Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: εὑρίσκω, to find
(εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὕρημαι, ηὑρέθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

εὑρίσκω
εὑρίσκεις
εὑρίσκει
εὑρίσκομεν
εὑρίσκετε
εὑρίσκουσι

Present
subjunctive

εὑρίσκω
εὑρίσκῃς
εὑρίσκῃ
εὑρίσκωμεν
εὑρίσκητε
εὑρίσκωσι

Present
optative

εὑρίσκοιμι
εὑρίσκοις
εὑρίσκοι
εὑρίσκοιμεν
εὑρίσκοιτε
εὑρίσκοιεν

Present
infinitive

εὑρίσκειν

Present
participles

εὑρίσκων
εὑρίσκουσα
εὑρίσκον

Present
imperative

εὕρισκε
εὑρίσκετε

Aorist
indicative

ηὗρον
ηὗρες
ηὗρε
ηὕρομεν
ηὕρετε
ηὗρον

Aorist
subjunctive

εὕρω
εὕρῃς
εὕρῃ
εὕρωμεν
εὕρητε
εὕρωσι

Aorist
optative

εὕροιμι
εὕροις
εὕροι
εὕροιμεν
εὕροιτε
εὕροιεν

Aorist
infinitive

εὑρεῖν

Aorist
participles

εὑρών
εὑροῦσα
εὑρόν

Aorist
imperative

εὑρέ
εὕρετε
Future
indicative

εὑρήσω
εὑρήσεις
εὑρήσει
εὑρήσομεν
εὑρήσετε
εὑρήσουσι

Future
optative

εὑρήσοιμι
εὑρήσοις
εὑρήσοι
εὑρήσοιμεν
εὑρήσοιτε
εὑρήσοιεν

Future
infinitive

εὑρήσειν

Future
participles

εὑρήσων
εὑρήσουσα
εὑρήσον

Imperfect
indicative

ηὕρισκον
ηὕρισκες
ηὕρισκε
ηὑρίσκομεν
ηὑρίσκετε
ηὕρισκον

Perfect
indicative

ηὕρηκα
ηὕρηκας
ηὕρηκε
ηὑρήκαμεν
ηὑρήκατε
ηὑρήκασι

Perfect
subjunctive

ηὑρήκω
ηὑρήκῃς
ηὑρήκῃ
ηὑρήκωμεν
ηὑρήκητε
ηὑρήκωσι

Perfect
optative

ηὑρήκοιμι
ηὑρήκοις
ηὑρήκοι
ηὑρήκοιμεν
ηὑρήκοιτε
ηὑρήκοιεν

Perfect
infinitive

ηὑρηκέναι

Perfect
participles

ηὑρηκώς
ηὑρηκυῖα
ηὑρηκός

Pluperfect
indicative

ηὑρήκη
ηὑρήκης
ηὑρήκει
ηὑρήκεμεν
ηὑρήκετε
ηὑρήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

