Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δηλόω, to show
(δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδελώσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

δηλῶ
δηλοῖς
δηλοῖ
δηλούμεν
δηλοῦτε
δηλοῦσι

Present
subjunctive

δηλῶ
δηλοῖς
δηλοῖ
δηλῶμεν
δηλῶτε
δηλῶσι

Present
optative

δηλοίην
δηλοίης
δηλοίη
δηλοῖμεν
δηλοῖτε
δηλοῖεν

Present
infinitive

δηλοῦν

Present
participles

δηλῶν
δηλοῦσα
δηλοῦν

Present
imperative

δήλου
δηλοῦτε

Aorist
indicative

ἐδήλωσα
ἐδήλωσας
ἐδήλωσε
ἐδηλώσαμεν
ἐδηλώσατε
ἐδήλωσαν

Aorist
subjunctive

δηλώσω
δηλώσῃς
δηλώσῃ
δηλώσωμεν
δηλώσητε
δηλώσωσι

Aorist
optative

δηλώσαιμι
δηλώσειας
δηλώσειε
δηλώσαιμεν
δηλώσαιτε
δηλώσειαν

Aorist
infinitive

δηλῶσαι

Aorist
participles

δηλώσας
δηλώσασα
δηλῶσαν

Aorist
imperative

δήλωσον
δηλώσατε
Future
indicative

δηλώσω
δηλώσεις
δηλώσει
δηλώσομεν
δηλώσετε
δηλώσουσι

Future
optative

δηλώσοιμι
δηλώσοις
δηλώσοι
δηλώσοιμεν
δηλώσοιτε
δηλώσοιεν

Future
infinitive

δηλώσειν

Future
participles

δηλώσων
δηλώσουσα
δηλώσον

Imperfect
indicative

ἐδήλουν
ἐδήλους
ἐδήλου
ἐδηλοῦμεν
ἐδηλοῦτε
ἐδήλουν

Perfect
indicative

δεδήλωκα
δεδήλωκας
δεδήλωκε
δεδηλώκαμεν
δεδηλώκατε
δεδηλώκασι

Perfect
subjunctive

δεδηλώκω
δεδηλώκῃς
δεδηλώκῃ
δεδηλώκωμεν
δεδηλώκητε
δεδηλώκωσι

Perfect
optative

δεδηλώκοιμι
δεδηλώκοις
δεδηλώκοι
δεδηλώκοιμεν
δεδηλώκοιτε
δεδηλώκοιεν

Perfect
infinitive

δεδηλωκέναι

Perfect
participles

δεδηλωκώς
δεδηλωκυῖα
δεδηλωκός

Pluperfect
indicative

ἐδεδηλώκη
ἐδεδηλώκης
ἐδεδηλώκει
ἐδεδηλώκεμεν
ἐδεδηλώκετε
ἐδεδηλώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δηλοῦμαι
δηλοῖ
δηλοῦται
δηλούμεθα
δηλοῦσθε
δηλοῦνται

