Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δύναμαι, to be able
(δύναμαι, δυνήσομαι, -, -, δεδύνημαι, ἐδυνήθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δύναμαι
δύνασαι
δύναται
δυνάμεθα
δύνασθε
δύνανται

Present
subjunctive

δύνωμαι
δύνῃ
δύνηται
δυνώμεθα
δύνησθε
δύνωνται

Present
optative

δυναίμην
δύναιο
δύναιτο
δυναίμεθα
δύναισθε
δύναιντο

Present
infinitive

δύνασθαι

Present
participles

δυνάμενος
δυναμένη
δυνάμενον

Present
imperative

δύνασο
δύνασθε
Future
indicative

δυνήσομαι
δυνήσει
δυνήσεται
δυνησόμεθα
δυνήσεσθε
δυνήσονται

Future
optative

δυνησοίμην
δυνήσοιο
δυνήσοιτο
δυνησοίμεθα
δυνήσοισθε
δυνήσοιντο

Future
infinitive

δυνήσεσθαι

Future
participles

δυνησόμενος
δυνησομένη
δυνησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδυνάμην
ἐδύνασο
ἐδύνατο
ἐδυνάμεθα
ἐδύνασθε
ἐδύναντο

Perfect
indicative

δεδύνημαι
δεδύνησαι
δεδύνηται
δεδυνήμεθα
δεδύνησθε
δεδύνηνται

Perfect
infinitive

δεδυνῆσθαι

Perfect
participles

δεδυνημένος
δεδυνημένη
δεδυνημένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδυνήμην
ἐδεδύνησο
ἐδεδύνητο
ἐδεδυνήμεθα
ἐδεδύνησθε
ἐδεδύνηντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἐδυνήθην
ἐδυνήθης
ἐδυνήθη
ἐδυνήθημεν
ἐδυνήθητε
ἐδυνήθησαν

Aorist
subjunctive

δυνηθῶ
δυνηθῇς
δυνηθῇ
δυνηθῶμεν
δυνηθῆτε
δυνηθῶσι

Aorist
optative

δυνηθείην
δυνηθείης
δυνηθείη
δυνηθεῖμεν
δυνηθεῖτε
δυνηθεῖεν

Aorist
infinitive

δυνηθῆναι

Aorist
participles

δυνηθείς
δυνηθεῖσα
δυνηθέν

Aorist
imperative

δυνήθητι
δυνήθητε
Future
indicative

δυνηθήσομαι
δυνηθήσει
δυνηθήσεται
δυνηθησόμεθα
δυνηθήσεσθε
δυνηθήσονται

Future
optative

δυνηθησοίμην
δυνηθήσοιο
δυνηθήσοιτο
δυνηθησοίμεθα
δυνηθήσοισθε
δυνηθήσοιντο

Future
infinitive

δυνηθήσεσθαι

Future
participles

δυνηθησόμενος
δυνηθησομένη
δυνηθησόμενον