Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: θάπτω, to bury
(θάπτω, θάψω, ἔθαψα, -, τέθαμμαι, ἐτάφην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

θάπτω
θάπτεις
θάπτει
θάπτομεν
θάπτετε
θάπτουσι

Present
subjunctive

θάπτω
θάπτῃς
θάπτῃ
θάπτωμεν
θάπτητε
θάπτωσι

Present
optative

θάπτοιμι
θάπτοις
θάπτοι
θάπτοιμεν
θάπτοιτε
θάπτοιεν

Present
infinitive

θάπτειν

Present
participles

θάπτων
θάπτουσα
θάπτον

Present
imperative

θάπτε
θάπτετε

Aorist
indicative

ἔθαψα
ἔθαψας
ἔθαψε
ἐθάψαμεν
ἐθάψατε
ἔθαψαν

Aorist
subjunctive

θάψω
θάψῃς
θάψῃ
θάψωμεν
θάψητε
θάψωσι

Aorist
optative

θάψαιμι
θάψειας
θάψειε
θάψαιμεν
θάψαιτε
θάψειαν

Aorist
infinitive

θάψαι

Aorist
participles

θάψας
θάψασα
θάψαν

Aorist
imperative

θάψον
θάψατε
Future
indicative

θάψω
θάψεις
θάψει
θάψομεν
θάψετε
θάψουσι

Future
optative

θάψοιμι
θάψοις
θάψοι
θάψοιμεν
θάψοιτε
θάψοιεν

Future
infinitive

θάψειν

Future
participles

θάψων
θάψουσα
θάψον

Imperfect
indicative

ἔθαπτον
ἔθαπτες
ἔθαπτε
ἐθάπτομεν
ἐθάπτετε
ἔθαπτον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

θάπτομαι
θάπτει
θάπτεται
θαπτόμεθα
θάπτεσθε
θάπτονται

Present
subjunctive

θάπτωμαι
θάπτῃ
θάπτηται
θαπτώμεθα
θάπτησθε
θάπτωνται

Present
optative

θαπτοίμην
θάπτοιο
θάπτοιτο
θαπτοίμεθα
θάπτοισθε
θάπτοιντο

Present
infinitive

θάπτεσθαι

Present
participles

θαπτόμενος
θαπτομένη
θαπτόμενον

Present
imperative

θάπτου
θάπτεσθε
Aorist
indicative

ἐθαψάμην
ἐθάψω
ἐθάψατο
ἐθαψάμεθα
ἐθάψασθε
ἐθάψαντο

Aorist
subjunctive

θάψωμαι
θάψῃ
θάψηται
θαψώμεθα
θάψησθε
θάψωνται

Aorist
optative

θαψαίμην
θάψαιο
θάψαιτο
θαψαίμεθα
θάψαισθε
θάψαιντο

Aorist
infinitive

θάψασθαι

Aorist
participles

θαψάμενος
θαψαμένη
θαψάμενον

Aorist
imperative

θάψαι
θάψασθε
Future
indicative

θάψομαι
θάψει
θάψεται
θαψόμεθα
θάψεσθε
θάψονται

Future
optative

θαψοίμην
θάψοιο
θάψοιτο
θαψοίμεθα
θάψοισθε
θάψοιντο

Future
infinitive

θάψεσθαι

Future
participles

θαψόμενος
θαψομένη
θαψόμενον

Imperfect
indicative

ἐθαπτόμην
ἐθάπτου
ἐθάπτετο
ἐθαπτόμεθα
ἐθάπτεσθε
ἐθάπτοντο

Perfect
indicative

τέθαμμαι
τέθαψαι
τέθαπται
τεθάμμεθα
τέθαφθε
τεθαμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τεθάφθαι

Perfect
participles

τεθαμμένος
τεθαμμένη
τεθαμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτεθάμμην
ἐτέθαψο
ἐτέθαπτο
ἐτεθάμμεθα
ἐτέθαφθε
ἐτεθαμμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

θάπτομαι
θάπτει
θάπτεται
θαπτόμεθα
θάπτεσθε
θάπτονται

Present
subjunctive

θάπτωμαι
θάπτῃ
θάπτηται
θαπτώμεθα
θάπτησθε
θάπτωνται

Present
optative

θαπτοίμην
θάπτοιο
θάπτοιτο
θαπτοίμεθα
θάπτοισθε
θάπτοιντο

Present
infinitive

θάπτεσθαι

Present
participles

θαπτόμενος
θαπτομένη
θαπτόμενον

Present
imperative

θάπτου
θάπτεσθε
Aorist
indicative

ἐτάφην
ἐτάφης
ἐτάφη
ἐτάφημεν
ἐτάφητε
ἐτάφησαν

Aorist
subjunctive

ταφῶ
ταφῇς
ταφῇ
ταφῶμεν
ταφῆτε
ταφῶσι

Aorist
optative

ταφείην
ταφείης
ταφείη
ταφεῖμεν
ταφεῖτε
ταφεῖεν

Aorist
infinitive

ταφῆναι

Aorist
participles

ταφείς
ταφεῖσα
ταφέν

Aorist
imperative

τάφητι
τάφητε
Future
indicative

ταφήσομαι
ταφήσει
ταφήσεται
ταφησόμεθα
ταφήσεσθε
ταφήσονται

Future
optative

ταφησοίμην
ταφήσοιο
ταφήσοιτο
ταφησοίμεθα
ταφήσοισθε
ταφήσοιντο

Future
infinitive

ταφήσεσθαι

Future
participles

ταφησόμενος
ταφησομένη
ταφησόμενον

Imperfect
indicative

ἐθαπτόμην
ἐθάπτου
ἐθάπτετο
ἐθαπτόμεθα
ἐθάπτεσθε
ἐθάπτοντο

Perfect
indicative

τέθαμμαι
τέθαψαι
τέθαπται
τεθάμμεθα
τέθαφθε
τεθαμμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

τεθάφθαι

Perfect
participles

τεθαμμένος
τεθαμμένη
τεθαμμένον

Pluperfect
indicative

ἐτεθάμμην
ἐτέθαψο
ἐτέθαπτο
ἐτεθάμμεθα
ἐτέθαφθε
ἐτεθαμμένοι ἦσαν