Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: λύω, to loose
(λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι

Present
subjunctive

λύω
λύῃς
λύῃ
λύωμεν
λύητε
λύωσι

Present
optative

λύοιμι
λύοις
λύοι
λύοιμεν
λύοιτε
λύοιεν

Present
infinitive

λύειν

Present
participles

λύων
λύουσα
λῦον

Present
imperative

λῦε
λύετε

Aorist
indicative

ἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν

Aorist
subjunctive

λύσω
λύσῃς
λύσῃ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι

Aorist
optative

λύσαιμι
λύσειας
λύσειε
λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσειαν

Aorist
infinitive

λῦσαι

Aorist
participles

λύσας
λύσασα
λῦσαν

Aorist
imperative

λῦσον
λύσατε
Future
indicative

λύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι

Future
optative

λύσοιμι
λύσοις
λύσοι
λύσοιμεν
λύσοιτε
λύσοιεν

Future
infinitive

λύσειν

Future
participles

λύσων
λύσουσα
λῦσον

Imperfect
indicative

ἔλυον
ἔλυες
ἔλυε
ἐλύομεν
ἐλύετε
ἔλυον

Perfect
indicative

λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασι

Perfect
subjunctive

λελύκω
λελύκῃς
λελύκῃ
λελύκωμεν
λελύκητε
λελύκωσι

Perfect
optative

λελύκοιμι
λελύκοις
λελύκοι
λελύκοιμεν
λελύκοιτε
λελύκοιεν

Perfect
infinitive

λελυκέναι

Perfect
participles

λελυκώς
λελυκυῖα
λελυκός

Pluperfect
indicative

ἐλελύκη
ἐλελύκης
ἐλελύκει
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

λύομαι
λύει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται

Present
subjunctive

λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται

Present
optative

λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύοισθε
λύοιντο

Present
infinitive

λύεσθαι

Present
participles

λυόμενος
λυομένη
λυόμενον

Present
imperative

λύου
λύεσθε
Aorist
indicative

ἐλυσάμην
ἐλύσω
ἐλύσατο
ἐλυσάμεθα
ἐλύσασθε
ἐλύσαντο

Aorist
subjunctive

λύσωμαι
λύσῃ
λύσηται
λυσώμεθα
λύσησθε
λύσωνται

Aorist
optative

λυσαίμην
λύσαιο
λύσαιτο
λυσαίμεθα
λύσαισθε
λύσαιντο

Aorist
infinitive

λύσασθαι

Aorist
participles

λυσάμενος
λυσαμένη
λυσάμενον

Aorist
imperative

λῦσαι
λύσασθε
Future
indicative

λύσομαι
λύσει
λύσεται
λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται

Future
optative

λυσοίμην
λύσοιο
λύσοιτο
λυσοίμεθα
λύσοισθε
λύσοιντο

Future
infinitive

λύσεσθαι

Future
participles

λυσόμενος
λυσομένη
λυσόμενον

Imperfect
indicative

ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο

Perfect
indicative

λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται

Perfect
infinitive

λελύσθαι

Perfect
participles

λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

λύομαι
λύει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται

Present
subjunctive

λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται

Present
optative

λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύοισθε
λύοιντο

Present
infinitive

λύεσθαι

Present
participles

λυόμενος
λυομένη
λυόμενον

Present
imperative

λύου
λύεσθε
Aorist
indicative

ἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν

Aorist
subjunctive

λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι

Aorist
optative

λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθεῖμεν
λυθεῖτε
λυθεῖεν

Aorist
infinitive

λυθῆναι

Aorist
participles

λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν

Aorist
imperative

λύθητι
λύθητε
Future
indicative

λυθήσομαι
λυθήσει
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται

Future
optative

λυθησοίμην
λυθήσοιο
λυθήσοιτο
λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε
λυθήσοιντο

Future
infinitive

λυθήσεσθαι

Future
participles

λυθησόμενος
λυθησομένη
λυθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο

Perfect
indicative

λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται

Perfect
infinitive

λελύσθαι

Perfect
participles

λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον

Pluperfect
indicative

ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο