Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δίδωμι, to give
(δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

δίδωμι
δίδως
δίδωσι
δίδομεν
δίδοτε
διδόασι

Present
subjunctive

διδῶ
διδῷς
διδῷ
διδῶμεν
διδῶτε
διδῶσι

Present
optative

διδοίην
διδοίης
διδοίη
διδοῖμεν
διδοῖτε
διδοῖεν

Present
infinitive

διδόναι

Present
participles

διδούς
διδοῦσα
διδόν

Present
imperative

δίδου
δίδοτε

Aorist
indicative

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε
ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδωκαν

Aorist
subjunctive

δῶ
δῷς
δῷ
δῶμεν
δῶτε
δῶσι

Aorist
optative

δοίην
δοίης
δοίη
δοῖμεν
δοῖτε
δοῖεν

Aorist
infinitive

δοῦναι

Aorist
participles

δούς
δοῦσα
δόν

Aorist
imperative

δός
δότε
Future
indicative

δώσω
δώσεις
δώσει
δώσομεν
δώσετε
δώσουσι

Future
optative

δώσοιμι
δώσοις
δώσοι
δώσοιμεν
δώσοιτε
δώσοιεν

Future
infinitive

δώσειν

Future
participles

δώσων
δώσουσα
δώσον

Imperfect
indicative

ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίδου
ἐδίδομεν
ἐδίδοτε
ἐδίδοσαν

Perfect
indicative

δέδωκα
δέδωκας
δέδωκε
δεδώκαμεν
δεδώκατε
δεδώκασι

Perfect
subjunctive

δεδώκω
δεδώκῃς
δεδώκῃ
δεδώκωμεν
δεδώκητε
δεδώκωσι

Perfect
optative

δεδώκοιμι
δεδώκοις
δεδώκοι
δεδώκοιμεν
δεδώκοιτε
δεδώκοιεν

Perfect
infinitive

δεδωκέναι

Perfect
participles

δεδωκώς
δεδωκυῖα
δεδωκός

Pluperfect
indicative

ἐδεδώκη
ἐδεδώκης
ἐδεδώκει
ἐδεδώκεμεν
ἐδεδώκετε
ἐδεδώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

Present
subjunctive

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

Present
optative

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

Present
infinitive

δίδοσθαι

Present
participles

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον

Present
imperative

δίδοσο
δίδοσθε
Aorist
indicative

ἐδόμην
ἔδου
ἔδοτο
ἐδόμεθα
ἔδοσθε
ἔδοντο

Aorist
subjunctive

δῶμαι
δῷ
δῶται
δώμεθα
δῶσθε
δῶνται

Aorist
optative

δοίμην
δοῖο
δοῖτο
δοίμεθα
δοῖσθε
δοῖντο

Aorist
infinitive

δόσθαι

Aorist
participles

δόμενος
δομένη
δόμενον

Aorist
imperative

δοῦ
δόσθε
Future
indicative

δώσομαι
δώσει
δώσεται
δωσόμεθα
δώσεσθε
δώσονται

Future
optative

δωσοίμην
δώσοιο
δώσοιτο
δωσοίμεθα
δώσοισθε
δώσοιντο

Future
infinitive

δώσεσθαι

Future
participles

δωσόμενος
δωσομένη
δωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

Perfect
indicative

δέδομαι
δέδοσαι
δέδοται
δεδόμεθα
δέδοσθε
δέδονται

Perfect
infinitive

δεδόσθαι

Perfect
participles

δεδομένος
δεδομένη
δεδομένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδόμην
ἐδέδοσο
ἐδέδοτο
ἐδεδόμεθα
ἐδέδοσθε
ἐδέδοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

Present
subjunctive

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

Present
optative

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

Present
infinitive

δίδοσθαι

Present
participles

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον

Present
imperative

δίδοσο
δίδοσθε
Aorist
indicative

ἐδόθην
ἐδόθης
ἐδόθη
ἐδόθημεν
ἐδόθητε
ἐδόθησαν

Aorist
subjunctive

δοθῶ
δοθῇς
δοθῇ
δοθῶμεν
δοθῆτε
δοθῶσι

Aorist
optative

δοθείην
δοθείης
δοθείη
δοθεῖμεν
δοθεῖτε
δοθεῖεν

Aorist
infinitive

δοθῆναι

Aorist
participles

δοθείς
δοθεῖσα
δοθέν

Aorist
imperative

δόθητι
δόθητε
Future
indicative

δοθήσομαι
δοθήσει
δοθήσεται
δοθησόμεθα
δοθήσεσθε
δοθήσονται

Future
optative

δοθησοίμην
δοθήσοιο
δοθήσοιτο
δοθησοίμεθα
δοθήσοισθε
δοθήσοιντο

Future
infinitive

δοθήσεσθαι

Future
participles

δοθησόμενος
δοθησομένη
δοθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

Perfect
indicative

δέδομαι
δέδοσαι
δέδοται
δεδόμεθα
δέδοσθε
δέδονται

Perfect
infinitive

δεδόσθαι

Perfect
participles

δεδομένος
δεδομένη
δεδομένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδόμην
ἐδέδοσο
ἐδέδοτο
ἐδεδόμεθα
ἐδέδοσθε
ἐδέδοντο