Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: καίω, to burn
(καίω, καύσω, ἔκαυσα, κέκαυσα, κέκαυμαι, ἐκαύθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

καίω
καίεις
καίει
καίομεν
καίετε
καίουσι

Present
subjunctive

καίω
καίῃς
καίῃ
καίωμεν
καίητε
καίωσι

Present
optative

καίοιμι
καίοις
καίοι
καίοιμεν
καίοιτε
καίοιεν

Present
infinitive

καίειν

Present
participles

καίων
καίουσα
καίον

Present
imperative

καῖε
καίετε

Aorist
indicative

ἔκαυσα
ἔκαυσας
ἔκαυσε
ἐκαύσαμεν
ἐκαύσατε
ἔκαυσαν

Aorist
subjunctive

καύσω
καύσῃς
καύσῃ
καύσωμεν
καύσητε
καύσωσι

Aorist
optative

καύσαιμι
καύσειας
καύσειε
καύσαιμεν
καύσαιτε
καύσειαν

Aorist
infinitive

καῦσαι

Aorist
participles

καύσας
καύσασα
καῦσαν

Aorist
imperative

καῦσον
καύσατε
Future
indicative

καύσω
καύσεις
καύσει
καύσομεν
καύσετε
καύσουσι

Future
optative

καύσοιμι
καύσοις
καύσοι
καύσοιμεν
καύσοιτε
καύσοιεν

Future
infinitive

καύσειν

Future
participles

καύσων
καύσουσα
καῦσον

Imperfect
indicative

ἔκαιον
ἔκαιες
ἔκαιε
ἐκαίομεν
ἐκαίετε
ἔκαιον

Perfect
indicative

κέκαυσα
κέκαυσας
κέκαυσε
κεκαύσαμεν
κεκαύσατε
κεκαύσασι

Perfect
subjunctive

κεκαύσω
κεκαύσῃς
κεκαύσῃ
κεκαύσωμεν
κεκαύσητε
κεκαύσωσι

Perfect
optative

κεκαύσοιμι
κεκαύσοις
κεκαύσοι
κεκαύσοιμεν
κεκαύσοιτε
κεκαύσοιεν

Perfect
infinitive

κεκαυσέναι

Perfect
participles

κεκαυσώς
κεκαυσυῖα
κεκαυσός

Pluperfect
indicative

ἐκεκαύση
ἐκεκαύσης
ἐκεκαύσει
ἐκεκαύσεμεν
ἐκεκαύσετε
ἐκεκαύσεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

καίομαι
καίει
καίεται
καιόμεθα
καίεσθε
καίονται

Present
subjunctive

καίωμαι
καίῃ
καίηται
καιώμεθα
καίησθε
καίωνται

Present
optative

καιοίμην
καίοιο
καίοιτο
καιοίμεθα
καίοισθε
καίοιντο

Present
infinitive

καίεσθαι

Present
participles

καιόμενος
καιομένη
καιόμενον

Present
imperative

καίου
καίεσθε
Aorist
indicative

ἐκαυσάμην
ἐκαύσω
ἐκαύσατο
ἐκαυσάμεθα
ἐκαύσασθε
ἐκαύσαντο

Aorist
subjunctive

καύσωμαι
καύσῃ
καύσηται
καυσώμεθα
καύσησθε
καύσωνται

Aorist
optative

καυσαίμην
καύσαιο
καύσαιτο
καυσαίμεθα
καύσαισθε
καύσαιντο

Aorist
infinitive

καύσασθαι

Aorist
participles

καυσάμενος
καυσαμένη
καυσάμενον

Aorist
imperative

καῦσαι
καύσασθε
Future
indicative

καύσομαι
καύσει
καύσεται
καυσόμεθα
καύσεσθε
καύσονται

Future
optative

καυσοίμην
καύσοιο
καύσοιτο
καυσοίμεθα
καύσοισθε
καύσοιντο

Future
infinitive

καύσεσθαι

Future
participles

καυσόμενος
καυσομένη
καυσόμενον

Imperfect
indicative

ἐκαιόμην
ἐκαίου
ἐκαίετο
ἐκαιόμεθα
ἐκαίεσθε
ἐκαίοντο

Perfect
indicative

κέκαυμαι
κέκαυσαι
κέκαυται
κεκαύμεθα
κέκαυσθε
κέκαυνται

Perfect
infinitive

κεκαῦσθαι

Perfect
participles

κεκαυμένος
κεκαυμένη
κεκαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκαύμην
ἐκέκαυσο
ἐκέκαυτο
ἐκεκαύμεθα
ἐκέκαυσθε
ἐκέκαυντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

καίομαι
καίει
καίεται
καιόμεθα
καίεσθε
καίονται

Present
subjunctive

καίωμαι
καίῃ
καίηται
καιώμεθα
καίησθε
καίωνται

Present
optative

καιοίμην
καίοιο
καίοιτο
καιοίμεθα
καίοισθε
καίοιντο

Present
infinitive

καίεσθαι

Present
participles

καιόμενος
καιομένη
καιόμενον

Present
imperative

καίου
καίεσθε
Aorist
indicative

ἐκαύθην
ἐκαύθης
ἐκαύθη
ἐκαύθημεν
ἐκαύθητε
ἐκαύθησαν

Aorist
subjunctive

καυθῶ
καυθῇς
καυθῇ
καυθῶμεν
καυθῆτε
καυθῶσι

Aorist
optative

καυθείην
καυθείης
καυθείη
καυθεῖμεν
καυθεῖτε
καυθεῖεν

Aorist
infinitive

καυθῆναι

Aorist
participles

καυθείς
καυθεῖσα
καυθέν

Aorist
imperative

καύθητι
καύθητε
Future
indicative

καυθήσομαι
καυθήσει
καυθήσεται
καυθησόμεθα
καυθήσεσθε
καυθήσονται

Future
optative

καυθησοίμην
καυθήσοιο
καυθήσοιτο
καυθησοίμεθα
καυθήσοισθε
καυθήσοιντο

Future
infinitive

καυθήσεσθαι

Future
participles

καυθησόμενος
καυθησομένη
καυθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐκαιόμην
ἐκαίου
ἐκαίετο
ἐκαιόμεθα
ἐκαίεσθε
ἐκαίοντο

Perfect
indicative

κέκαυμαι
κέκαυσαι
κέκαυται
κεκαύμεθα
κέκαυσθε
κέκαυνται

Perfect
infinitive

κεκαῦσθαι

Perfect
participles

κεκαυμένος
κεκαυμένη
κεκαυμένον

Pluperfect
indicative

ἐκεκαύμην
ἐκέκαυσο
ἐκέκαυτο
ἐκεκαύμεθα
ἐκέκαυσθε
ἐκέκαυντο