Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: κτείνω, to kill
(κτείνω, κτενέω, ἔκτεινα, έκτονα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

κτείνω
κτείνεις
κτείνει
κτείνομεν
κτείνετε
κτείνουσι

Present
subjunctive

κτείνω
κτείνῃς
κτείνῃ
κτείνωμεν
κτείνητε
κτείνωσι

Present
optative

κτείνοιμι
κτείνοις
κτείνοι
κτείνοιμεν
κτείνοιτε
κτείνοιεν

Present
infinitive

κτείνειν

Present
participles

κτείνων
κτείνουσα
κτείνον

Present
imperative

κτεῖνε
κτείνετε

Aorist
indicative

ἔκτεινα
ἔκτεινας
ἔκτεινε
ἐκτείναμεν
ἐκτείνατε
ἔκτειναν

Aorist
subjunctive

κτείνω
κτείνῃς
κτείνῃ
κτείνωμεν
κτείνητε
κτείνωσι

Aorist
optative

κτείναιμι
κτείνειας
κτείνειε
κτείναιμεν
κτείναιτε
κτείνειαν

Aorist
infinitive

κτεῖναι

Aorist
participles

κτείνας
κτείνασα
κτεῖναν

Aorist
imperative

κτεῖνον
κτείνατε
Future
indicative

κτενῶ
κτενεῖς
κτενεῖ
κτενοῦμεν
κτενεῖτε
κτενοῦσι

Future
optative

κτενοῖμι
κτενοῖς
κτενοῖ
κτενοῖμεν
κτενοῖτε
κτενοῖεν

Future
infinitive

κτενεῖν

Future
participles

κτενῶν
κτενοῦσα
κτενοῦν

Imperfect
indicative

ἔκτεινον
ἔκτεινες
ἔκτεινε
ἐκτείνομεν
ἐκτείνετε
ἔκτεινον

Perfect
indicative

έκτονα
έκτονας
έκτονε
εκτόναμεν
εκτόνατε
εκτόνασι

Perfect
subjunctive

εκτόνω
εκτόνῃς
εκτόνῃ
εκτόνωμεν
εκτόνητε
εκτόνωσι

Perfect
optative

εκτόνοιμι
εκτόνοις
εκτόνοι
εκτόνοιμεν
εκτόνοιτε
εκτόνοιεν

Perfect
infinitive

εκτονέναι

Perfect
participles

εκτονώς
εκτονυῖα
εκτονός

Pluperfect
indicative

εκτόνη
εκτόνης
εκτόνει
εκτόνεμεν
εκτόνετε
εκτόνεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

κτείνομαι
κτείνει
κτείνεται
κτεινόμεθα
κτείνεσθε
κτείνονται

Present
subjunctive

κτείνωμαι
κτείνῃ
κτείνηται
κτεινώμεθα
κτείνησθε
κτείνωνται

Present
optative

κτεινοίμην
κτείνοιο
κτείνοιτο
κτεινοίμεθα
κτείνοισθε
κτείνοιντο

Present
infinitive

κτείνεσθαι

Present
participles

κτεινόμενος
κτεινομένη
κτεινόμενον

Present
imperative

κτείνου
κτείνεσθε
Aorist
indicative

ἐκτεινάμην
ἐκτείνω
ἐκτείνατο
ἐκτεινάμεθα
ἐκτείνασθε
ἐκτείναντο

Aorist
subjunctive

κτείνωμαι
κτείνῃ
κτείνηται
κτεινώμεθα
κτείνησθε
κτείνωνται

Aorist
optative

κτειναίμην
κτείναιο
κτείναιτο
κτειναίμεθα
κτείναισθε
κτείναιντο

Aorist
infinitive

κτείνασθαι

Aorist
participles

κτεινάμενος
κτειναμένη
κτεινάμενον

Aorist
imperative

κτεῖναι
κτείνασθε
Future
indicative

κτενοῦμαι
κτενεῖ
κτενεῖται
κτενοῦμεθα
κτενεῖσθε
κτενοῦνται

Future
optative

κτενοίμην
κτενοῖο
κτενοῖτο
κτενοίμεθα
κτενοῖσθε
κτενοῖντο

Future
infinitive

κτενεῖσθαι

Future
participles

κτενούμενος
κτενουμένη
κτενούμενον

Imperfect
indicative

ἐκτεινόμην
ἐκτείνου
ἐκτείνετο
ἐκτεινόμεθα
ἐκτείνεσθε
ἐκτείνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

κτείνομαι
κτείνει
κτείνεται
κτεινόμεθα
κτείνεσθε
κτείνονται

Present
subjunctive

κτείνωμαι
κτείνῃ
κτείνηται
κτεινώμεθα
κτείνησθε
κτείνωνται

Present
optative

κτεινοίμην
κτείνοιο
κτείνοιτο
κτεινοίμεθα
κτείνοισθε
κτείνοιντο

Present
infinitive

κτείνεσθαι

Present
participles

κτεινόμενος
κτεινομένη
κτεινόμενον

Present
imperative

κτείνου
κτείνεσθε
Imperfect
indicative

ἐκτεινόμην
ἐκτείνου
ἐκτείνετο
ἐκτεινόμεθα
ἐκτείνεσθε
ἐκτείνοντο