εὑρίσκομαι
εὑρίσκει
εὑρίσκεται
εὑρισκόμεθα
εὑρίσκεσθε
εὑρίσκονται

Present
subjunctive

εὑρίσκωμαι
εὑρίσκῃ
εὑρίσκηται
εὑρισκώμεθα
εὑρίσκησθε
εὑρίσκωνται

Present
optative

εὑρισκοίμην
εὑρίσκοιο
εὑρίσκοιτο
εὑρισκοίμεθα
εὑρίσκοισθε
εὑρίσκοιντο

Present
infinitive

εὑρίσκεσθαι

Present
participles

εὑρισκόμενος
εὑρισκομένη
εὑρισκόμενον

Present
imperative

εὑρίσκου
εὑρίσκεσθε
Aorist
indicative

ηὑρόμην
ηὕρου
ηὕρετο
ηὑρόμεθα
ηὕρεσθε
ηὕροντο

Aorist
subjunctive

εὕρωμαι
εὕρῃ
εὕρηται
εὑρώμεθα
εὕρησθε
εὕρωνται

Aorist
optative

εὑροίμην
εὕροιο
εὕροιτο
εὑροίμεθα
εὕροισθε
εὕροιντο

Aorist
infinitive

εὑρέσθαι

Aorist
participles

εὑρόμενος
εὑρομένη
εὑρόμενον

Aorist
imperative

εὑροῦ
εὕρεσθε
Future
indicative

εὑρήσομαι
εὑρήσει
εὑρήσεται
εὑρησόμεθα
εὑρήσεσθε
εὑρήσονται

Future
optative

εὑρησοίμην
εὑρήσοιο
εὑρήσοιτο
εὑρησοίμεθα
εὑρήσοισθε
εὑρήσοιντο

Future
infinitive

εὑρήσεσθαι

Future
participles

εὑρησόμενος
εὑρησομένη
εὑρησόμενον

Imperfect
indicative

ηὑρισκόμην
ηὑρίσκου
ηὑρίσκετο
ηὑρισκόμεθα
ηὑρίσκεσθε
ηὑρίσκοντο

Perfect
indicative

ηὕρημαι
ηὕρησαι
ηὕρηται
ηὑρήμεθα
ηὕρησθε
ηὕρηνται

Perfect
infinitive

ηὑρῆσθαι

Perfect
participles

ηὑρημένος
ηὑρημένη
ηὑρημένον

Pluperfect
indicative

ηὑρήμην
ηὕρησο
ηὕρητο
ηὑρήμεθα
ηὕρησθε
ηὕρηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

εὑρίσκομαι
εὑρίσκει
εὑρίσκεται
εὑρισκόμεθα
εὑρίσκεσθε
εὑρίσκονται

Present
subjunctive

εὑρίσκωμαι
εὑρίσκῃ
εὑρίσκηται
εὑρισκώμεθα
εὑρίσκησθε
εὑρίσκωνται

Present
optative

εὑρισκοίμην
εὑρίσκοιο
εὑρίσκοιτο
εὑρισκοίμεθα
εὑρίσκοισθε
εὑρίσκοιντο

Present
infinitive

εὑρίσκεσθαι

Present
participles

εὑρισκόμενος
εὑρισκομένη
εὑρισκόμενον

Present
imperative

εὑρίσκου
εὑρίσκεσθε
Aorist
indicative

ηὑρέθην
ηὑρέθης
ηὑρέθη
ηὑρέθημεν
ηὑρέθητε
ηὑρέθησαν

Aorist
subjunctive

εὑρεθῶ
εὑρεθῇς
εὑρεθῇ
εὑρεθῶμεν
εὑρεθῆτε
εὑρεθῶσι

Aorist
optative

εὑρεθείην
εὑρεθείης
εὑρεθείη
εὑρεθεῖμεν
εὑρεθεῖτε
εὑρεθεῖεν

Aorist
infinitive

εὑρεθῆναι

Aorist
participles

εὑρεθείς
εὑρεθεῖσα
εὑρεθέν

Aorist
imperative

εὑρέθητι
εὑρέθητε
Future
indicative

εὑρεθήσομαι
εὑρεθήσει
εὑρεθήσεται
εὑρεθησόμεθα
εὑρεθήσεσθε
εὑρεθήσονται

Future
optative

εὑρεθησοίμην
εὑρεθήσοιο
εὑρεθήσοιτο
εὑρεθησοίμεθα
εὑρεθήσοισθε
εὑρεθήσοιντο

Future
infinitive

εὑρεθήσεσθαι

Future
participles

εὑρεθησόμενος
εὑρεθησομένη
εὑρεθησόμενον

Imperfect
indicative

ηὑρισκόμην
ηὑρίσκου
ηὑρίσκετο
ηὑρισκόμεθα
ηὑρίσκεσθε
ηὑρίσκοντο

Perfect
indicative

ηὕρημαι
ηὕρησαι
ηὕρηται
ηὑρήμεθα
ηὕρησθε
ηὕρηνται

Perfect
infinitive

ηὑρῆσθαι

Perfect
participles

ηὑρημένος
ηὑρημένη
ηὑρημένον

Pluperfect
indicative

ηὑρήμην
ηὕρησο
ηὕρητο
ηὑρήμεθα
ηὕρησθε
ηὕρηντο