Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: κρίνω, to judge
(κρίνω, κρινέω, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

κρίνω
κρίνεις
κρίνει
κρίνομεν
κρίνετε
κρίνουσι

Present
subjunctive

κρίνω
κρίνῃς
κρίνῃ
κρίνωμεν
κρίνητε
κρίνωσι

Present
optative

κρίνοιμι
κρίνοις
κρίνοι
κρίνοιμεν
κρίνοιτε
κρίνοιεν

Present
infinitive

κρίνειν

Present
participles

κρίνων
κρίνουσα
κρίνον

Present
imperative

κρίνε
κρίνετε

Aorist
indicative

ἔκρινα
ἔκρινας
ἔκρινε
ἐκρίναμεν
ἐκρίνατε
ἔκριναν

Aorist
subjunctive

κρίνω
κρίνῃς
κρίνῃ
κρίνωμεν
κρίνητε
κρίνωσι

Aorist
optative

κρίναιμι
κρίνειας
κρίνειε
κρίναιμεν
κρίναιτε
κρίνειαν

Aorist
infinitive

κρίναι

Aorist
participles

κρίνας
κρίνασα
κρίναν

Aorist
imperative

κρίνον
κρίνατε
Future
indicative

κρινῶ
κρινεῖς
κρινεῖ
κρινοῦμεν
κρινεῖτε
κρινοῦσι

Future
optative

κρινοῖμι
κρινοῖς
κρινοῖ
κρινοῖμεν
κρινοῖτε
κρινοῖεν

Future
infinitive

κρινεῖν

Future
participles

κρινῶν
κρινοῦσα
κρινοῦν

Imperfect
indicative

ἔκρινον
ἔκρινες
ἔκρινε
ἐκρίνομεν
ἐκρίνετε
ἔκρινον

Perfect
indicative

κέκρικα
κέκρικας
κέκρικε
κεκρίκαμεν
κεκρίκατε
κεκρίκασι

Perfect
subjunctive

κεκρίκω
κεκρίκῃς
κεκρίκῃ
κεκρίκωμεν
κεκρίκητε
κεκρίκωσι

Perfect
optative

κεκρίκοιμι
κεκρίκοις
κεκρίκοι
κεκρίκοιμεν
κεκρίκοιτε
κεκρίκοιεν

Perfect
infinitive

κεκρικέναι

Perfect
participles

κεκρικώς
κεκρικυῖα
κεκρικός

Pluperfect
indicative

ἐκεκρίκη
ἐκεκρίκης
ἐκεκρίκει
ἐκεκρίκεμεν
ἐκεκρίκετε
ἐκεκρίκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

κρίνομαι
κρίνει
κρίνεται
κρινόμεθα
κρίνεσθε
κρίνονται

Present
subjunctive

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Present
optative

κρινοίμην
κρίνοιο
κρίνοιτο
κρινοίμεθα
κρίνοισθε
κρίνοιντο

Present
infinitive

κρίνεσθαι

Present
participles

κρινόμενος
κρινομένη
κρινόμενον

Present
imperative

κρίνου
κρίνεσθε
Aorist
indicative

ἐκρινάμην
ἐκρίνω
ἐκρίνατο
ἐκρινάμεθα
ἐκρίνασθε
ἐκρίναντο

Aorist
subjunctive

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Aorist
optative

κριναίμην
κρίναιο
κρίναιτο
κριναίμεθα
κρίναισθε
κρίναιντο

Aorist
infinitive

κρίνασθαι

Aorist
participles

κρινάμενος
κριναμένη
κρινάμενον

Aorist
imperative

κρίναι
κρίνασθε
Future
indicative

κρινοῦμαι
κρινεῖ
κρινεῖται
κρινοῦμεθα
κρινεῖσθε
κρινοῦνται

Future
optative

κρινοίμην
κρινοῖο
κρινοῖτο
κρινοίμεθα
κρινοῖσθε
κρινοῖντο

Future
infinitive

κρινεῖσθαι

Future
participles

κρινούμενος
κρινουμένη
κρινούμενον

Imperfect
indicative

ἐκρινόμην
ἐκρίνου
ἐκρίνετο
ἐκρινόμεθα
ἐκρίνεσθε
ἐκρίνοντο

Perfect
indicative

κέκριμαι
κέκρισαι
κέκριται
κεκρίμεθα
κέκρισθε
κέκρινται

Perfect
infinitive

κεκρίσθαι

Perfect
participles

κεκριμένος
κεκριμένη
κεκριμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκρίμην
ἐκέκρισο
ἐκέκριτο
ἐκεκρίμεθα
ἐκέκρισθε
ἐκέκριντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

κρίνομαι
κρίνει
κρίνεται
κρινόμεθα
κρίνεσθε
κρίνονται

Present
subjunctive

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Present
optative

κρινοίμην
κρίνοιο
κρίνοιτο
κρινοίμεθα
κρίνοισθε
κρίνοιντο

Present
infinitive

κρίνεσθαι

Present
participles

κρινόμενος
κρινομένη
κρινόμενον

Present
imperative

κρίνου
κρίνεσθε
Aorist
indicative

ἐκρίθην
ἐκρίθης
ἐκρίθη
ἐκρίθημεν
ἐκρίθητε
ἐκρίθησαν

Aorist
subjunctive

κριθῶ
κριθῇς
κριθῇ
κριθῶμεν
κριθῆτε
κριθῶσι

Aorist
optative

κριθείην
κριθείης
κριθείη
κριθεῖμεν
κριθεῖτε
κριθεῖεν

Aorist
infinitive

κριθῆναι

Aorist
participles

κριθείς
κριθεῖσα
κριθέν

Aorist
imperative

κρίθητι
κρίθητε
Future
indicative

κριθήσομαι
κριθήσει
κριθήσεται
κριθησόμεθα
κριθήσεσθε
κριθήσονται

Future
optative

κριθησοίμην
κριθήσοιο
κριθήσοιτο
κριθησοίμεθα
κριθήσοισθε
κριθήσοιντο

Future
infinitive

κριθήσεσθαι

Future
participles

κριθησόμενος
κριθησομένη
κριθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐκρινόμην
ἐκρίνου
ἐκρίνετο
ἐκρινόμεθα
ἐκρίνεσθε
ἐκρίνοντο

Perfect
indicative

κέκριμαι
κέκρισαι
κέκριται
κεκρίμεθα
κέκρισθε
κέκρινται

Perfect
infinitive

κεκρίσθαι

Perfect
participles

κεκριμένος
κεκριμένη
κεκριμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκρίμην
ἐκέκρισο
ἐκέκριτο
ἐκεκρίμεθα
ἐκέκρισθε
ἐκέκριντο