Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δείκνυμι, to show
(δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

δείκνυμι
δείκνυς
δείκνυσι
δείκνυμεν
δείκνυτε
δεικνύασι

Present
subjunctive

δεικνύω
δεικνύῃς
δεικνύῃ
δεικνύωμεν
δεικνύητε
δεικνύωσι

Present
optative

δεικνύοιμι
δεικνύοις
δεικνύοι
δεικνύοιμεν
δεικνύοιτε
δεικνύοιεν

Present
infinitive

δεικνύναι

Present
participles

δεικνύς
δεικνῦσα
δεικνύν

Present
imperative

δείκνυ
δείκνυτε

Aorist
indicative

ἔδειξα
ἔδειξας
ἔδειξε
ἐδείξαμεν
ἐδείξατε
ἔδειξαν

Aorist
subjunctive

δείξω
δείξῃς
δείξῃ
δείξωμεν
δείξητε
δείξωσι

Aorist
optative

δείξαιμι
δείξειας
δείξειε
δείξαιμεν
δείξαιτε
δείξειαν

Aorist
infinitive

δεῖξαι

Aorist
participles

δείξας
δείξασα
δεῖξαν

Aorist
imperative

δεῖξον
δείξατε
Future
indicative

δείξω
δείξεις
δείξει
δείξομεν
δείξετε
δείξουσι

Future
optative

δείξοιμι
δείξοις
δείξοι
δείξοιμεν
δείξοιτε
δείξοιεν

Future
infinitive

δείξειν

Future
participles

δείξων
δείξουσα
δείξον

Imperfect
indicative

ἐδείκνυν
ἐδείκνυς
ἐδείκνυ
ἐδείκνυμεν
ἐδείκνυτε
ἐδείκνυσαν

Perfect
indicative

δέδειχα
δέδειχας
δέδειχε
δεδείχαμεν
δεδείχατε
δεδείχασι

Perfect
subjunctive

δεδείχω
δεδείχῃς
δεδείχῃ
δεδείχωμεν
δεδείχητε
δεδείχωσι

Perfect
optative

δεδείχοιμι
δεδείχοις
δεδείχοι
δεδείχοιμεν
δεδείχοιτε
δεδείχοιεν

Perfect
infinitive

δεδειχέναι

Perfect
participles

δεδειχώς
δεδειχυῖα
δεδειχός

Pluperfect
indicative

ἐδεδείχη
ἐδεδείχης
ἐδεδείχει
ἐδεδείχεμεν
ἐδεδείχετε
ἐδεδείχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται

Present
subjunctive

δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται

Present
optative

δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

Present
infinitive

δείκνυσθαι

Present
participles

δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον

Present
imperative

δείκνυσο
δείκνυσθε
Aorist
indicative

ἐδειξάμην
ἐδείξω
ἐδείξατο
ἐδειξάμεθα
ἐδείξασθε
ἐδείξαντο

Aorist
subjunctive

δείξωμαι
δείξῃ
δείξηται
δειξώμεθα
δείξησθε
δείξωνται

Aorist
optative

δειξαίμην
δείξαιο
δείξαιτο
δειξαίμεθα
δείξαισθε
δείξαιντο

Aorist
infinitive

δείξασθαι

Aorist
participles

δειξάμενος
δειξαμένη
δειξάμενον

Aorist
imperative

δεῖξαι
δείξασθε
Future
indicative

δείξομαι
δείξει
δείξεται
δειξόμεθα
δείξεσθε
δείξονται

Future
optative

δειξοίμην
δείξοιο
δείξοιτο
δειξοίμεθα
δείξοισθε
δείξοιντο

Future
infinitive

δείξεσθαι

Future
participles

δειξόμενος
δειξομένη
δειξόμενον

Imperfect
indicative

ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο

Perfect
indicative

δέδειγμαι
δέδειξαι
δέδεικται
δεδείγμεθα
δέδειχθε
δεδειγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδεῖχθαι

Perfect
participles

δεδειγμένος
δεδειγμένη
δεδειγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδείγμην
ἐδέδειξο
ἐδέδεικτο
ἐδεδείγμεθα
ἐδέδειχθε
ἐδεδειγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται

Present
subjunctive

δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται

Present
optative

δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

Present
infinitive

δείκνυσθαι

Present
participles

δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον

Present
imperative

δείκνυσο
δείκνυσθε
Aorist
indicative

ἐδείχθην
ἐδείχθης
ἐδείχθη
ἐδείχθημεν
ἐδείχθητε
ἐδείχθησαν

Aorist
subjunctive

δειχθῶ
δειχθῇς
δειχθῇ
δειχθῶμεν
δειχθῆτε
δειχθῶσι

Aorist
optative

δειχθείην
δειχθείης
δειχθείη
δειχθεῖμεν
δειχθεῖτε
δειχθεῖεν

Aorist
infinitive

δειχθῆναι

Aorist
participles

δειχθείς
δειχθεῖσα
δειχθέν

Aorist
imperative

δείχθητι
δείχθητε
Future
indicative

δειχθήσομαι
δειχθήσει
δειχθήσεται
δειχθησόμεθα
δειχθήσεσθε
δειχθήσονται

Future
optative

δειχθησοίμην
δειχθήσοιο
δειχθήσοιτο
δειχθησοίμεθα
δειχθήσοισθε
δειχθήσοιντο

Future
infinitive

δειχθήσεσθαι

Future
participles

δειχθησόμενος
δειχθησομένη
δειχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο

Perfect
indicative

δέδειγμαι
δέδειξαι
δέδεικται
δεδείγμεθα
δέδειχθε
δεδειγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδεῖχθαι

Perfect
participles

δεδειγμένος
δεδειγμένη
δεδειγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδείγμην
ἐδέδειξο
ἐδέδεικτο
ἐδεδείγμεθα
ἐδέδειχθε
ἐδεδειγμένοι ἦσαν