Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δοκέω, to seem
(δοκέω, δόξω, ἔδοξα, δέδοχα, δέδογμαι, ἐδόχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

δοκῶ
δοκεῖς
δοκεῖ
δοκοῦμεν
δοκεῖτε
δοκοῦσι

Present
subjunctive

δοκῶ
δοκῇς
δοκῇ
δοκῶμεν
δοκῆτε
δοκῶσι

Present
optative

δοκοίην
δοκοίης
δοκοίη
δοκοῖμεν
δοκοῖτε
δοκοῖεν

Present
infinitive

δοκεῖν

Present
participles

δοκῶν
δοκοῦσα
δοκοῦν

Present
imperative

δόκει
δοκεῖτε

Aorist
indicative

ἔδοξα
ἔδοξας
ἔδοξε
ἐδόξαμεν
ἐδόξατε
ἔδοξαν

Aorist
subjunctive

δόξω
δόξῃς
δόξῃ
δόξωμεν
δόξητε
δόξωσι

Aorist
optative

δόξαιμι
δόξειας
δόξειε
δόξαιμεν
δόξαιτε
δόξειαν

Aorist
infinitive

δόξαι

Aorist
participles

δόξας
δόξασα
δόξαν

Aorist
imperative

δόξον
δόξατε
Future
indicative

δόξω
δόξεις
δόξει
δόξομεν
δόξετε
δόξουσι

Future
optative

δόξοιμι
δόξοις
δόξοι
δόξοιμεν
δόξοιτε
δόξοιεν

Future
infinitive

δόξειν

Future
participles

δόξων
δόξουσα
δόξον

Imperfect
indicative

ἐδόκουν
ἐδόκεις
ἐδόκει
ἐδοκοῦμεν
ἐδοκεῖτε
ἐδόκουν

Perfect
indicative

δέδοχα
δέδοχας
δέδοχε
δεδόχαμεν
δεδόχατε
δεδόχασι

Perfect
subjunctive

δεδόχω
δεδόχῃς
δεδόχῃ
δεδόχωμεν
δεδόχητε
δεδόχωσι

Perfect
optative

δεδόχοιμι
δεδόχοις
δεδόχοι
δεδόχοιμεν
δεδόχοιτε
δεδόχοιεν

Perfect
infinitive

δεδοχέναι

Perfect
participles

δεδοχώς
δεδοχυῖα
δεδοχός

Pluperfect
indicative

ἐδεδόχη
ἐδεδόχης
ἐδεδόχει
ἐδεδόχεμεν
ἐδεδόχετε
ἐδεδόχεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δοκοῦμαι
δοκεῖ
δοκεῖται
δοκούμεθα
δοκεῖσθε
δοκοῦνται

Present
subjunctive

δοκῶμαι
δοκῇ
δοκῆται
δοκώμεθα
δοκῆσθε
δοκῶνται

Present
optative

δοκοίμην
δοκοῖο
δοκοῖτο
δοκοίμεθα
δοκοῖσθε
δοκοῖντο

Present
infinitive

δοκεῖσθαι

Present
participles

δοκεούμενος
δοκεουμένη
δοκεούμενον

Present
imperative

δοκοῦ
δοκεῖσθε
Aorist
indicative

ἐδοξάμην
ἐδόξω
ἐδόξατο
ἐδοξάμεθα
ἐδόξασθε
ἐδόξαντο

Aorist
subjunctive

δόξωμαι
δόξῃ
δόξηται
δοξώμεθα
δόξησθε
δόξωνται

Aorist
optative

δοξαίμην
δόξαιο
δόξαιτο
δοξαίμεθα
δόξαισθε
δόξαιντο

Aorist
infinitive

δόξασθαι

Aorist
participles

δοξάμενος
δοξαμένη
δοξάμενον

Aorist
imperative

δόξαι
δόξασθε
Future
indicative

δόξομαι
δόξει
δόξεται
δοξόμεθα
δόξεσθε
δόξονται

Future
optative

δοξοίμην
δόξοιο
δόξοιτο
δοξοίμεθα
δόξοισθε
δόξοιντο

Future
infinitive

δόξεσθαι

Future
participles

δοξόμενος
δοξομένη
δοξόμενον

Imperfect
indicative

ἐδοκούμην
ἐδοκοῦ
ἐδοκεῖτο
ἐδοκούμεθα
ἐδοκεῖσθε
ἐδοκοῦντο

Perfect
indicative

δέδογμαι
δέδοξαι
δέδοκται
δεδόγμεθα
δέδοχθε
δεδογμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδόχθαι

Perfect
participles

δεδογμένος
δεδογμένη
δεδογμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδόγμην
ἐδέδοξο
ἐδέδοκτο
ἐδεδόγμεθα
ἐδέδοχθε
ἐδεδογμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

δοκοῦμαι
δοκεῖ
δοκεῖται
δοκούμεθα
δοκεῖσθε
δοκοῦνται

Present
subjunctive

δοκῶμαι
δοκῇ
δοκῆται
δοκώμεθα
δοκῆσθε
δοκῶνται

Present
optative

δοκοίμην
δοκοῖο
δοκοῖτο
δοκοίμεθα
δοκοῖσθε
δοκοῖντο

Present
infinitive

δοκεῖσθαι

Present
participles

δοκεούμενος
δοκεουμένη
δοκεούμενον

Present
imperative

δοκοῦ
δοκεῖσθε
Aorist
indicative

ἐδόχθην
ἐδόχθης
ἐδόχθη
ἐδόχθημεν
ἐδόχθητε
ἐδόχθησαν

Aorist
subjunctive

δοχθῶ
δοχθῇς
δοχθῇ
δοχθῶμεν
δοχθῆτε
δοχθῶσι

Aorist
optative

δοχθείην
δοχθείης
δοχθείη
δοχθεῖμεν
δοχθεῖτε
δοχθεῖεν

Aorist
infinitive

δοχθῆναι

Aorist
participles

δοχθείς
δοχθεῖσα
δοχθέν

Aorist
imperative

δόχθητι
δόχθητε
Future
indicative

δοχθήσομαι
δοχθήσει
δοχθήσεται
δοχθησόμεθα
δοχθήσεσθε
δοχθήσονται

Future
optative

δοχθησοίμην
δοχθήσοιο
δοχθήσοιτο
δοχθησοίμεθα
δοχθήσοισθε
δοχθήσοιντο

Future
infinitive

δοχθήσεσθαι

Future
participles

δοχθησόμενος
δοχθησομένη
δοχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδοκούμην
ἐδοκοῦ
ἐδοκεῖτο
ἐδοκούμεθα
ἐδοκεῖσθε
ἐδοκοῦντο

Perfect
indicative

δέδογμαι
δέδοξαι
δέδοκται
δεδόγμεθα
δέδοχθε
δεδογμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδόχθαι

Perfect
participles

δεδογμένος
δεδογμένη
δεδογμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδόγμην
ἐδέδοξο
ἐδέδοκτο
ἐδεδόγμεθα
ἐδέδοχθε
ἐδεδογμένοι ἦσαν