Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: λέγω, to say
(λέγω, ἐρέω, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

λέγω
λέγεις
λέγει
λέγομεν
λέγετε
λέγουσι

Present
subjunctive

λέγω
λέγῃς
λέγῃ
λέγωμεν
λέγητε
λέγωσι

Present
optative

λέγοιμι
λέγοις
λέγοι
λέγοιμεν
λέγοιτε
λέγοιεν

Present
infinitive

λέγειν

Present
participles

λέγων
λέγουσα
λέγον

Present
imperative

λέγε
λέγετε

Aorist
indicative

εἶπον
εἶπες
εἶπε
εἴπομεν
εἴπετε
εἶπον

Aorist
subjunctive

εἴπω
εἴπῃς
εἴπῃ
εἴπωμεν
εἴπητε
εἴπωσι

Aorist
optative

εἴποιμι
εἴποις
εἴποι
εἴποιμεν
εἴποιτε
εἴποιεν

Aorist
infinitive

εἰπεῖν

Aorist
participles

εἰπών
εἰποῦσα
εἰπόν

Aorist
imperative

εἰπέ
εἴπετε
Future
indicative

ἐρῶ
ἐρεῖς
ἐρεῖ
ἐροῦμεν
ἐρεῖτε
ἐροῦσι

Future
optative

ἐροῖμι
ἐροῖς
ἐροῖ
ἐροῖμεν
ἐροῖτε
ἐροῖεν

Future
infinitive

ἐρεῖν

Future
participles

ἐρῶν
ἐροῦσα
ἐροῦν

Imperfect
indicative

ἔλεγον
ἔλεγες
ἔλεγε
ἐλέγομεν
ἐλέγετε
ἔλεγον

Perfect
indicative

εἴρηκα
εἴρηκας
εἴρηκε
εἰρήκαμεν
εἰρήκατε
εἰρήκασι

Perfect
subjunctive

εἰρήκω
εἰρήκῃς
εἰρήκῃ
εἰρήκωμεν
εἰρήκητε
εἰρήκωσι

Perfect
optative

εἰρήκοιμι
εἰρήκοις
εἰρήκοι
εἰρήκοιμεν
εἰρήκοιτε
εἰρήκοιεν

Perfect
infinitive

εἰρηκέναι

Perfect
participles

εἰρηκώς
εἰρηκυῖα
εἰρηκός

Pluperfect
indicative

ᾐρήκη
ᾐρήκης
ᾐρήκει
ᾐρήκεμεν
ᾐρήκετε
ᾐρήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

λέγομαι
λέγει
λέγεται
λεγόμεθα
λέγεσθε
λέγονται

Present
subjunctive

λέγωμαι
λέγῃ
λέγηται
λεγώμεθα
λέγησθε
λέγωνται

Present
optative

λεγοίμην
λέγοιο
λέγοιτο
λεγοίμεθα
λέγοισθε
λέγοιντο

Present
infinitive

λέγεσθαι

Present
participles

λεγόμενος
λεγομένη
λεγόμενον

Present
imperative

λέγου
λέγεσθε
Aorist
indicative

εἰπόμην
εἴπου
εἴπετο
εἰπόμεθα
εἴπεσθε
εἴποντο

Aorist
subjunctive

εἴπωμαι
εἴπῃ
εἴπηται
εἰπώμεθα
εἴπησθε
εἴπωνται

Aorist
optative

εἰποίμην
εἴποιο
εἴποιτο
εἰποίμεθα
εἴποισθε
εἴποιντο

Aorist
infinitive

εἰπέσθαι

Aorist
participles

εἰπόμενος
εἰπομένη
εἰπόμενον

Aorist
imperative

εἰποῦ
εἴπεσθε
Future
indicative

ἐροῦμαι
ἐρεῖ
ἐρεῖται
ἐροῦμεθα
ἐρεῖσθε
ἐροῦνται

Future
optative

ἐροίμην
ἐροῖο
ἐροῖτο
ἐροίμεθα
ἐροῖσθε
ἐροῖντο

Future
infinitive

ἐρεῖσθαι

Future
participles

ἐρούμενος
ἐρουμένη
ἐρούμενον

Imperfect
indicative

ἐλεγόμην
ἐλέγου
ἐλέγετο
ἐλεγόμεθα
ἐλέγεσθε
ἐλέγοντο

Perfect
indicative

εἴρημαι
εἴρησαι
εἴρηται
εἰρήμεθα
εἴρησθε
εἴρηνται

Perfect
infinitive

εἰρῆσθαι

Perfect
participles

εἰρημένος
εἰρημένη
εἰρημένον

Pluperfect
indicative

ᾐρήμην
ᾔρησο
ᾔρητο
ᾐρήμεθα
ᾔρησθε
ᾔρηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

λέγομαι
λέγει
λέγεται
λεγόμεθα
λέγεσθε
λέγονται

Present
subjunctive

λέγωμαι
λέγῃ
λέγηται
λεγώμεθα
λέγησθε
λέγωνται

Present
optative

λεγοίμην
λέγοιο
λέγοιτο
λεγοίμεθα
λέγοισθε
λέγοιντο

Present
infinitive

λέγεσθαι

Present
participles

λεγόμενος
λεγομένη
λεγόμενον

Present
imperative

λέγου
λέγεσθε
Aorist
indicative

ἐρρήθην
ἐρρήθης
ἐρρήθη
ἐρρήθημεν
ἐρρήθητε
ἐρρήθησαν

Aorist
subjunctive

ῥηθῶ
ῥηθῇς
ῥηθῇ
ῥηθῶμεν
ῥηθῆτε
ῥηθῶσι

Aorist
optative

ῥηθείην
ῥηθείης
ῥηθείη
ῥηθεῖμεν
ῥηθεῖτε
ῥηθεῖεν

Aorist
infinitive

ῥηθῆναι

Aorist
participles

ῥηθείς
ῥηθεῖσα
ῥηθέν

Aorist
imperative

ῥήθητι
ῥήθητε
Future
indicative

ῥηθήσομαι
ῥηθήσει
ῥηθήσεται
ῥηθησόμεθα
ῥηθήσεσθε
ῥηθήσονται

Future
optative

ῥηθησοίμην
ῥηθήσοιο
ῥηθήσοιτο
ῥηθησοίμεθα
ῥηθήσοισθε
ῥηθήσοιντο

Future
infinitive

ῥηθήσεσθαι

Future
participles

ῥηθησόμενος
ῥηθησομένη
ῥηθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐλεγόμην
ἐλέγου
ἐλέγετο
ἐλεγόμεθα
ἐλέγεσθε
ἐλέγοντο

Perfect
indicative

εἴρημαι
εἴρησαι
εἴρηται
εἰρήμεθα
εἴρησθε
εἴρηνται

Perfect
infinitive

εἰρῆσθαι

Perfect
participles

εἰρημένος
εἰρημένη
εἰρημένον

Pluperfect
indicative

ᾐρήμην
ᾔρησο
ᾔρητο
ᾐρήμεθα
ᾔρησθε
ᾔρηντο