Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: λαμβάνω, to take
(λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

λαμβάνω
λαμβάνεις
λαμβάνει
λαμβάνομεν
λαμβάνετε
λαμβάνουσι

Present
subjunctive

λαμβάνω
λαμβάνῃς
λαμβάνῃ
λαμβάνωμεν
λαμβάνητε
λαμβάνωσι

Present
optative

λαμβάνοιμι
λαμβάνοις
λαμβάνοι
λαμβάνοιμεν
λαμβάνοιτε
λαμβάνοιεν

Present
infinitive

λαμβάνειν

Present
participles

λαμβάνων
λαμβάνουσα
λαμβάνον

Present
imperative

λάμβανε
λαμβάνετε

Aorist
indicative

ἔλαβον
ἔλαβες
ἔλαβε
ἐλάβομεν
ἐλάβετε
ἔλαβον

Aorist
subjunctive

λάβω
λάβῃς
λάβῃ
λάβωμεν
λάβητε
λάβωσι

Aorist
optative

λάβοιμι
λάβοις
λάβοι
λάβοιμεν
λάβοιτε
λάβοιεν

Aorist
infinitive

λαβεῖν

Aorist
participles

λαβών
λαβοῦσα
λαβόν

Aorist
imperative

λαβέ
λάβετε
Imperfect
indicative

ἐλάμβανον
ἐλάμβανες
ἐλάμβανε
ἐλαμβάνομεν
ἐλαμβάνετε
ἐλάμβανον

Perfect
indicative

εἴληφα
εἴληφας
εἴληφε
εἰλήφαμεν
εἰλήφατε
εἰλήφασι

Perfect
subjunctive

εἰλήφω
εἰλήφῃς
εἰλήφῃ
εἰλήφωμεν
εἰλήφητε
εἰλήφωσι

Perfect
optative

εἰλήφοιμι
εἰλήφοις
εἰλήφοι
εἰλήφοιμεν
εἰλήφοιτε
εἰλήφοιεν

Perfect
infinitive

εἰληφέναι

Perfect
participles

εἰληφώς
εἰληφυῖα
εἰληφός

Pluperfect
indicative

ᾐλήφη
ᾐλήφης
ᾐλήφει
ᾐλήφεμεν
ᾐλήφετε
ᾐλήφεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

λαμβάνομαι
λαμβάνει
λαμβάνεται
λαμβανόμεθα
λαμβάνεσθε
λαμβάνονται

Present
subjunctive

λαμβάνωμαι
λαμβάνῃ
λαμβάνηται
λαμβανώμεθα
λαμβάνησθε
λαμβάνωνται

Present
optative

λαμβανοίμην
λαμβάνοιο
λαμβάνοιτο
λαμβανοίμεθα
λαμβάνοισθε
λαμβάνοιντο

Present
infinitive

λαμβάνεσθαι

Present
participles

λαμβανόμενος
λαμβανομένη
λαμβανόμενον

Present
imperative

λαμβάνου
λαμβάνεσθε
Aorist
indicative

ἐλαβόμην
ἐλάβου
ἐλάβετο
ἐλαβόμεθα
ἐλάβεσθε
ἐλάβοντο

Aorist
subjunctive

λάβωμαι
λάβῃ
λάβηται
λαβώμεθα
λάβησθε
λάβωνται

Aorist
optative

λαβοίμην
λάβοιο
λάβοιτο
λαβοίμεθα
λάβοισθε
λάβοιντο

Aorist
infinitive

λαβέσθαι

Aorist
participles

λαβόμενος
λαβομένη
λαβόμενον

Aorist
imperative

λαβοῦ
λάβεσθε
Future
indicative

λήψομαι
λήψει
λήψεται
ληψόμεθα
λήψεσθε
λήψονται

Future
optative

ληψοίμην
λήψοιο
λήψοιτο
ληψοίμεθα
λήψοισθε
λήψοιντο

Future
infinitive

λήψεσθαι

Future
participles

ληψόμενος
ληψομένη
ληψόμενον

Imperfect
indicative

ἐλαμβανόμην
ἐλαμβάνου
ἐλαμβάνετο
ἐλαμβανόμεθα
ἐλαμβάνεσθε
ἐλαμβάνοντο

Perfect
indicative

εἴλημμαι
εἴληψαι
εἴληπται
εἰλήμμεθα
εἴληφθε
εἰλημμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

εἰλῆφθαι

Perfect
participles

εἰλημμένος
εἰλημμένη
εἰλημμένον

Pluperfect
indicative

ᾐλήμμην
ᾔληψο
ᾔληπτο
ᾐλήμμεθα
ᾔληφθε
ᾐλημμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

λαμβάνομαι
λαμβάνει
λαμβάνεται
λαμβανόμεθα
λαμβάνεσθε
λαμβάνονται

Present
subjunctive

λαμβάνωμαι
λαμβάνῃ
λαμβάνηται
λαμβανώμεθα
λαμβάνησθε
λαμβάνωνται

Present
optative

λαμβανοίμην
λαμβάνοιο
λαμβάνοιτο
λαμβανοίμεθα
λαμβάνοισθε
λαμβάνοιντο

Present
infinitive

λαμβάνεσθαι

Present
participles

λαμβανόμενος
λαμβανομένη
λαμβανόμενον

Present
imperative

λαμβάνου
λαμβάνεσθε
Aorist
indicative

ἐλήφθην
ἐλήφθης
ἐλήφθη
ἐλήφθημεν
ἐλήφθητε
ἐλήφθησαν

Aorist
subjunctive

ληφθῶ
ληφθῇς
ληφθῇ
ληφθῶμεν
ληφθῆτε
ληφθῶσι

Aorist
optative

ληφθείην
ληφθείης
ληφθείη
ληφθεῖμεν
ληφθεῖτε
ληφθεῖεν

Aorist
infinitive

ληφθῆναι

Aorist
participles

ληφθείς
ληφθεῖσα
ληφθέν

Aorist
imperative

λήφθητι
λήφθητε
Future
indicative

ληφθήσομαι
ληφθήσει
ληφθήσεται
ληφθησόμεθα
ληφθήσεσθε
ληφθήσονται

Future
optative

ληφθησοίμην
ληφθήσοιο
ληφθήσοιτο
ληφθησοίμεθα
ληφθήσοισθε
ληφθήσοιντο

Future
infinitive

ληφθήσεσθαι

Future
participles

ληφθησόμενος
ληφθησομένη
ληφθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐλαμβανόμην
ἐλαμβάνου
ἐλαμβάνετο
ἐλαμβανόμεθα
ἐλαμβάνεσθε
ἐλαμβάνοντο

Perfect
indicative

εἴλημμαι
εἴληψαι
εἴληπται
εἰλήμμεθα
εἴληφθε
εἰλημμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

εἰλῆφθαι

Perfect
participles

εἰλημμένος
εἰλημμένη
εἰλημμένον

Pluperfect
indicative

ᾐλήμμην
ᾔληψο
ᾔληπτο
ᾐλήμμεθα
ᾔληφθε
ᾐλημμένοι ἦσαν