Present
subjunctive

δηλῶμαι
δηλοῖ
δηλῶται
δηλώμεθα
δηλῶσθε
δηλῶνται

Present
optative

δηλοίμην
δηλοῖο
δηλοῖτο
δηλοίμεθα
δηλοῖσθε
δηλοῖντο

Present
infinitive

δηλοῦσθαι

Present
participles

δηλεούμενος
δηλεουμένη
δηλεούμενον

Present
imperative

δηλοῦ
δηλοῦσθε
Aorist
indicative

ἐδηλωσάμην
ἐδηλώσω
ἐδηλώσατο
ἐδηλωσάμεθα
ἐδηλώσασθε
ἐδηλώσαντο

Aorist
subjunctive

δηλώσωμαι
δηλώσῃ
δηλώσηται
δηλωσώμεθα
δηλώσησθε
δηλώσωνται

Aorist
optative

δηλωσαίμην
δηλώσαιο
δηλώσαιτο
δηλωσαίμεθα
δηλώσαισθε
δηλώσαιντο

Aorist
infinitive

δηλώσασθαι

Aorist
participles

δηλωσάμενος
δηλωσαμένη
δηλωσάμενον

Aorist
imperative

δήλωσαι
δηλώσασθε
Future
indicative

δηλώσομαι
δηλώσει
δηλώσεται
δηλωσόμεθα
δηλώσεσθε
δηλώσονται

Future
optative

δηλωσοίμην
δηλώσοιο
δηλώσοιτο
δηλωσοίμεθα
δηλώσοισθε
δηλώσοιντο

Future
infinitive

δηλώσεσθαι

Future
participles

δηλωσόμενος
δηλωσομένη
δηλωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐδηλούμην
ἐδηλοῦ
ἐδηλοῦτο
ἐδηλούμεθα
ἐδηλοῦσθε
ἐδηλοῦντο

Perfect
indicative

δεδήλωμαι
δεδήλωσαι
δεδήλωται
δεδηλώμεθα
δεδήλωσθε
δεδήλωνται

Perfect
infinitive

δεδηλῶσθαι

Perfect
participles

δεδηλωμένος
δεδηλωμένη
δεδηλωμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδηλώμην
ἐδεδήλωσο
ἐδεδήλωτο
ἐδεδηλώμεθα
ἐδεδήλωσθε
ἐδεδήλωντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

δηλοῦμαι
δηλοῖ
δηλοῦται
δηλούμεθα
δηλοῦσθε
δηλοῦνται

Present
subjunctive

δηλῶμαι
δηλοῖ
δηλῶται
δηλώμεθα
δηλῶσθε
δηλῶνται

Present
optative

δηλοίμην
δηλοῖο
δηλοῖτο
δηλοίμεθα
δηλοῖσθε
δηλοῖντο

Present
infinitive

δηλοῦσθαι

Present
participles

δηλεούμενος
δηλεουμένη
δηλεούμενον

Present
imperative

δηλοῦ
δηλοῦσθε
Aorist
indicative

ἐδελώσθην
ἐδελώσθης
ἐδελώσθη
ἐδελώσθημεν
ἐδελώσθητε
ἐδελώσθησαν

Aorist
subjunctive

δελωσθῶ
δελωσθῇς
δελωσθῇ
δελωσθῶμεν
δελωσθῆτε
δελωσθῶσι

Aorist
optative

δελωσθείην
δελωσθείης
δελωσθείη
δελωσθεῖμεν
δελωσθεῖτε
δελωσθεῖεν

Aorist
infinitive

δελωσθῆναι

Aorist
participles

δελωσθείς
δελωσθεῖσα
δελωσθέν

Aorist
imperative

δελώσθητι
δελώσθητε
Future
indicative

δελωσθήσομαι
δελωσθήσει
δελωσθήσεται
δελωσθησόμεθα
δελωσθήσεσθε
δελωσθήσονται

Future
optative

δελωσθησοίμην
δελωσθήσοιο
δελωσθήσοιτο
δελωσθησοίμεθα
δελωσθήσοισθε
δελωσθήσοιντο

Future
infinitive

δελωσθήσεσθαι

Future
participles

δελωσθησόμενος
δελωσθησομένη
δελωσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδηλούμην
ἐδηλοῦ
ἐδηλοῦτο
ἐδηλούμεθα
ἐδηλοῦσθε
ἐδηλοῦντο

Perfect
indicative

δεδήλωμαι
δεδήλωσαι
δεδήλωται
δεδηλώμεθα
δεδήλωσθε
δεδήλωνται

Perfect
infinitive

δεδηλῶσθαι

Perfect
participles

δεδηλωμένος
δεδηλωμένη
δεδηλωμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδηλώμην
ἐδεδήλωσο
ἐδεδήλωτο
ἐδεδηλώμεθα
ἐδεδήλωσθε
ἐδεδήλωντο