Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: διδάσκω, to teach
(διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

διδάσκω
διδάσκεις
διδάσκει
διδάσκομεν
διδάσκετε
διδάσκουσι

Present
subjunctive

διδάσκω
διδάσκῃς
διδάσκῃ
διδάσκωμεν
διδάσκητε
διδάσκωσι

Present
optative

διδάσκοιμι
διδάσκοις
διδάσκοι
διδάσκοιμεν
διδάσκοιτε
διδάσκοιεν

Present
infinitive

διδάσκειν

Present
participles

διδάσκων
διδάσκουσα
διδάσκον

Present
imperative

δίδασκε
διδάσκετε

Aorist
indicative

ἐδίδαξα
ἐδίδαξας
ἐδίδαξε
ἐδιδάξαμεν
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξαν

Aorist
subjunctive

διδάξω
διδάξῃς
διδάξῃ
διδάξωμεν
διδάξητε
διδάξωσι

Aorist
optative

διδάξαιμι
διδάξειας
διδάξειε
διδάξαιμεν
διδάξαιτε
διδάξειαν

Aorist
infinitive

διδάξαι

Aorist
participles

διδάξας
διδάξασα
διδάξαν

Aorist
imperative

δίδαξον
διδάξατε
Future
indicative

διδάξω
διδάξεις
διδάξει
διδάξομεν
διδάξετε
διδάξουσι

Future
optative

διδάξοιμι
διδάξοις
διδάξοι
διδάξοιμεν
διδάξοιτε
διδάξοιεν

Future
infinitive

διδάξειν

Future
participles

διδάξων
διδάξουσα
διδάξον

Imperfect
indicative

ἐδίδασκον
ἐδίδασκες
ἐδίδασκε
ἐδιδάσκομεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον

Perfect
indicative

δεδίδαχα
δεδίδαχας
δεδίδαχε
δεδιδάχαμεν
δεδιδάχατε
δεδιδάχασι

Perfect
subjunctive

δεδιδάχω
δεδιδάχῃς
δεδιδάχῃ
δεδιδάχωμεν
δεδιδάχητε
δεδιδάχωσι

Perfect
optative

δεδιδάχοιμι
δεδιδάχοις
δεδιδάχοι
δεδιδάχοιμεν
δεδιδάχοιτε
δεδιδάχοιεν

Perfect
infinitive

δεδιδαχέναι

Perfect
participles

δεδιδαχώς
δεδιδαχυῖα
δεδιδαχός

Pluperfect
indicative

ἐδεδιδάχη
ἐδεδιδάχης
ἐδεδιδάχει
ἐδεδιδάχεμεν
ἐδεδιδάχετε
ἐδεδιδάχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται

Present
subjunctive

διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται

Present
optative

διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο

Present
infinitive

διδάσκεσθαι

Present
participles

διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον

Present
imperative

διδάσκου
διδάσκεσθε
Aorist
indicative

ἐδιδαξάμην
ἐδιδάξω
ἐδιδάξατο
ἐδιδαξάμεθα
ἐδιδάξασθε
ἐδιδάξαντο

Aorist
subjunctive

διδάξωμαι
διδάξῃ
διδάξηται
διδαξώμεθα
διδάξησθε
διδάξωνται

Aorist
optative

διδαξαίμην
διδάξαιο
διδάξαιτο
διδαξαίμεθα
διδάξαισθε
διδάξαιντο

Aorist
infinitive

διδάξασθαι

Aorist
participles

διδαξάμενος
διδαξαμένη
διδαξάμενον

Aorist
imperative

δίδαξαι
διδάξασθε
Future
indicative

διδάξομαι
διδάξει
διδάξεται
διδαξόμεθα
διδάξεσθε
διδάξονται

Future
optative

διδαξοίμην
διδάξοιο
διδάξοιτο
διδαξοίμεθα
διδάξοισθε
διδάξοιντο

Future
infinitive

διδάξεσθαι

Future
participles

διδαξόμενος
διδαξομένη
διδαξόμενον

Imperfect
indicative

ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο

Perfect
indicative

δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδιδάχθαι

Perfect
participles

δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
ἐδεδιδαγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται

Present
subjunctive

διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται

Present
optative

διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο

Present
infinitive

διδάσκεσθαι

Present
participles

διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον

Present
imperative

διδάσκου
διδάσκεσθε
Aorist
indicative

ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθης
ἐδιδάχθη
ἐδιδάχθημεν
ἐδιδάχθητε
ἐδιδάχθησαν

Aorist
subjunctive

διδαχθῶ
διδαχθῇς
διδαχθῇ
διδαχθῶμεν
διδαχθῆτε
διδαχθῶσι

Aorist
optative

διδαχθείην
διδαχθείης
διδαχθείη
διδαχθεῖμεν
διδαχθεῖτε
διδαχθεῖεν

Aorist
infinitive

διδαχθῆναι

Aorist
participles

διδαχθείς
διδαχθεῖσα
διδαχθέν

Aorist
imperative

διδάχθητι
διδάχθητε
Future
indicative

διδαχθήσομαι
διδαχθήσει
διδαχθήσεται
διδαχθησόμεθα
διδαχθήσεσθε
διδαχθήσονται

Future
optative

διδαχθησοίμην
διδαχθήσοιο
διδαχθήσοιτο
διδαχθησοίμεθα
διδαχθήσοισθε
διδαχθήσοιντο

Future
infinitive

διδαχθήσεσθαι

Future
participles

διδαχθησόμενος
διδαχθησομένη
διδαχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο

Perfect
indicative

δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδιδάχθαι

Perfect
participles

δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
ἐδεδιδαγμένοι ἦσαν