Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: καλέω, to call
(καλέω, καλέω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

καλῶ
καλεῖς
καλεῖ
καλοῦμεν
καλεῖτε
καλοῦσι

Present
subjunctive

καλῶ
καλῇς
καλῇ
καλῶμεν
καλῆτε
καλῶσι

Present
optative

καλοίην
καλοίης
καλοίη
καλοῖμεν
καλοῖτε
καλοῖεν

Present
infinitive

καλεῖν

Present
participles

καλῶν
καλοῦσα
καλοῦν

Present
imperative

κάλει
καλεῖτε

Aorist
indicative

ἐκάλεσα
ἐκάλεσας
ἐκάλεσε
ἐκαλέσαμεν
ἐκαλέσατε
ἐκάλεσαν

Aorist
subjunctive

καλέσω
καλέσῃς
καλέσῃ
καλέσωμεν
καλέσητε
καλέσωσι

Aorist
optative

καλέσαιμι
καλέσειας
καλέσειε
καλέσαιμεν
καλέσαιτε
καλέσειαν

Aorist
infinitive

καλέσαι

Aorist
participles

καλέσας
καλέσασα
καλέσαν

Aorist
imperative

κάλεσον
καλέσατε
Future
indicative

καλῶ
καλεῖς
καλεῖ
καλοῦμεν
καλεῖτε
καλοῦσι

Future
optative

καλοῖμι
καλοῖς
καλοῖ
καλοῖμεν
καλοῖτε
καλοῖεν

Future
infinitive

καλεῖν

Future
participles

καλῶν
καλοῦσα
καλοῦν

Imperfect
indicative

ἐκάλουν
ἐκάλεις
ἐκάλει
ἐκαλοῦμεν
ἐκαλεῖτε
ἐκάλουν

Perfect
indicative

κέκληκα
κέκληκας
κέκληκε
κεκλήκαμεν
κεκλήκατε
κεκλήκασι

Perfect
subjunctive

κεκλήκω
κεκλήκῃς
κεκλήκῃ
κεκλήκωμεν
κεκλήκητε
κεκλήκωσι

Perfect
optative

κεκλήκοιμι
κεκλήκοις
κεκλήκοι
κεκλήκοιμεν
κεκλήκοιτε
κεκλήκοιεν

Perfect
infinitive

κεκληκέναι

Perfect
participles

κεκληκώς
κεκληκυῖα
κεκληκός

Pluperfect
indicative

ἐκεκλήκη
ἐκεκλήκης
ἐκεκλήκει
ἐκεκλήκεμεν
ἐκεκλήκετε
ἐκεκλήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Present
subjunctive

καλῶμαι
καλῇ
καλῆται
καλώμεθα
καλῆσθε
καλῶνται

Present
optative

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Present
infinitive

καλεῖσθαι

Present
participles

καλεούμενος
καλεουμένη
καλεούμενον

Present
imperative

καλοῦ
καλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐκαλεσάμην
ἐκαλέσω
ἐκαλέσατο
ἐκαλεσάμεθα
ἐκαλέσασθε
ἐκαλέσαντο

Aorist
subjunctive

καλέσωμαι
καλέσῃ
καλέσηται
καλεσώμεθα
καλέσησθε
καλέσωνται

Aorist
optative

καλεσαίμην
καλέσαιο
καλέσαιτο
καλεσαίμεθα
καλέσαισθε
καλέσαιντο

Aorist
infinitive

καλέσασθαι

Aorist
participles

καλεσάμενος
καλεσαμένη
καλεσάμενον

Aorist
imperative

κάλεσαι
καλέσασθε
Future
indicative

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλοῦμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Future
optative

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Future
infinitive

καλεῖσθαι

Future
participles

καλούμενος
καλουμένη
καλούμενον

Imperfect
indicative

ἐκαλούμην
ἐκαλοῦ
ἐκαλεῖτο
ἐκαλούμεθα
ἐκαλεῖσθε
ἐκαλοῦντο

Perfect
indicative

κέκλημαι
κέκλησαι
κέκληται
κεκλήμεθα
κέκλησθε
κέκληνται

Perfect
infinitive

κεκλῆσθαι

Perfect
participles

κεκλημένος
κεκλημένη
κεκλημένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκλήμην
ἐκέκλησο
ἐκέκλητο
ἐκεκλήμεθα
ἐκέκλησθε
ἐκέκληντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Present
subjunctive

καλῶμαι
καλῇ
καλῆται
καλώμεθα
καλῆσθε
καλῶνται

Present
optative

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Present
infinitive

καλεῖσθαι

Present
participles

καλεούμενος
καλεουμένη
καλεούμενον

Present
imperative

καλοῦ
καλεῖσθε
Aorist
indicative

ἐκλήθην
ἐκλήθης
ἐκλήθη
ἐκλήθημεν
ἐκλήθητε
ἐκλήθησαν

Aorist
subjunctive

κληθῶ
κληθῇς
κληθῇ
κληθῶμεν
κληθῆτε
κληθῶσι

Aorist
optative

κληθείην
κληθείης
κληθείη
κληθεῖμεν
κληθεῖτε
κληθεῖεν

Aorist
infinitive

κληθῆναι

Aorist
participles

κληθείς
κληθεῖσα
κληθέν

Aorist
imperative

κλήθητι
κλήθητε
Future
indicative

κληθήσομαι
κληθήσει
κληθήσεται
κληθησόμεθα
κληθήσεσθε
κληθήσονται

Future
optative

κληθησοίμην
κληθήσοιο
κληθήσοιτο
κληθησοίμεθα
κληθήσοισθε
κληθήσοιντο

Future
infinitive

κληθήσεσθαι

Future
participles

κληθησόμενος
κληθησομένη
κληθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐκαλούμην
ἐκαλοῦ
ἐκαλεῖτο
ἐκαλούμεθα
ἐκαλεῖσθε
ἐκαλοῦντο

Perfect
indicative

κέκλημαι
κέκλησαι
κέκληται
κεκλήμεθα
κέκλησθε
κέκληνται

Perfect
infinitive

κεκλῆσθαι

Perfect
participles

κεκλημένος
κεκλημένη
κεκλημένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκλήμην
ἐκέκλησο
ἐκέκλητο
ἐκεκλήμεθα
ἐκέκλησθε
ἐκέκληντο