Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: κλαίω, to weep
(κλαίω, κλαύσομαι, ἔκλαυσα, -, κέκλαυμαι, ἐκλαύσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

κλαίω
κλαίεις
κλαίει
κλαίομεν
κλαίετε
κλαίουσι

Present
subjunctive

κλαίω
κλαίῃς
κλαίῃ
κλαίωμεν
κλαίητε
κλαίωσι

Present
optative

κλαίοιμι
κλαίοις
κλαίοι
κλαίοιμεν
κλαίοιτε
κλαίοιεν

Present
infinitive

κλαίειν

Present
participles

κλαίων
κλαίουσα
κλαίον

Present
imperative

κλαῖε
κλαίετε

Aorist
indicative

ἔκλαυσα
ἔκλαυσας
ἔκλαυσε
ἐκλαύσαμεν
ἐκλαύσατε
ἔκλαυσαν

Aorist
subjunctive

κλαύσω
κλαύσῃς
κλαύσῃ
κλαύσωμεν
κλαύσητε
κλαύσωσι

Aorist
optative

κλαύσαιμι
κλαύσειας
κλαύσειε
κλαύσαιμεν
κλαύσαιτε
κλαύσειαν

Aorist
infinitive

κλαῦσαι

Aorist
participles

κλαύσας
κλαύσασα
κλαῦσαν

Aorist
imperative

κλαῦσον
κλαύσατε
Imperfect
indicative

ἔκλαιον
ἔκλαιες
ἔκλαιε
ἐκλαίομεν
ἐκλαίετε
ἔκλαιον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

κλαίομαι
κλαίει
κλαίεται
κλαιόμεθα
κλαίεσθε
κλαίονται

Present
subjunctive

κλαίωμαι
κλαίῃ
κλαίηται
κλαιώμεθα
κλαίησθε
κλαίωνται

Present
optative

κλαιοίμην
κλαίοιο
κλαίοιτο
κλαιοίμεθα
κλαίοισθε
κλαίοιντο

Present
infinitive

κλαίεσθαι

Present
participles

κλαιόμενος
κλαιομένη
κλαιόμενον

Present
imperative

κλαίου
κλαίεσθε
Aorist
indicative

ἐκλαυσάμην
ἐκλαύσω
ἐκλαύσατο
ἐκλαυσάμεθα
ἐκλαύσασθε
ἐκλαύσαντο

Aorist
subjunctive

κλαύσωμαι
κλαύσῃ
κλαύσηται
κλαυσώμεθα
κλαύσησθε
κλαύσωνται

Aorist
optative

κλαυσαίμην
κλαύσαιο
κλαύσαιτο
κλαυσαίμεθα
κλαύσαισθε
κλαύσαιντο

Aorist
infinitive

κλαύσασθαι

Aorist
participles

κλαυσάμενος
κλαυσαμένη
κλαυσάμενον

Aorist
imperative

κλαῦσαι
κλαύσασθε
Future
indicative

κλαύσομαι
κλαύσει
κλαύσεται
κλαυσόμεθα
κλαύσεσθε
κλαύσονται

Future
optative

κλαυσοίμην
κλαύσοιο
κλαύσοιτο
κλαυσοίμεθα
κλαύσοισθε
κλαύσοιντο

Future
infinitive

κλαύσεσθαι

Future
participles

κλαυσόμενος
κλαυσομένη
κλαυσόμενον

Imperfect
indicative

ἐκλαιόμην
ἐκλαίου
ἐκλαίετο
ἐκλαιόμεθα
ἐκλαίεσθε
ἐκλαίοντο

Perfect
indicative

κέκλαυμαι
κέκλαυσαι
κέκλαυται
κεκλαύμεθα
κέκλαυσθε
κέκλαυνται

Perfect
infinitive

κεκλαῦσθαι

Perfect
participles

κεκλαυμένος
κεκλαυμένη
κεκλαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκλαύμην
ἐκέκλαυσο
ἐκέκλαυτο
ἐκεκλαύμεθα
ἐκέκλαυσθε
ἐκέκλαυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

κλαίομαι
κλαίει
κλαίεται
κλαιόμεθα
κλαίεσθε
κλαίονται

Present
subjunctive

κλαίωμαι
κλαίῃ
κλαίηται
κλαιώμεθα
κλαίησθε
κλαίωνται

Present
optative

κλαιοίμην
κλαίοιο
κλαίοιτο
κλαιοίμεθα
κλαίοισθε
κλαίοιντο

Present
infinitive

κλαίεσθαι

Present
participles

κλαιόμενος
κλαιομένη
κλαιόμενον

Present
imperative

κλαίου
κλαίεσθε
Aorist
indicative

ἐκλαύσθην
ἐκλαύσθης
ἐκλαύσθη
ἐκλαύσθημεν
ἐκλαύσθητε
ἐκλαύσθησαν

Aorist
subjunctive

κλαυσθῶ
κλαυσθῇς
κλαυσθῇ
κλαυσθῶμεν
κλαυσθῆτε
κλαυσθῶσι

Aorist
optative

κλαυσθείην
κλαυσθείης
κλαυσθείη
κλαυσθεῖμεν
κλαυσθεῖτε
κλαυσθεῖεν

Aorist
infinitive

κλαυσθῆναι

Aorist
participles

κλαυσθείς
κλαυσθεῖσα
κλαυσθέν

Aorist
imperative

κλαύσθητι
κλαύσθητε
Future
indicative

κλαυσθήσομαι
κλαυσθήσει
κλαυσθήσεται
κλαυσθησόμεθα
κλαυσθήσεσθε
κλαυσθήσονται

Future
optative

κλαυσθησοίμην
κλαυσθήσοιο
κλαυσθήσοιτο
κλαυσθησοίμεθα
κλαυσθήσοισθε
κλαυσθήσοιντο

Future
infinitive

κλαυσθήσεσθαι

Future
participles

κλαυσθησόμενος
κλαυσθησομένη
κλαυσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐκλαιόμην
ἐκλαίου
ἐκλαίετο
ἐκλαιόμεθα
ἐκλαίεσθε
ἐκλαίοντο

Perfect
indicative

κέκλαυμαι
κέκλαυσαι
κέκλαυται
κεκλαύμεθα
κέκλαυσθε
κέκλαυνται

Perfect
infinitive

κεκλαῦσθαι

Perfect
participles

κεκλαυμένος
κεκλαυμένη
κεκλαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκλαύμην
ἐκέκλαυσο
ἐκέκλαυτο
ἐκεκλαύμεθα
ἐκέκλαυσθε
ἐκέκλαυντο