Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: λανθάνω, to escape notice
(λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, λέλησμαι, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

λανθάνω
λανθάνεις
λανθάνει
λανθάνομεν
λανθάνετε
λανθάνουσι

Present
subjunctive

λανθάνω
λανθάνῃς
λανθάνῃ
λανθάνωμεν
λανθάνητε
λανθάνωσι

Present
optative

λανθάνοιμι
λανθάνοις
λανθάνοι
λανθάνοιμεν
λανθάνοιτε
λανθάνοιεν

Present
infinitive

λανθάνειν

Present
participles

λανθάνων
λανθάνουσα
λανθάνον

Present
imperative

λάνθανε
λανθάνετε

Aorist
indicative

ἔλαθον
ἔλαθες
ἔλαθε
ἐλάθομεν
ἐλάθετε
ἔλαθον

Aorist
subjunctive

λάθω
λάθῃς
λάθῃ
λάθωμεν
λάθητε
λάθωσι

Aorist
optative

λάθοιμι
λάθοις
λάθοι
λάθοιμεν
λάθοιτε
λάθοιεν

Aorist
infinitive

λαθεῖν

Aorist
participles

λαθών
λαθοῦσα
λαθόν

Aorist
imperative

λάθε
λάθετε
Future
indicative

λήσω
λήσεις
λήσει
λήσομεν
λήσετε
λήσουσι

Future
optative

λήσοιμι
λήσοις
λήσοι
λήσοιμεν
λήσοιτε
λήσοιεν

Future
infinitive

λήσειν

Future
participles

λήσων
λήσουσα
λήσον

Imperfect
indicative

ἐλάνθανον
ἐλάνθανες
ἐλάνθανε
ἐλανθάνομεν
ἐλανθάνετε
ἐλάνθανον

Perfect
indicative

λέληθα
λέληθας
λέληθε
λελήθαμεν
λελήθατε
λελήθασι

Perfect
subjunctive

λελήθω
λελήθῃς
λελήθῃ
λελήθωμεν
λελήθητε
λελήθωσι

Perfect
optative

λελήθοιμι
λελήθοις
λελήθοι
λελήθοιμεν
λελήθοιτε
λελήθοιεν

Perfect
infinitive

λεληθέναι

Perfect
participles

λεληθώς
λεληθυῖα
λεληθός

Pluperfect
indicative

ἐλελήθη
ἐλελήθης
ἐλελήθει
ἐλελήθεμεν
ἐλελήθετε
ἐλελήθεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

λανθάνομαι
λανθάνει
λανθάνεται
λανθανόμεθα
λανθάνεσθε
λανθάνονται

Present
subjunctive

λανθάνωμαι
λανθάνῃ
λανθάνηται
λανθανώμεθα
λανθάνησθε
λανθάνωνται

Present
optative

λανθανοίμην
λανθάνοιο
λανθάνοιτο
λανθανοίμεθα
λανθάνοισθε
λανθάνοιντο

Present
infinitive

λανθάνεσθαι

Present
participles

λανθανόμενος
λανθανομένη
λανθανόμενον

Present
imperative

λανθάνου
λανθάνεσθε
Aorist
indicative

ἐλαθόμην
ἐλάθου
ἐλάθετο
ἐλαθόμεθα
ἐλάθεσθε
ἐλάθοντο

Aorist
subjunctive

λάθωμαι
λάθῃ
λάθηται
λαθώμεθα
λάθησθε
λάθωνται

Aorist
optative

λαθοίμην
λάθοιο
λάθοιτο
λαθοίμεθα
λάθοισθε
λάθοιντο

Aorist
infinitive

λαθέσθαι

Aorist
participles

λαθόμενος
λαθομένη
λαθόμενον

Aorist
imperative

λαθοῦ
λάθεσθε
Future
indicative

λήσομαι
λήσει
λήσεται
λησόμεθα
λήσεσθε
λήσονται

Future
optative

λησοίμην
λήσοιο
λήσοιτο
λησοίμεθα
λήσοισθε
λήσοιντο

Future
infinitive

λήσεσθαι

Future
participles

λησόμενος
λησομένη
λησόμενον

Imperfect
indicative

ἐλανθανόμην
ἐλανθάνου
ἐλανθάνετο
ἐλανθανόμεθα
ἐλανθάνεσθε
ἐλανθάνοντο

Perfect
indicative

λέλησμαι
λέλησαι
λέλησται
λελήσμεθα
λέλησθε
λελησμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

λελῆσθαι

Perfect
participles

λελησμένος
λελησμένη
λελησμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελήσμην
ἐλέλησο
ἐλέληστο
ἐλελήσμεθα
ἐλέλησθε
ἐλελησμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

λανθάνομαι
λανθάνει
λανθάνεται
λανθανόμεθα
λανθάνεσθε
λανθάνονται

Present
subjunctive

λανθάνωμαι
λανθάνῃ
λανθάνηται
λανθανώμεθα
λανθάνησθε
λανθάνωνται

Present
optative

λανθανοίμην
λανθάνοιο
λανθάνοιτο
λανθανοίμεθα
λανθάνοισθε
λανθάνοιντο

Present
infinitive

λανθάνεσθαι

Present
participles

λανθανόμενος
λανθανομένη
λανθανόμενον

Present
imperative

λανθάνου
λανθάνεσθε
Imperfect
indicative

ἐλανθανόμην
ἐλανθάνου
ἐλανθάνετο
ἐλανθανόμεθα
ἐλανθάνεσθε
ἐλανθάνοντο

Perfect
indicative

λέλησμαι
λέλησαι
λέλησται
λελήσμεθα
λέλησθε
λελησμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

λελῆσθαι

Perfect
participles

λελησμένος
λελησμένη
λελησμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελήσμην
ἐλέλησο
ἐλέληστο
ἐλελήσμεθα
ἐλέλησθε
ἐλελησμένοι ἦσαν