Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: δάκνω, to bite
(δάκνω, δήξομαι, ἔδακον, -, δέδηγμαι, ἐδήχθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

δάκνω
δάκνεις
δάκνει
δάκνομεν
δάκνετε
δάκνουσι

Present
subjunctive

δάκνω
δάκνῃς
δάκνῃ
δάκνωμεν
δάκνητε
δάκνωσι

Present
optative

δάκνοιμι
δάκνοις
δάκνοι
δάκνοιμεν
δάκνοιτε
δάκνοιεν

Present
infinitive

δάκνειν

Present
participles

δάκνων
δάκνουσα
δάκνον

Present
imperative

δάκνε
δάκνετε

Aorist
indicative

ἔδακον
ἔδακες
ἔδακε
ἐδάκομεν
ἐδάκετε
ἔδακον

Aorist
subjunctive

δάκω
δάκῃς
δάκῃ
δάκωμεν
δάκητε
δάκωσι

Aorist
optative

δάκοιμι
δάκοις
δάκοι
δάκοιμεν
δάκοιτε
δάκοιεν

Aorist
infinitive

δακεῖν

Aorist
participles

δακών
δακοῦσα
δακόν

Aorist
imperative

δάκε
δάκετε
Imperfect
indicative

ἔδακνον
ἔδακνες
ἔδακνε
ἐδάκνομεν
ἐδάκνετε
ἔδακνον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

δάκνομαι
δάκνει
δάκνεται
δακνόμεθα
δάκνεσθε
δάκνονται

Present
subjunctive

δάκνωμαι
δάκνῃ
δάκνηται
δακνώμεθα
δάκνησθε
δάκνωνται

Present
optative

δακνοίμην
δάκνοιο
δάκνοιτο
δακνοίμεθα
δάκνοισθε
δάκνοιντο

Present
infinitive

δάκνεσθαι

Present
participles

δακνόμενος
δακνομένη
δακνόμενον

Present
imperative

δάκνου
δάκνεσθε
Aorist
indicative

ἐδακόμην
ἐδάκου
ἐδάκετο
ἐδακόμεθα
ἐδάκεσθε
ἐδάκοντο

Aorist
subjunctive

δάκωμαι
δάκῃ
δάκηται
δακώμεθα
δάκησθε
δάκωνται

Aorist
optative

δακοίμην
δάκοιο
δάκοιτο
δακοίμεθα
δάκοισθε
δάκοιντο

Aorist
infinitive

δακέσθαι

Aorist
participles

δακόμενος
δακομένη
δακόμενον

Aorist
imperative

δακοῦ
δάκεσθε
Future
indicative

δήξομαι
δήξει
δήξεται
δηξόμεθα
δήξεσθε
δήξονται

Future
optative

δηξοίμην
δήξοιο
δήξοιτο
δηξοίμεθα
δήξοισθε
δήξοιντο

Future
infinitive

δήξεσθαι

Future
participles

δηξόμενος
δηξομένη
δηξόμενον

Imperfect
indicative

ἐδακνόμην
ἐδάκνου
ἐδάκνετο
ἐδακνόμεθα
ἐδάκνεσθε
ἐδάκνοντο

Perfect
indicative

δέδηγμαι
δέδηξαι
δέδηκται
δεδήγμεθα
δέδηχθε
δεδηγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδῆχθαι

Perfect
participles

δεδηγμένος
δεδηγμένη
δεδηγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδήγμην
ἐδέδηξο
ἐδέδηκτο
ἐδεδήγμεθα
ἐδέδηχθε
ἐδεδηγμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

δάκνομαι
δάκνει
δάκνεται
δακνόμεθα
δάκνεσθε
δάκνονται

Present
subjunctive

δάκνωμαι
δάκνῃ
δάκνηται
δακνώμεθα
δάκνησθε
δάκνωνται

Present
optative

δακνοίμην
δάκνοιο
δάκνοιτο
δακνοίμεθα
δάκνοισθε
δάκνοιντο

Present
infinitive

δάκνεσθαι

Present
participles

δακνόμενος
δακνομένη
δακνόμενον

Present
imperative

δάκνου
δάκνεσθε
Aorist
indicative

ἐδήχθην
ἐδήχθης
ἐδήχθη
ἐδήχθημεν
ἐδήχθητε
ἐδήχθησαν

Aorist
subjunctive

δηχθῶ
δηχθῇς
δηχθῇ
δηχθῶμεν
δηχθῆτε
δηχθῶσι

Aorist
optative

δηχθείην
δηχθείης
δηχθείη
δηχθεῖμεν
δηχθεῖτε
δηχθεῖεν

Aorist
infinitive

δηχθῆναι

Aorist
participles

δηχθείς
δηχθεῖσα
δηχθέν

Aorist
imperative

δήχθητι
δήχθητε
Future
indicative

δηχθήσομαι
δηχθήσει
δηχθήσεται
δηχθησόμεθα
δηχθήσεσθε
δηχθήσονται

Future
optative

δηχθησοίμην
δηχθήσοιο
δηχθήσοιτο
δηχθησοίμεθα
δηχθήσοισθε
δηχθήσοιντο

Future
infinitive

δηχθήσεσθαι

Future
participles

δηχθησόμενος
δηχθησομένη
δηχθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐδακνόμην
ἐδάκνου
ἐδάκνετο
ἐδακνόμεθα
ἐδάκνεσθε
ἐδάκνοντο

Perfect
indicative

δέδηγμαι
δέδηξαι
δέδηκται
δεδήγμεθα
δέδηχθε
δεδηγμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

δεδῆχθαι

Perfect
participles

δεδηγμένος
δεδηγμένη
δεδηγμένον

Pluperfect
indicative

ἐδεδήγμην
ἐδέδηξο
ἐδέδηκτο
ἐδεδήγμεθα
ἐδέδηχθε
ἐδεδηγμένοι ἦσαν