Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: κτάομαι, to gain
(κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, -, κέκτημαι, ἐκτήθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

κτῶμαι
κτᾷ
κτᾶται
κτώμεθα
κτᾶσθε
κτῶνται

Present
subjunctive

κτῶμαι
κτᾷ
κτᾶται
κτώμεθα
κτᾶσθε
κτῶντο

Present
optative

κτῴμην
κτῷο
κτῷτο
κτῴμεθα
κτῴσθε
κτῷντο

Present
infinitive

κτᾶσθαι

Present
participles

κτώμενος
κτωμένη
κτώμενον

Present
imperative

κτῶ
κτᾶσθε
Aorist
indicative

ἐκτησάμην
ἐκτήσω
ἐκτήσατο
ἐκτησάμεθα
ἐκτήσασθε
ἐκτήσαντο

Aorist
subjunctive

κτήσωμαι
κτήσῃ
κτήσηται
κτησώμεθα
κτήσησθε
κτήσωνται

Aorist
optative

κτησαίμην
κτήσαιο
κτήσαιτο
κτησαίμεθα
κτήσαισθε
κτήσαιντο

Aorist
infinitive

κτήσασθαι

Aorist
participles

κτησάμενος
κτησαμένη
κτησάμενον

Aorist
imperative

κτῆσαι
κτήσασθε
Future
indicative

κτήσομαι
κτήσει
κτήσεται
κτησόμεθα
κτήσεσθε
κτήσονται

Future
optative

κτησοίμην
κτήσοιο
κτήσοιτο
κτησοίμεθα
κτήσοισθε
κτήσοιντο

Future
infinitive

κτήσεσθαι

Future
participles

κτησόμενος
κτησομένη
κτησόμενον

Imperfect
indicative

ἐκτώμην
ἐκτῶ
ἐκτᾶτο
ἐκτώμεθα
ἐκτᾶσθε
ἐκτῶντο

Perfect
indicative

κέκτημαι
κέκτησαι
κέκτηται
κεκτήμεθα
κέκτησθε
κέκτηνται

Perfect
infinitive

κεκτῆσθαι

Perfect
participles

κεκτημένος
κεκτημένη
κεκτημένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκτήμην
ἐκέκτησο
ἐκέκτητο
ἐκεκτήμεθα
ἐκέκτησθε
ἐκέκτηντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἐκτήθην
ἐκτήθης
ἐκτήθη
ἐκτήθημεν
ἐκτήθητε
ἐκτήθησαν

Aorist
subjunctive

κτηθῶ
κτηθῇς
κτηθῇ
κτηθῶμεν
κτηθῆτε
κτηθῶσι

Aorist
optative

κτηθείην
κτηθείης
κτηθείη
κτηθεῖμεν
κτηθεῖτε
κτηθεῖεν

Aorist
infinitive

κτηθῆναι

Aorist
participles

κτηθείς
κτηθεῖσα
κτηθέν

Aorist
imperative

κτήθητι
κτήθητε
Future
indicative

κτηθήσομαι
κτηθήσει
κτηθήσεται
κτηθησόμεθα
κτηθήσεσθε
κτηθήσονται

Future
optative

κτηθησοίμην
κτηθήσοιο
κτηθήσοιτο
κτηθησοίμεθα
κτηθήσοισθε
κτηθήσοιντο

Future
infinitive

κτηθήσεσθαι

Future
participles

κτηθησόμενος
κτηθησομένη
κτηθησόμενον