Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: γιγνώσκω, to recognize
(γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

γιγνώσκω
γιγνώσκεις
γιγνώσκει
γιγνώσκομεν
γιγνώσκετε
γιγνώσκουσι

Present
subjunctive

γιγνώσκω
γιγνώσκῃς
γιγνώσκῃ
γιγνώσκωμεν
γιγνώσκητε
γιγνώσκωσι

Present
optative

γιγνώσκοιμι
γιγνώσκοις
γιγνώσκοι
γιγνώσκοιμεν
γιγνώσκοιτε
γιγνώσκοιεν

Present
infinitive

γιγνώσκειν

Present
participles

γιγνώσκων
γιγνώσκουσα
γιγνώσκον

Present
imperative

γίγνωσκε
γιγνώσκετε

Aorist
indicative

ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν

Aorist
subjunctive

γνῶ
γνῷς
γνῷ
γνῶμεν
γνῶτε
γνῶσι

Aorist
optative

γνοίην
γνοίης
γνοίη
γνοῖμεν
γνοῖτε
γνοῖεν

Aorist
infinitive

γνῶναι

Aorist
participles

γνούς
γνοῦσα
γνόν

Aorist
imperative

γνῶθι
γνῶτε
Imperfect
indicative

ἐγίγνωσκον
ἐγίγνωσκες
ἐγίγνωσκε
ἐγιγνώσκομεν
ἐγιγνώσκετε
ἐγίγνωσκον

Perfect
indicative

ἔγνωκα
ἔγνωκας
ἔγνωκε
ἐγνώκαμεν
ἐγνώκατε
ἐγνώκασι

Perfect
subjunctive

ἐγνώκω
ἐγνώκῃς
ἐγνώκῃ
ἐγνώκωμεν
ἐγνώκητε
ἐγνώκωσι

Perfect
optative

ἐγνώκοιμι
ἐγνώκοις
ἐγνώκοι
ἐγνώκοιμεν
ἐγνώκοιτε
ἐγνώκοιεν

Perfect
infinitive

ἐγνωκέναι

Perfect
participles

ἐγνωκώς
ἐγνωκυῖα
ἐγνωκός

Pluperfect
indicative

ἠγνώκη
ἠγνώκης
ἠγνώκει
ἠγνώκεμεν
ἠγνώκετε
ἠγνώκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

γιγνώσκομαι
γιγνώσκει
γιγνώσκεται
γιγνωσκόμεθα
γιγνώσκεσθε
γιγνώσκονται

Present
subjunctive

γιγνώσκωμαι
γιγνώσκῃ
γιγνώσκηται
γιγνωσκώμεθα
γιγνώσκησθε
γιγνώσκωνται

Present
optative

γιγνωσκοίμην
γιγνώσκοιο
γιγνώσκοιτο
γιγνωσκοίμεθα
γιγνώσκοισθε
γιγνώσκοιντο

Present
infinitive

γιγνώσκεσθαι

Present
participles

γιγνωσκόμενος
γιγνωσκομένη
γιγνωσκόμενον

Present
imperative

γιγνώσκου
γιγνώσκεσθε
Aorist
indicative

ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν

Aorist
subjunctive

γνῶ
γνῷς
γνῷ
γνῶμεν
γνῶτε
γνῶσι

Aorist
optative

γνοίην
γνοίης
γνοίη
γνοῖμεν
γνοῖτε
γνοῖεν

Aorist
infinitive

γνῶναι

Aorist
participles

γνούς
γνοῦσα
γνόν

Aorist
imperative

γνῶθι
γνῶτε
Future
indicative

γνώσομαι
γνώσει
γνώσεται
γνωσόμεθα
γνώσεσθε
γνώσονται

Future
optative

γνωσοίμην
γνώσοιο
γνώσοιτο
γνωσοίμεθα
γνώσοισθε
γνώσοιντο

Future
infinitive

γνώσεσθαι

Future
participles

γνωσόμενος
γνωσομένη
γνωσόμενον

Imperfect
indicative

ἐγιγνωσκόμην
ἐγιγνώσκου
ἐγιγνώσκετο
ἐγιγνωσκόμεθα
ἐγιγνώσκεσθε
ἐγιγνώσκοντο

Perfect
indicative

ἔγνωσμαι
ἔγνωσαι
ἔγνωσται
ἐγνώσμεθα
ἔγνωσθε
ἐγνωσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐγνῶσθαι

Perfect
participles

ἐγνωσμένος
ἐγνωσμένη
ἐγνωσμένον

Pluperfect
indicative

ἠγνώσμην
ἤγνωσο
ἤγνωστο
ἠγνώσμεθα
ἤγνωσθε
ἠγνωσμένοι ἦσαν

PASSIVE VOICE
Present
indicative

γιγνώσκομαι
γιγνώσκει
γιγνώσκεται
γιγνωσκόμεθα
γιγνώσκεσθε
γιγνώσκονται

Present
subjunctive

γιγνώσκωμαι
γιγνώσκῃ
γιγνώσκηται
γιγνωσκώμεθα
γιγνώσκησθε
γιγνώσκωνται

Present
optative

γιγνωσκοίμην
γιγνώσκοιο
γιγνώσκοιτο
γιγνωσκοίμεθα
γιγνώσκοισθε
γιγνώσκοιντο

Present
infinitive

γιγνώσκεσθαι

Present
participles

γιγνωσκόμενος
γιγνωσκομένη
γιγνωσκόμενον

Present
imperative

γιγνώσκου
γιγνώσκεσθε
Aorist
indicative

ἐγνώσθην
ἐγνώσθης
ἐγνώσθη
ἐγνώσθημεν
ἐγνώσθητε
ἐγνώσθησαν

Aorist
subjunctive

γνωσθῶ
γνωσθῇς
γνωσθῇ
γνωσθῶμεν
γνωσθῆτε
γνωσθῶσι

Aorist
optative

γνωσθείην
γνωσθείης
γνωσθείη
γνωσθεῖμεν
γνωσθεῖτε
γνωσθεῖεν

Aorist
infinitive

γνωσθῆναι

Aorist
participles

γνωσθείς
γνωσθεῖσα
γνωσθέν

Aorist
imperative

γνώσθητι
γνώσθητε
Future
indicative

γνωσθήσομαι
γνωσθήσει
γνωσθήσεται
γνωσθησόμεθα
γνωσθήσεσθε
γνωσθήσονται

Future
optative

γνωσθησοίμην
γνωσθήσοιο
γνωσθήσοιτο
γνωσθησοίμεθα
γνωσθήσοισθε
γνωσθήσοιντο

Future
infinitive

γνωσθήσεσθαι

Future
participles

γνωσθησόμενος
γνωσθησομένη
γνωσθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐγιγνωσκόμην
ἐγιγνώσκου
ἐγιγνώσκετο
ἐγιγνωσκόμεθα
ἐγιγνώσκεσθε
ἐγιγνώσκοντο

Perfect
indicative

ἔγνωσμαι
ἔγνωσαι
ἔγνωσται
ἐγνώσμεθα
ἔγνωσθε
ἐγνωσμένοι εἰσί

Perfect
infinitive

ἐγνῶσθαι

Perfect
participles

ἐγνωσμένος
ἐγνωσμένη
ἐγνωσμένον

Pluperfect
indicative

ἠγνώσμην
ἤγνωσο
ἤγνωστο
ἠγνώσμεθα
ἤγνωσθε
ἠγνωσμένοι ἦσαν