα
λείπεσθε
λείπονται

Present
subjunctive

λείπωμαι
λείπῃ
λείπηται
λειπώμεθα
λείπησθε
λείπωνται

Present
optative

λειποίμην
λείποιο
λείποιτο
λειποίμεθα
λείποισθε
λείποιντο

Present
infinitive

λείπεσθαι

Present
participles

λειπόμενος
λειπομένη
λειπόμενον

Present
imperative

λείπου
λείπεσθε
Aorist
indicative

ἐλείφθην
ἐλείφθης
ἐλείφθη
ἐλείφθημεν
ἐλείφθητε
ἐλείφθησαν

Aorist
subjunctive

λειφθῶ
λειφθῇς
λειφθῇ
λειφθῶμεν
λειφθῆτε
λειφθῶσι

Aorist
optative

λειφθείην
λειφθείης
λειφθείη
λειφθεῖμεν
λειφθεῖτε
λειφθεῖεν

Aorist
infinitive

λειφθῆναι

Aorist
participles

λειφθείς
λειφθεῖσα
λειφθέν

Aorist
imperative

λείφθητι
λείφθητε
Future
indicative

λειφθήσομαι
λειφθήσει
λειφθήσεται
λειφθησόμεθα
λειφθήσεσθε
λειφθήσονται

Future
optative

λειφθησοίμην
λειφθήσοιο
λειφθήσοιτο
λειφθησοίμεθα
λειφθήσοισθε
λειφθήσοιντο

Future
infinitive

λειφθήσεσθαι

Future
participles

λειφθησόμενος
λειφθησομένη
λειφθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐλειπόμην
ἐλείπου
ἐλείπετο
ἐλειπόμεθα
ἐλείπεσθε
ἐλείποντο

Perfect
indicative

λέλειμμαι
λέλειψαι
λέλειπται
λελείμμεθα
λέλειφθε
λελειμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

λελεῖφθαι

Perfect
participles

λελειμμένος
λελειμμένη
λελειμμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελείμμην
ἐλέλειψο
ἐλέλειπτο
ἐλελείμμεθα
ἐλέλειφθε
ἐλελειμμένοι ἦσαν